ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

  • Taras Tunytsia Національний лісотехнічний університет України
  • Pavlo Dynka Національний лісотехнічний університет України
  • Oxana Dynka Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: еколого-економічна ефективність, збалансоване природокористування, стале енергозабезпечення, енергетичне використання лісових ресурсів, лісові енергетичні ресурси, енергетичні лісові матеріали

Анотація

Ґрунтуючись на еколого-економічному підході до удосконалення термінології та класифікації енергетичного використання лісових ресурсів в контексті принципів сталого розвитку уточнено значення  термінів „енергетичне використання лісових ресурсів”,  „використання лісових енергетичних ресурсів”, „енергетичні лісові матеріали”. Запропонована класифікація напрямів енергетичного використання лісових ресурсів, важливими серед яких є енергетичне використання багатосторонніх корисних функцій і послуг лісу, зокрема,  енерготрансформаційної, киснеутворювальної, вуглецево- та азотодепонувальної.

Посилання

1. WWF: До 2050 року світ може бути забезпечений чистою поновлюва-ною енергією. – Режим доступу: http://novynar.com.ua/tech/153720
2. Европа надеется на Россию. – Режим доступу: http://www.derewo.ru/derewo_jornal_pdf/2011/bio-one-page.pdf
3. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97. Чинний від 01.01.99 р. – Режим доступу: http://search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link1 / an/5166/ FIN3381C.html
4. Закон України „Про альтернативні види палива”// Відомості Верхов-ної Ради України (ВВР), 2000, N 12, с. 94. – Режим доступу: http: //zakon2.rada. gov. ua/laws/ show/1391-14
5. Закон України „Про альтернативні джерела енергії ”// Відомості Вер-ховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, с. 155. – Режим доступу: http: //zakon 2.rada.gov.ua/laws/show/555-15
6. Закон України „Про енергозбереження”// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 30, с. 283. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/591-14
7. Закон України „ Про охорону навколишнього природного середови-ща” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 41, ст.546 ) – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
8. Закон України „Про рослинний світ” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, с. 198. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/591-14
9. Лакида П.І. Енергетичне використання біомаси лісів України в умо-вах глобальних змін клімату / П. Лакида, Р. Василишин, Л. Матушевич, С. Зі-бцев // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 18-22.
10. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, с. 99. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
11. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Чинний від 01.01.2012 р. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=vb457609-10
12. Синякевич И.М. Эколого-экономическая классификация лесных ре-сурсов / И.М. Синякевич // Лесн. журн. – 1987. – № 4. – С. 114-117.
13. Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст / Т.Ю. Туниця – К.: Знання, 2006. – 300 с.
14. Тупыця Ю.Ю. Экономические проблемы комплексного использова-ния и охраны лесных ресурсов / Ю.Ю. Тупыця. – Львов: Вища шк., 1976. – 212 с.
15. Тупыця Ю.Ю. Эколого-экономическая эффективность природопользвания / Тупыця Ю.Ю. – М.: Наука, 1980. – 168 с.
16. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К., 2006. – 314 с.
17. Туниця Ю.Ю. Природна економіка і наближене до природи лісівництво: ідентичність концепцій та можливості їхнього взаємозбагачення // Ю.Ю. Туниця // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 9. – С.14-20.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ