ГОТОВНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІВНЕНЩИНИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ПОГЛЯД ЗСЕРЕДИНИ

  • Lyudmyla Zahvoyska Національний лісотехнічний університет України
  • Myroslava Petruk Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: екологічна політика, SWOT-аналіз, Q-метод, Q-твердження

Анотація

 

Виконано SWOT-аналіз екологічної політики деревообробних підприємств України, досліджено погляди працівників деревообробних підприємств Рівнен­щини до формування і розвитку екологічної політики підприємств із використанням Q-методу дослідження суб’єктивності висловлених поглядів. Виявлено широкий спектр поглядів – від скептичних до радикально-екологічних, що засвідчує необхідність більш інтенсивного розгортання процесів еколо­гі­зації. Розроблено рекомендації для стимулювання деревообробних підприємств до вдосконалення екологічної політики з використанням потенціалу кластерів.

Посилання

1. Белякова А. В. Соціо-економічні методи виявлення уподобань насе-лен¬ня щодо якості довкілля / А. В.Белякова, Л. Д. Загвойська // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України : зб. наук-техн. праць. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 151-154.
2. Блищак Г.М. Еколого-економічна оцінка соціальних функцій лісів у межах урбанізованих територій / Г.М. Блищак, І.П. Соловій // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України : зб. наук-техн. праць. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 68-73.
3. Васюта О.А. Екологічна політика України на зламі тисячоліть : мо-ногр. / Васюта О.А. – К. : КМУ, 2003. – 306 с.
4. Веклич О.О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 51-60; № 2. – С. 38-45.
5. Галушкіна Т.П. Екологічна політика як складова державної регіона-льної політики / Т.П. Галушкіна, Л.М. Качаровська // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 2. – С. 216–220.
6. Деревина як джерело енергії в Карпатському регіоні [Електронний ресурс] / І. Войтович, О. Кійко, М. Якуба, А. Шульте, У.Кіс, Д.Клейн // ЭСКО. Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». – 2011. – №2. – Режим доступу до журн.: http://esco-ecosys.narod.ru/2011_5/index.htm.
7. Загвойська Л. Д. Оцінка схильності виробничників до запровадження стратегії чистішого виробництва / Л.Д. Загвойська, Л.М. Лінинська // Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. праць. – К.: ДУІЕПСР НАН України. – 2011. – С.105-112.
8. Загвойська Л.Д. Вплив продукції деревообробних підприємств на накопичення СО2 в атмосфері / Матеріали міжнар. наук. конф. «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн» [Дніпропетровськ, 5 – 7 листоп. 2012 р.] // Л.Д. Загвойська, М.В. Шпек. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т. 1. – С. 36-38.
9. Кіндрат Р.Я. Екологічні аспекти управління виробничими ресурсами на деревообробних підприємствах / Р.Я. Кіндрат // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2005. – Вип. 15.6. – С. 366-371.
10. Крикавський Є.В. Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності деревообробних підприємств : моногр. / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 352 с.
11. Лазор О.Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політки: організаційно-правові засади / За ред. М.Д. Лесечка : моногр. / О.Я. Лазор. – Львів : Ліга-Прес, 2003. – 542 с.
12. Максимів Л.І. Удосконалення обліку й аналізу екологічних витрат і вигід деревообробних підприємств / Л.І. Максимів, О.О. Долженко // Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 8. – С. 26-29.
13. Надежденко А.О. Теоретичні підходи до визначення поняття “екологічна політика” / А.О. Надежденко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 84-87.
14. Овечкина Е.А. Практические аспекты формирования экологической составляющей конкурентоспособности отечественных предприятий-производителей древесностружечных плит / Е.А. Овечкина, О.В. Маслош // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 360-366.
15. Похильченко О.А. Аналіз можливостей та загроз розвитку деревообробної промисловості / О.А. Похильченко // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія “Логістика”. – 2009. – № 649. – С. 245-252.
16. Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика / Синякевич І.М. : зб. наук. праць. – Львів : УкрДЛТУ, 2007. – Вип. 3 – 76 с.
17. Соловій І.П. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти : моногр. / Соловій І.П. – Львів : РВВ НЛТУ Украї-ни, Ліга-Прес, 2010. – 368 с.
18. Туниця Ю.Ю. Еко-економіка і ринок: подолання суперечностей : моногр. / Туниця Ю.Ю. – К. : Знання, 2006. – 314 c.
19. Хлобистов Є.В. Фінансові механізми екологічної політики / Є.В. Хлобистов // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – 2004. – Вип. 3-4. – С. 744-752.
20. Brown S. Q methodology and qualitative research / S. Brown // Qualitative Health Research. – 1996. – P. 561-567.
21. Brown S. The History and Principles of Q Methodology in Psychology and the Social Sciences [Electronic source] / S. Brown / Q methodology links, 2001. – Available from: http://facstaff.uww.edu.
22. Kiyko O. Forest clusters development and implementation measures of a 6-region strategic joint action plan for knowledge-based regional innovation. WP.3 Strategies. Regional Strategy Report, Carpathia, Ukraine. Working Paper. Ed-ited by L. Zahvoyska [Electronic source] / O. Kiyko, I. Soloviy, I. Voytovych, M. Yakuba, L. Zahvoyska, U. Kies. – Lviv : UNFU, 2011. – 92 p. – Available from: http://nltu.edu.ua/iee/?Naukova_robota:Mizhnarodni_proekti:IN2WOOD.
23. KPMG. Expect the Unexpected: Building business value in a changing world [Electronic source]. – KPMG, 2012. – Available from: http://www.kpmg.com.
24. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment, МЕА Series. – Washington, DC: Island Press, 2003; MEA Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. – Washington: Island Press, 2005. – 155 p.
25. Nijnik M. Analyzing public preferences concerning woodland develop-ment in rural landscapes in Scotland / M. Nijnik, A. Mather // Landscape and urban planning. – 2008. – № 86. – P. 267-275.
26. PQMethod Download Page for Windows Users, 2012 [Electronic source]. – Available from: http://schmolck.userweb.mwn.de/qmethod/downpqwin.htm.
27. Van Exel NJA, G de Graaf. Q-methodology: A sneak preview, 2005 [Elec-tronic source]. – Available from: http://www.jobvanexel.nl.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ