ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ДО ІНТЕНСИВНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ "СКЕЛІ ДОВБУША")

  • Ivan Kalutsky Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Mykhaylo Zapotochny Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: біогеоценотичний покрив, рекреаційне навантаження, рекреаційне зонування території, організація рекреаційної території

Анотація

Обґрунтовано важливість функціонального зонування території лісових масивів з інтенсивним рекреаційним навантаженням. Оскільки однією з найважливіших структур всіх наземних екосистем є грунт, то виявлення зміни його фізико-хімічних властивостей у разі зміни величини рекреаційних навантажень послужило основою для розподілу рекреаційних лісів на різні за величиною навантаження зони. Запропоновано заходи з організації території, що дасть змогу регулювати і прогнозувати рівні туристично-рекреаційного навантаження на природні територіальні об’єкти з метою їх збереження та підвищення рекреаційної ємності лісових насаджень.

Посилання

1. Андрущенко Г.О. Ґрунти західних областей УРСР / Андрущенко Г.О. – Львів-Дубляни, 1970. – 115 с.
2. Войтків П.С. Буроземи пралісів Українських Карпат : моногр. / П.С. Войтків, С.П. Позняк. – Львів: вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 244 с.
3. Генсирук С.А. Рекреационное использование лесов : моногр. / Генсирук С.А., Нижник М.С., Возняк Р.Р. – К.: Урожай, 1987. – 247 с.
4. Голубець М.А. Екологічний потенціал наземних екосистем : моногр. / Голубець М.А. – Львів: Поллі, 2003. – 180 с.
5. Городній М.М. Агрохімічний аналіз : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Городній М.М., Лісовал А.П., Бикін А.В.; за ред. М.М. Городнього. – К.: Арістей, 2005. – 468 с.
6. Запоточний М.М. Вплив рекреаційних навантажень на водопро-никливість лісових грунтів / М.М. Запоточний // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.9. – С. 92-95.
7. Методичні рекомендації щодо визначення максимального рекреаційного навантаження природних комплексів і об’єктів у межах природно-заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом / НТР державної служби заповідної справи Мінекоресурсів України; затверджено 09.12.2003 р. – К.: Лірис, 2003. – 43 с.
8. Назаренко І.І. Грунтознавство : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Назаренко І.І, Польчина С.М., Нікорич В.А. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 400 с.
9. Пастернак П.С. Лісові ґрунти Українських Карпат : моногр. / Пастернак П.С. – Ужгород: Карпати, 1967. – 170 с.
10. Ревута И.Б. Методическое руководство по изучению почвенной структуры / И.Б. Ревута, А.А. Роде. – Л.: Колос, 1969. – 528 с.
11. Середін В.І. Ліс – база відпочинку / В.І. Середін, В.І. Парпан. – Ужгород: Карпати, 1988. – 110 с.
12. Шумська Н.В. Стан рослинного покриву комплексної пам’ятки природи "Скелі Довбуша" (Сколівські Бескиди) у зв’язку з рекреаційним навантаженням / Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. "Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах" // Н.В. Шумська. – Рахів, 2007. – С. 367-371.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА