ЗАСЕЛЕНІСТЬ 6-12-РІЧНИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР СОСНОВИМ ПІДКОРОВИМ КЛОПОМ (ARADUS CINNAMOMEUS PANZ) ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ І СХЕМИ ЗМІШУВАННЯ

  • Valentyna Meshkova Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Ivan Bobrov Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція
Ключові слова: сосна звичайна, лісові культури, схеми змішування, сосновий підкоровий клоп

Анотація

Проаналізовано заселеність сосновим підкоровим клопом лісових культур у лісовому фонді ДП "Середино-Будське АЛГ" (Сумська область) у 36 варіантах поєднання віку (6, 10 і 12 років), типу лісорослинних умов (А2, А3 і В2) і схем змішування (10р.Сз, 7р.Сз 3р.Бп, 5р.Сз 2р.Бп та 3р.Сз 2р.Бп). Заселеність виявилася найвищою (28,0 %) у чистих культурах і мала тенденцію до зменшення у міру зростання віку культур від 6 до 12 років та у ряді типів лісорослинних умов А2 – А3 – В2.

Дисперсійним аналізом доведено більшу стійкість мішаних культур до заселення сосновим підкоровим клопом порівняно із чистими, тоді як вплив типу лісорослинних умов і віку культур на заселеність культур цим шкідником не є однозначним.

Посилання

1. Бобров І. О. Підкоровик сосновий у насадженнях Східного (Лівобе-режного) Полісся / Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Проблеми сталого розвитку агросфери» // І.О. Бобров. – Харків : ХНАУ, 2011. – С. 73.
2. Бобров І. О. Приріст у висоту соснових культур, заселених після ру-бок догляду сосновим підкоровим клопом (Aradus cinnamomeus Panz) / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснування факультету захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва [Харків, 14 вересня 2012 р.] // І.О. Бобров. – Харків : ХНАУ, 2012. – С. 23-26.
3. Ивантер Э. В. Введение в количественную биологию / Э.В. Иван¬тер, А.В. Коросов. – Петрозаводск : Изд-во Петр-ГУ, 2011. – 302 с.
4. Мєшкова В. Л. Сезонна динаміка чисельності соснового підкорового клопа у соснових культурах свіжого бору / В.Л. Мєшкова, І.О. Бобров // Вісник ХНАУ (Серія "фітопатологія та ентомологія"). – 2011. – № 9. – С. 102-109.
5. Рекомендації щодо обстеження соснових культур на заселеність шкідливими комахами / Відпов. укладач В.Л. Мєшкова // Методичні вказівки з вирощування лісових культур та захисту їх від шкідників і хвороб. – Х.: УкрНДІЛГА, 2008. – 9 с.
6. Тропин И. В. Сосновый подкорный клоп и борьба с ним / Тропин И.В. – М.-Л., 1949. – 53 с.
7. Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe, a synthesis /ed. by F. Lieutier, K. R. Day, A. Battisti, J.-C. Gregoire, H. F. Evans. – Dordrecht-Boston-London: Kluwer Acad. publishers, 2004. – 570 p.
8. Brammanis L. Die Kiefernrindenwanze, Aradus cinnamomeus Panz. (Hemiptera – Heteroptera). Ein Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise und der forstlichen Bedeutung / L. Brammanis // Studia forestalia Suecica. – Stockholm, 1975. – № 123. – 81 s.
9. Heliovaara K. Geographic variation in the life-history of Aradus cinnamomeus and a breakdown mechanism of the reproductive isolation of allochronic bugs (Heteroptera, Aradidae) / K. Heliovaara, R. Vaisanen // Ann. Zool. Fennici.– 1987. – V. 24. – P. 1-17.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО