ЛІСІВНИЧА ОЦІНКА СПОСОБІВ ПІДГОТОВКИ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ ПЛОЩ ПІД ШТУЧНІ СОСНОВІ НАСАДЖЕННЯ

  • Anatoliy Goychuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Volodymyr Gryb Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Maxim Bilous Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: лісові культури, схеми змішування, агротехніка, деревостан, лісорослинні умови.

Анотація

Наведено результати досліджень особливостей росту тридцятирічних соснових насаджень, створених на зрубах із різними способами підготовки лісокультурної площі. Описано схеми змішування, густоту садіння та кількість агротехнічних доглядів, їх вплив на збереження та розвиток лісових культур. Охарактеризовано лісорослинні умови району проведення досліджень.

Посилання

1. Культури сосни звичайної в Україні / М.І. Гордієнко, В.П. Шлапак, А.Ф. Гойчук та ін. / за ред. М.І. Гордієнка. − К. : Вид-во Ін-ту аграрної економіки УААН, 2002. – 872 с.
2. Портной В.Н. Исследование способов раскорчевки лесосек под лесные культуры в свежих суборях Полесья : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.01 – "Лесные культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов" / В.Н. Портной. – К., 1974. – 24 с.
3. Тольский А.П. Частное лесоводство. Обработка почвы в лесном хозяйстве / А.П. Тольский. – СПб. : Изд-во "Лесн. хоз-во и лесн. пром-сть". – 1928. – Ч. 2. – 200 с.
4. Шумаков В.С. Современные способы подготовки почв под лесные культуры / В.С. Шумаков, В.Н. Кураев. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1973. – 160 с.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА