ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ГІРСЬКИХ ҐРУНТІВ СХІДНИХ КАРТПАТ Й АНТРОПОГЕННІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ

  • Petro Hnativ Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: біогеоценотичний покрив, гірсько-лісові ґрунти, чинники ґрунтоутворення, класифікація.

Анотація

 

Доведено важливість ідентифікації автентичного корінного ґрунтового покриву Українських Карпат. Вторинні антропогенні екологічні чинники ґрунтоутворення сучасної доби в гірсько-лісових ґрунтах не можуть слугувати критеріями виділення їх нових типів. Утворені за глибокої і масштабної антропогенної трансформації рослинного покриву й біоти загалом, природно не властиві для Карпатської гірської країни, різноманітні сучасні ґрунтові відміни є похідними. Їх слід класифікувати виключно як вторинні, що утворені на місці корінних, природно-історично сформованих типів, відповідно до класичних уявлень про генезис ґрунтів у нативних суходольних екосистемах.

Посилання

1. Андрущенко Г.А. Ґрунти Карпатських гір і прилеглих територій. Методика крупномасштабного дослідження ґрунтів колгоспів і радгоспів Української РСР / Г.А. Андрущенко. – Харків : Держсільгоспвидав УРСР. – 1958. – Ч. 2. – С. 188-256.
2. Андрущенко Г.А. Ґрунти західних областей УРСР / Г.А. Андрущенко. – Львів-Дубляни, 1970. – 182 с.
3. Атлас почв Украинской ССР / Г.А. Андрущенко, Н.Б. Вернандер, Г.С. Гринь и др. / под ред. Н.К. Крупского, Н.И. Полупана. – К. : Изд-во "Урожай", 1979. – 160 с.
4. Войтків П.С. Буроземи пралісів Українських Карпат / П.С. Войтків, С.П. Позняк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 244 с.
5. Войтків П. Історія дослідження буроземів Українських Карпат / П. Войтків // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Вид-во "Підручники й посібники", 2007. – Вип. 1(15). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrtur.narod.ru/istoukrgeo/ allpubl/natur/2/ istdosburozem. html.
6. Гнатів П.С. Антропогенна трансформація рослинного покриву в гірських районах Львівщини / П.С. Гнатів, Б.О. Крок, Г.В. Полив'яна // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку : матер. V-ої Міжнар. наук. конф. – Донецьк, 2007. – C. 105-109.
7. Гоголев И.Н. Бурые горно-лесные почвы Советских Карпат : автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра биол. наук / И.Н. Гоголев. – М., 1965. – 36 с.
8. Голубець М.А. Геоботанічне районування Українських Карпат – основа раціонального природокористування / М.А. Голубець // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : зб. наук. праць. – 2003. – Т. ХІІ. – С. 283-292.
9. Голубець М.А. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / М.А. Голубець, П.С. Гнатів, М.П. Козловський та ін. – Львів : Вид-во "Поллі", 2007. – 288 с.
10. Классификация и диагностика почв СССР. – М. : Изд-во "Колос", 1977. – С. 62-80.
11. Пастернак П.С. Лісові ґрунти Українських Карпат / Пастернак П.С. – Ужгород, 1967. – 170 с.
12. Позняк С.П. Проблеми стійкості і збереження ґрунтового покриву Українських Карпат / С.П. Позняк // Гори і люди : матер. Міжнар. конф. – Рахів : ЗАГ Надвірнянська друкарня, 2002. – Т. 2. – С. 442-445.
13. Позняк С.П. Чинники ґрунтознавства / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Ів. Франка, 2007. – 400 с.
14. Полевой определитель почв / Н.И. Полупан и др. – К. : Изд-во "Урожай", 1981. – С. 257-292.
15. Полупан М.І. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.І. Кисіль, В.А. Величко. – К. : Вид-во "Колообіг", 2005. – 304 с.
16. Польчина С.М. Застосування сучасної системи класифікації ґрунтів ФАО/WRB до карти ґрунтового покриву Чернівецької області / С.М. Польчина, В.А. Нікорич, О.Д. Данчук // Ґрунтознавство : наук. журнал. – 2004. – Т. 5, № 1-2. – С. 27-33.
17. Почвоведение / И.С. Кауричев, Л.Н. Александрова, Н.П. Панов и др. / под ред. И.С. Кауричева. – М. : Агропромиздат, 1989. – 496 с.
18. Роде А.А. Почвоведение / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. – М. : Гослесбумиздат, 1955. – 524 с.
19. Тихоненко Д.Г. Ґрунтознавство / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, М.І. Лактіонов та ін. – К. : Вид-во "Вища шк.", 2005. – 703 с.
20. Шишов Л.Л. Классификация почв России (1997 г., 2004 г.) / Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова / Почвен. ин-т. им. В.В. Докучаева. – 2008. [Электронный ресурс]. – Доступный з http://www.soil.narod.ru/obekt/ taxon.html.
21. Шпаківська І.М. Дихання ґрунту в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / І.М. Шпаківська. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 3-12.
22. Шубер П.М. Ландшафтна обумовленість диференціації ґрунтового покриву Українських Карпат : дис. … канд. геогр. наук. – Львів, 1994. – 338 с.
23. Якобенчук В.Ф. Екологічний стан полонинських ґрунтів Українських Карпат / В.Ф. Якобенчук, В.В. Снітинський // Аграрний вісник Причорномор'я. – Сер.: Біологічні та сільськогосподарські науки. – 2004. – Вип. 26. – Ч. 1. – C. 223.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО