ЕКОЛОГІЧНА ФОРМУЛА ДЕРЕВОСТАНУ (НА ПРИКЛАДІ ГІРСЬКОГО КРИМУ)

  • Yurii Plugatar Нікітський ботанічний сад
Ключові слова: екологічна формула деревостану, екологічні функції лісу

Анотація

На прикладі Гірського Криму  запропоновано удосконалення системи обліку основних показників деревостану шляхом використання екологічної формули деревостану, як сукупності екологічних функцій лісу: водорегулювальної, водоохоронної, ґрунтозахисної, полезахисної, оздоровчої, естетичної та біоенергетичної, розглянуто їх як одну із основ екологічного лісівництва. Зроблено висновок, що аналіз та оцінка екологічних показників деревостану разом із характеристикою продуктивності лісів має бути основою лісового кадастру, що дає змогу адекватніше оцінити значення кожної конкретної ділянки лісу, лісового урочища чи лісів певного регіону.

Посилання

1. Леса Крыма (прошлое, настоящее, будущее) : моногр. / [Поляков А.Ф., Милосердов Н.М., Агапонов Н.Н. и др.]; – Симферополь: КрымПолиграфБумага, 2003. – 144 с.
2. Екологічна оптимізація рекреаційного використання гірських лісів Криму : метод. рекомендації / [Фурдичко О.І., Плугатар Ю.В., Поляков О.Ф. та ін.]; – К.: ДІА, 2010. – 22 с.
3. Плугатар Ю.В. Екологічні принципи сталого господарювання у лісах Криму / Тези доповідей учасників міжнарод. наук.-практ. конф. «Освіта, наука та інновації у лісовому і садово-парковому господарстві України в контексті регіональних та глобальних викликів» // Ю.В. Плугатар, Ю.П. Швець. – К.: НУБіП України, 2010. – С. 46-48.
4. Поляков О.Ф. Методика оцінювання стану рекреаційно-оздоровчих лісів у Гірському Криму / О.Ф. Поляков, Ю.В. Плугатар, А.Г. Рудь [та ін.] // Лі-сівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Вип. 115. – С. 149-153.
5. Поляков О.Ф. Теоретичні основи екологічного лісівництва / Матеріа-ли Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю витоків кафедри лісів-ництва НЛТУ України «Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства» // О.Ф. Поляков, Ю.В. Плугатар. – Львів: НЛТУ України, 2006. – С. 77-80.
6. Поляков А.Ф. Водорегулирующая роль горных лесов Карпат и Крыма и пути оптимизации при антропогенном воздействии : моногр. / Поляков А.Ф. – Симферополь, 2003. – 164 с.
7. Поляков А. Ф. Полезащитные лесные полосы в степях Крыма / А. Ф. Поляков, Ю. В. Плугатарь // Научное обоснование основных направлений раз-вития агропромышленного комплекса Крыма в условиях рыночного производства. – Симферополь: Таврия, 2005. – 312 с.
8. Поляков А.Ф. Лесные формации Крыма и их экологическая роль : моногр. / А.Ф. Поляков, Ю.В. Плугатарь. – Харьков: Нове слово, 2009. – 405 с.
9. Поляков А.Ф. Экологическая роль горных лесов Крыма / А.Ф. Поля-ков, Ю.В. Плугатарь, А.Г. Рудь // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 6. – С. 143-148.
10. Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого використання лісів Криму: моногр. / О.І. Фурдичко, Ю.В. Плугатар; за наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.: Основа, 2010. – 251 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ