ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОРКИ ОКСАМИТНИКА АМУРСЬКОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • Zinovyi Yurkiv Вінницька лісова насінна лабораторія
Ключові слова: оксамитник амурський, корка оксамитника, фізико-механічні властивості корки.

Анотація

Представлено результати досліджень фізико-механічних властивостей корки оксамитника амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах Західного Лісостепу України. Результати досліджень мають практичне та наукове значення в аспекті встановлення доцільності заготівлі, придатності та можливості використання у промислових цілях корки оксамитника амурського.

Посилання

1. Бархат амурский / А.А. Цымек, К.П. Соловьева, Л.В. Любарский, Г.М. Трегубова, С.Д. Емашев и др. / под ред. А.А. Цымека. – М.-Л. : Гогслесбумиздат, 1952. – 132 с.
2. Воробьев Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока / Д.П. Воробьев. – Л. : Изд-во "Наука", 1968. – 275 с.
3. Гордієнко Н.М. Інтродуценти в дібровах Полісся та Лісостепу України / Н.М. Гордієнко, А.О. Бондар, М.І. Гордієнко. – К. : Вид-во "Урожай", 2001. – 448 с.
4. Грабовская А.А. Березы и бархат амурский в лесных культурах юга Лесостепи / А.А. Грабовская // Лесное хозяйство : журнал. – 1952. – № 10. – С. 41-44.
5. Гурский В.В. Амурский бархат и его выращивание в лесах Украинской ССР / В.В. Гурский. – М. : Гослесбумиздат, 1950. – 44 с.
6. Дерюгина Т.Ф. Сезонный рост лиственных древесных пород / Т.Ф. Дерюгина. – Минск : Изд-во "Наука и техника", 1984. – 118 с.
7. Лесные культуры / В.В. Огиевский, И.Д. Брауде, А.Е. Дьяченко и др. / под ред. В.В. Огиевского. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1949. – 715 с.
8. Логгинов Б.И. Опыт выращивания культур бархата амурского / Б.И. Логгинов, М.И. Гордиенко. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1976. – 152 с.
9. Павлов В.М. Бархат амурский и опыт его культур в Брянской и Курской областях : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х.наук / В.М. Павлов. – Брянск, 1964. – 22 с.
10. Перелыгин Л.М. Кора бархата / Л.М. Перелыгин. – М. : Гослесбумиздат, 1933. – 18 с.
11. Строгий С.С. Биохозяйственные очерки об амурском бархатном дереве / С.С. Строгий // Труды по прикладной ботанике, селекции и генетике. – 1933. – Вып. 1. – С. 24-51.
12. Юрків З.М. Формова різноманітність оксамитника амурського за будовою кори та перспективи використання корка / З.М. Юрків // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 8. – С. 73-76.
13. Ягниченко Н.М. Разведение бархата амурского в Украинской ССР / Н.М. Ягниченко // Сборник научных трудов Киев. лесохоз. ин-та. – 1953. – Вып. 2. – С. 68-102.
14. Якимов Ю.К. Соперница алжирской пробки – кора бархата амурского / Ю.К. Якимов. – Хабаровск : Изд-во "Дальгиз", 1934. – 32 с.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА