ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ CЕРЕДНЬОГІРНОГО ЛАНДШАФТУ ҐОРҐАН (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

  • Yurii Chernevyj Прикарпатський лісогосподарський коледж
Ключові слова: деревостани, типи лісу, Ґорґани, Українські Карпати.

Анотація

Проаналізовано структурні особливості деревостанів природного походження залежно від їх віку та типу едафотопічних умов. Виявлено зміни складу мішаних деревостанів у часі. Це дає підстави рекомендувати удосконалити існуючу номенклатуру типів лісу. Доцільно в умовах вологих мезотрофних та евтрофних едафотопів виділяти динамічно змінні у часі комплексні типи мішаного лісу за участю ялиці, бука та ялини.

Посилання

1. Бойчук І.І. Історія Осмолодської пущі / І.І. Бойчук, М.І. Гайдукевич, В.І. Парпан та ін. – Львів : Вид-во Наук. тов. ім. Шевченка, 1998. – 146 с.
2. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат / З.Ю. Герушинський. – Львів : Вид-во "Піраміда", 1996. – 208 с.
3. Голубец М.А. Ретроспектива та перспектива лісової типологіх / М.А. Голубець. – Львів : Вид-во "Поллі", 2007. – 78 с.
4. Голубчак О.І. Формування молодих деревостанів Ґорґан (результати дослідження та практичні рекомендації) / О.І. Голубчак. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. – 40 с.
5. Колесников Б.П. Состояние советской лесной типологии и проблемы генетической классификации типов леса / Б.П. Колесников // Известия Сибирского отделения АН СССР. – 1958. – № 46. – С. 109-122.
6. Морозов Г.Ф. Учение о лесе / Г.Ф. Морозов. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1949. – 455 с.
7. Польчина С.М. Основні типи ґрунтів у системі ФАО/WRB : навч. посібн. / С.М. Польчина. – Чернівці : Вид-во "Рута"/ – 2006. – Ч. 1. – 152 с.
8. Погребняк П.С. Ландшафтознавство і екологія / П.С. Погребняк //Лісова екологія і типологія лісів : вибрані праці. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1993. – 496 с.
9. Сабан Я.А. Экология горных лесов / Я.А. Сабан. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1982. – 168 с.
10. Сукачов В.Н. Основы лесной типологии и биогеоценологии : избранные труды / В.Н. Сукачев. – Л. : Изд-во "Наука". – 1972. – Т. 1. – 418 с.
11. Третяк Платон. Природна гетерогенність лісового покриву карпатської частини басейну Дністра / П. Третяк // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : зб. наук. праць. – Сер.: Екологічний збірник: Екологічні проблеми Карпатського регіону. – Львів : Дослідно-видавничий центр, 2009. – Т. 12. – С. 214-232.
12. Черневий Ю.І. Особливості структури лісового покриву Передкарпатської височини у басейні р. Дністер / Ю.І. Черневий // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.5. – С. 13-22.
13. Черневий Ю.І. Особливості структури лісового покриву низькогірного ландшафту у басейні річки Дністер / Ю.І. Черневий // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 5. – С. 47-50.
14. Черневий Юрій. Cтруктурно-динамічні особливості лісової рослинності Передкарпатської височини / Ю. Черневий // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : зб. наук. праць. – Сер.: Екологічний збірник. Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. – Львів : НДВЦ НТШ, 2008. – Т. ХХІІІ. – С. 137-145.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО