ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ КЛІМАТИЧНИМ ЗМІНАМ

  • Volodymyr Korzhov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: лісокористування, технологічні процеси, вплив, кліматичні зміни, запобігання.

Анотація

Подано аналіз організації технологічних процесів лісогосподарського виробництва, які впливають на процеси глобального потепління та кліматичні зміни. Виділено три таких основних аспекти: енергетичне використання біомаси дерев, витрати енергії на транспортування деревини до споживачів та висушування лісових територій внаслідок лісозаготівлі. Подано пропозиції стосовно збільшення обсягів використання біомаси дерев для енергетичних потреб, а також напрямки вдосконалення технологічних процесів лісокористування з метою зменшення негативного впливу на довкілля та сповільнення кліматичних змін.

Посилання

1. Хансен Д. Глобальное потепление / Д. Хансен // В мире науки : научно-попул. журнал. – 2004. – № 6. [Электронный ресурс]. – Доступный з http://www.den-za-dnem.ru/page.php.article=44
2. Kravcik M. Water for the Recovery of the Climate. A New Water paradigm / M. Kravcik, J. Pokorny, J. Kohutiar, M. Kovac, E. Toth. – Kosice : Typopress-publishing house s.r.o., 2008. – 122 p.
3. Эффективность использования древесного сырья как источника энергии // Экспрес-информация по заруб. ист. – М. : ВНИПИЭИлеспром. – 1981. – Вып. 2. – 20 с.
4. Коржов В.Л. Шляхи вирішення проблеми використання біомаси дерев для одержання енергії / В.Л. Коржов // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Лісовий комплекс напередодні ХХІ століття: освіта, наука, виробництво. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.6. – С. 52-56.
5. Концепція розвитку біоенергетики в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, С.В. Тишаєв та ін. – К. : Вид-во Ін-та технічної теплофізики НАН України, 2001. – 15 с.
6. Renewable energy in Austria. – Vienna : Federal Ministry of Economics and Labour. – 2003. – 23 p.
7. Forest and energy. Key issues // FAO forestry paper. – Rome : FAO UN. – 2008. – № 154. – 56 p.
8. Пристая А.Д. Лесохозяйственная политика развития древесной энергетики / А.Д. Пристая // Оборудование и инструмент для профессионалов : Междунар. информац.-техн. журнал. – 20. – 2010. – № 3. – С. 48-50.
9. Коржов В.Л. Значення біомаси дерев у процесі оптимізації енергетичного балансу України / В.Л. Коржов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 20-24.
10. Лакида П.І. Енергетичне використання біомаси лісів України в умовах глобальних змін клімату / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, Л.М. Матушевич, С.В. Зібцев // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.14. – С. 18-22.
11. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива" від 21.05.2009 р., № 1391-VI.
12. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії" від 01.04.2009 р., № 1220-VI.
13. Постанова НКРЕ "Про затвердження змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності" від 16.07.2009 р., № 828.
14. Коржов В.Л. Энергия из древесины – перспективное направление лесохозяйственной деятельности / В.Л. Коржов // Оборудование и инструмент для профессионалов : Междунар. информац.-техн. журнал. – 20. – 2010. – № 3. – С. 51-53.
15. Головань М. Равнение на Ровно, или новый вектор в развитии лесного хозяйства Украины / М. Головань // Оборудование и инструмент для профессионалов : Междунар. информац.-техн. журнал. – 2010. – № 3. – С. 60-63.
16. Коржов В.Л. Современная технология заготовки топливной щепы / В.Л. Коржов // Оборудование и инструмент для профессионалов : Междунар. информац.-техн. журнал. – 20. – 2011. – № 2. – С. 30-31.
17. Євгеньев В.И. Защита природной среды при эксплуатации дорог / В.И. Евгеньев // Автомобильные дороги. – 1989. – № 8. – С. 5.
18. Коржов В.Л. Оптимальна транспортна мережа у лісфонді як чинник екологічної стабільності та сталого природокористування / В.Л. Коржов // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1904. – Вип. 14.3. – С. 201-207.
19. Голубець М.А. Дорожня мережа як дестабілізаційний чинник ґрунтового стоку / М.А. Голубець Б.О. Крок, М.П. Козловський, М.М. Гринчак // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ в Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Рахів, 1999. – С. 99-101.
20. Гринчак М.М. Зміна річкового стоку внаслідок антропогенної трансформації біогеоценотичного покриву / М.М Гринчак, М.П. Козловський, Б.О. Крок // Гори і люди : матер. Міжнар. конф. – Рахів, 2002. – Т. 2. – С. 46-48.
21. Молчанов А.А. Гидрологическая роль леса / А.А. Молчанов. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 448 с.
22. Поляков А.Ф. Экологическая роль горных лесов Крыма /А.Ф. Поляков, Ю.В. Плугатарь, А.Г. Рудь // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.14. – С. 143-148.
23. Парпан В.И. Повреждение почвы при разных способах трелёвки леса в Карпатах / В.И. Парпан, В.С. Олийнык, В.С. Кудра // Лесное хозяйство : журнал. – 1988. – № 1. – С. 28.
24. Bybluk N. Timber harvesting in the Сarpathians: Ecological problems and methods to solve them / N. Bybluk, O. Styranivsky, V. Korzhov, V. Kudra // Journal of Forest Science. – 2010. – Vol. 56 (7). – P. 333-340.
25. Парпан В.І. До питання екологізації гірських лісозаготівель / В.І. Парпан, В.Л. Коржов, В.П. Корнієнко, Ю.К. Сидорук // Наукові основи ведення сталого лісового господарства : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. П.С. Пастернака. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 203-207.
26. Большаков В.А. Гидрологические и гидравлические расчеты малых дорожных сооружений / В.А. Большаков, А.А. Курганович. – К. : Вид-во "Вища шк.", 1983. – 280 с.
27. Курганович А.А. Гидрологическое обоснование проектирования мостовых переходов / А.А. Курганович, П.М. Лютик. – К. : межвуз. полиграф. объединение, 1977. – 127 с.
28. Кравчік М. Вода без кордонів. Вода та кліматична стабільність регіону / М. Кравчік, Ю. Когутяр, М. Ковач та ін. – Кошіце : Reklamny Dom, 2010. – 176 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ