ДЕНДРОХРОНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛИПИ СЕРЦЕЛИСТОЇ (TILIA CORDATA MILL.) В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Nadiya Oleksiychenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Maria Sovakova Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Oleksandr Sovakov Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Viktor Chygrynetz Сумське обласне управління лісового і мисливського господарства
  • Mykola Kutya Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: Tilia cordata, урбанізоване середовище, вуличні насадження, дендрохронологія, радіальний приріст, річні кільця

Анотація

Досліджено вплив транспортних магістралей та інших негативних чинників міського середовища на радіальний приріст липи серцелистої (Tilia cordata Mill.), яку найчастіше висаджують у вуличних насадженнях м. Києва. Встановлено, що під дією хронічного стресового навантаження міського середовища на розвиток рослин у напрямі, перпендикулярному до дорожнього полотна, відбувається суттєве пригнічення формування річних кілець дерев. Візуально це проявляється в асиметричності стовбура (видовження паралельно дорозі), ексцентричності біологічного центру (серцевини) в напрямі від дорожнього полотна та ураженні збудниками грибних хвороб (з боку  автомагістралі).

Посилання

1. Анучин Н.П. Лесная таксация : учебн. [для студ. высш. учеб. завед.] / Анучин Н.П. – [5-е изд., доп.]. – М. : Лесн. пром-сть, 1982. – 552 с.
2. Геник Я.В. Нагромадження важких металів у ґрунтах та фітомасі комплексної зеленої зони міста Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. с.-г. наук : спец. 06.03.01 «Лісові культури, селекція, насінництво і озеленення міст» / Я.В. Геник. – Львів, 1994. – 23 с.
3. Ваганов Е.А. Дендрохронология : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / Ваганов Е.А., Круглов В.Б. , Васильев В.Г. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2008. – 120 с.
4. Пінчевська О.О. Деревинознавство з основами товарознавства. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів лісогосподарського факультету стаціонарної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.092002 – «Технологія деревообробки». Частина 1. / Пінчевська О.О., Зражва С.Г., Буйських Н.В. – К. : НАУ, 2006. – 50 с.
5. Левон Ф.М. Вуличні насадження Києва: сучасний стан, шляхи оптимізації / Ф.М. Левон // Науковий вісник Нац. аграрного ун-ту: зб. наук. праць. – 1999. – Вип. 20. – С. 109-118.
6. Мазепа В.Г. Методи оцінки динаміки радіального приросту дубових деревостанів в умовах атмосферного забруднення / В.Г. Мазепа / Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 7. – С. 36-40.
7. Малоквасов Д.С. К методике дендроклиматического изучения колебаний радиального роста в разновозрастных древостоях кедра корейского / Д.С. Малоквасов // В кн. «Дендрохронология и дендроклиматология». – Новосибирск : Наука, 1986. – С. 39-43.
8. Моніторинг та підвищення стійкості антропогенно порушених лісів : [зб. рекомендацій УкрНДІЛГА]. – Харків : Нове слово, 2011. – 304 с.
9. Чеснокова С.М. Биологические методы оценки качества объектов окружающей среды : Методы биоиндикации. Часть I. / Чеснокова С.М. –Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2007. – 84 с.
10. Abrams M.D. Tree-ring responses to drought across species and contrasting sites in the ridge and valley of Central Pennsylvania / M.D. Abrams, Ch.M. Ruffner, T.A. Morgan // Forest Science. – 1998. – Vol. 44 (4). – P. 550-558.
11. Del Tredici P. Aging and rejuvenation in trees / P. Del Tredeci. – Arnoldia. – 1999. – Vol. 59 (4). – P. 10-16.
12. Environmental arboriculture, tree ecology and veteran tree management [Електрон. ресурс] / N. Fay. – Режим доступу до публікації: http://www.treeworks.co.uk/downloads/3%20-%20ENVIRONMENTAL%20ARBO¬¬-RICULTURE%20TREE%20ECOLOGY.pdf.
13. History and age of old limes (Tilia spp.) in Tallinn, Estonia [Електрон. ресурс] / A. Läänelaid, H. Sander. – Режим доступу до публікації: http://www.atlanticus.ee/sander/pdf/History-and-age-of-old-limes-(tilia-spp)-in-Tallinn-Estonia.pdf.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА