ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПОГЛИНАННЯ ТА РОЗСІЮВАННЯ СО-НЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛИСТКАМИ РОСЛИН

  • Leonid Kopiy Національний лісотехнічний університет України
  • Olga Ozarkiv Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісові насадження, світло, терморадіаційні характеристики, листкова поверхня, спектральний склад, деревостан, пряме і розсіяне випромінювання, показник заломлення світла

Анотація

Наведено терморадіаційні характеристики (коефіцієнти відбивання, пропускання і поглинання) листкових поверхонь у дерев різних порід внаслідок їх сонячного опромінення, а також особливості проникливого видимого випромінювання і значення спрямованого (прямого) і дифузного (розсіяного) випромінювання для м. Львова. Розкрито закономірності поширення сонячного випромінювання в листках. Наведено формули розрахунку спрямованих і дифузних складових світла і їх взаємозв’язку із показником заломлення листків. Це дає змогу прогнозувати хід зміни показника поглинання в середині листка.

Посилання

1. Кучерявий В.П. Фітомеліорація: Навч. посібник. / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 2003. – 540 с.
2. Озарків І.М. Застосування сонячної енергії у житловому господарстві та деревообробці: Наук. видання / [Озарків І.М., Мисак Й.С., Криницький Г.Т. та ін.] – Львів: НВФ «Українські технології», 2012. – 338 с.
3. Машинский Л.О. Город и природа / Машинский Л.О. – М.: Стройиздат, 1973. – 227 с.
4. Озаркив И.М. Спектрофотометрические и поляризационные харак-теристики древесины: дис. … канд. техн. наук / Озаркив Игорь Мирославович. – Львов: ЛЛТИ, 1989. – 256 с.
5. Рвачев В.П. Введение в биофизическую фотометрию / Рвачев В.П. – Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1966. – 378 с.
6. Гуминецкий С.Г. К вопросу определения показателей поглощения и рассеяния излучения древесины / С.Г. Гуминецкий, В.А. Кныш, И.М. Озаркив // Дальнейшее совершенствование теории, техники и технологии сушки. – М.: МЛТИ, 1981. – С. 94-96.
7. Гершун А.А. Избрание труды по фотометрии и светотехнике / Гер-шун А.А. – М.: Физматиз, 1958. – 548 с.
8. Розенберг Г.В. О методах абсорбционной спектроскопии плоских образцов слабопоглощающих светорассеивающих веществ / Г.В. Розенберг, М.Ю. Сахновский, С.Г. Гуминецкий // Оптика и спектроскопия. – 1967. – Т. 23. – № 5. – С. 797-806.
9. Озаркив И.М. Методы определения констант, характеризующих спектроскопические свойства древесины / И.М. Озаркив, С.Г. Гуминецкий // Современные проблемы древесиноведения. – Красноярск: Сиб. отделение АН СССР, 1987. – С. 127-128.
10. Гуминецкий С.Г. Об истинном спектре поглощения смеси пигментов в живых клетках листьев растений / С.Г. Гуминецкий, В.П. Рвачев // Журнал прикладной спектроскопии. – 1966. – Т. V. – Вып. 1. – С. 674-678.
11. Тиходеев П.М. Световые измерения в светотехнике / Тиходеев П.М. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962. – 464 с.
12. Шульгин М.А. Солнечная радиация и растение / Шульгин М.А. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 425 с.
13. Сапожников В.А. Теоретическая фотометрия / Сапожников В.А. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1967. – 268 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА