ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ВЛАСНІСТНОГО СТАТУСУ ЛІСІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

  • Ihor Soloviy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: довгострокове тимчасове користування ділянками лісового фонду, лісова політика, сталий розвиток лісового господарства, форми власності.

Анотація

Проаналізовано сучасні тенденції трансформації власності на ліси на міжнародному рівні у контексті пріоритетів лісової політики та конкуренції широкого спектра політичних, економічних і соціальних інтересів.  Проаналізовано  переваги і вади державної, приватної і колективної власності на ліси. Розглянуто проблеми трансформації власністного статусу лісів в Україні у контексті реформування економіки. Зокрема, проаналізовано особливості і виявлено недоліки організаційно-економічного механізму використання ділянок лісового фонду суб’єктами підприємницької діяльності.

Посилання

1. Аслунд А. Розбудова капіталізму. Трансформації в країнах колишнього Радянського блоку/ Андерс Аслунд // Перекл. з англ. – К.: Дух і літера, 2003. – 636 с.
2. Бураковський І. Економічні перетворення в Україні / І. Бураковський, В. Новицький // Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – М.: Три квадрата, 2003. – С. 71-108.
3. Коваль Я.В. Проблеми лісу в контексті трансформації економіки країни / Я.В. Коваль // Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. праць НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / Данилишин Б.М. (відп. ред.). – К., 2006. – С. 14-21.
4. Концепція реформування та розвитку лісового господарства України // Ліс. і мислив. журн. – 2005. – № 4. – С. 3-5.
5. Лісовий кодекс України: Офіційне видання. – К.: Видавничий Дім "Ін. Юре", 2004. – 172 с.
6. Мішенін Є.В. Еколого-економічні передумови трансформації власності на ліси / Є.В. Мішенін // Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. – 2004. – Вып. 69. – С. 131-136.
7. Постанова КМУ №761 від 23.05.07 «Про регулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів». Доступно з : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=761-2007%EF.
8. Соловій І.П. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти : моногр. / Соловій І.П. – Львів: Вид-во ТзОВ «Ліга-Прес», 2010. – 368 с.
9. Синякевич І. М. Еколого-економічні передумови реформування лісової політики / І.М. Синякевич, І.П. Соловій // Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2004. – № 1. – С. 27-30.
10. Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і Західного Полісся : моногр. / [Чернявський М. В., Соловій І. П., Геник Я. В. та ін.]; під. ред. М. В. Чернявського, І. П. Соловія, Я. В. Геника. – Львів: Зелений Хрест, Ліга-Прес. – 2011. – 256 с.
11. Україна. Довідка про сектор лісового господарства. Стан і можливості розвитку. – Світовий банк, PROFOR, 2006. – 24 с.
12. David P.A. Why are institutions the "carriers of history"?: Path dependence and evolution of conventions, organizations and institutions/ P.A. David // Structural change and economic dynamics. – Vol. 5, no 2. – 1994.
13. Hedlung S. Hur manga Russland efter Soviet? / S. Hedlung. Stockholm, 1993.
14. Humpreys D. Logjam: deforestation and the crisis of global governance / David Humpreys. – London: Earthscan, 2006. – P. 11-21.
15. Nordberg M. State forest management reforms in three ex-Soviet republics. Reforms, reasons and differences / Mats Nordberg// Doctoral thesis No 2007:67. – Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Forestry. – Uppsala, 2007. – 46 p.
16. Swinnen J.F.M. Agricultural privatization, land reform and farm restructuring in Central and Eastern Europe: a comparative analysis/ J.F.M. Swinnen, E. Mathijs // Swinnen, J.F.M., Buckwell, A., Mathijs, E. (eds.). Agricultural privatization, land reform and farm restructuring in Central and Eastern Europe. – Aldershot, UK. – 1997.
17. The future we want. the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development “ Rio+20”, Rio de Janeiro, 2012.
18. Tomlinson C. E. How private owners saved the Southern forest/ C. E. Tomlinson // Forest Landowner. –November/December. – 2004. – P. 9-11.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ