ЗМІНИ КЛІМАТУ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

  • Ihor Buksha Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: ліс, лісове господарство України, сценарії зміни клімату, парникові гази, доходи лісового сектора, стійке ведення лісового господарства.

Анотація

Розглянуто прогнози і сценарії зміни клімату для України, представлені результати оцінки впливу зміни клімату на лісове господарство, викладені стратегії адаптації та рекомендації щодо подальшого вивчення проблеми зміни клімату в лісовому господарстві України. Показано, що попередні оцінки ефектів впливу отримані переважно в результаті пілотних досліджень за допомогою різних методів і моделей, які не завжди були адаптованими і верифікованими для умов України. Оскільки в дослідженнях переважно використовувалися дані по всіх лісах країни за станом на 01.01.1996 р, актуальність отриманих результатів до теперішнього часу знижується. Разом з тим, проведені дослідження дозволили розробити низку методів, підходів і моделей, що дають змогу істотно поліпшити якість оцінок впливу клімату на ліси, і створили добрі передумови для більш детального вивчення ефектів впливу клімату в лісовому господарстві України. В цей час існує необхідність і можливості для проведення досліджень щодо впливу зміни клімату на новому методичному рівні, з використанням нових наукових і статистичних даних, моделей, знань і досвіду, отриманих у попередні роки.

Посилання

1. Адаменко Т. Кліматичні умови України та можливі наслідки потепління клімату // Агроном. – К. : ТОВ "Агромедіа", 2007. – № 1. – С. 8 11.
2. Адаменко Т.І. Зміни тепловологозабезпечення вегетаційного періоду у зв'язку з потеплінням глобального і регіонального клімату в Україні // Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища – 2002 : тези доп. до ювілейної Міжнар. конф., присвяченої 70-річчю утворення Одеського держ. еколог. ун-ту. – Одеса : Вид-во ОДЕУ, 2003. – С. 120 121.
3. Барабаш М.Б. Дослідження змін та коливань опадів на рубежі ХХІ ст. в умовах потепління глобального клімату / М.Б. Барабаш, Т.В. Корж, О.Г. Татарчук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. – К. : Вид-во УкрНДГМІ. – 2004. – Вип. 253. – С. 92 102.
4. Барабаш М.Б. Особливості зміни ресурсів тепла та вологи в Україні при сучасному потеплінні клімату / М.Б. Барабаш, Т.В. Корж, О.Г. Татарчук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. – К. : Вид-во УкрНДГМІ. – 2007. – Вип. 256. – С. 174 186.
5. Бойченко С.Г. Глобальные и региональные колебания (изменения) климата и возможные экологические последствия от них на территории Украины: полуэмпирические модели, сценарии : автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра георг. наук: спец. 11.00.09 "Метеорология, климатология, агрометеорология" / С.Г. Бойченко. – Одесса, 2005. – 35 с.
6. Бойченко С.Г. Напівемпіричні моделі та сценарії глобальних і регіональних змін клімату / С.Г. Бойченко. – К. : Вид-во "Наук. думка", 2008. – 309 с.
7. Бондарук Г.В. Сертифікація лісогосподарського підприємства : практ. посібник / Г.В. Бондарук, І.Ф. Букша. – Х. : Вид-во УкрНДІЛГА, КП Друкарня. – 2008. – № 13. – 172 с.
8. Букша И.Ф. Возможности проведения проектов совместного выполнения в лесном хозяйстве Украины / Букша И.Ф., Пастернак В.П // Изменение климата и бизнес : тезисы Междунар. конф. по проектам СО в Украине. – К. : Изд-во "Лыбидь", 2005. – С. 92 93.
9. Букша И.Ф. Сценарный анализ и долгосрочный прогноз динамики лесных ресурсов Украины как источника возобновляемой энергии / Букша И.Ф., Пастернак В.П. // Wood business. – 2004. – № 1. – С. 5 7.
10. Букша І.Ф. Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства / І.Ф. Букша, О.В. Бутрим, В.П. Пастернак. – Х. : Вид-во ХНАУ. – 2008. – 232 с.
11. Букша І.Ф. Внесок лісового господарства України у зменшення ризику зміни клімату // Деякі аспекти глобальної зміни клімату в Україні : Ініціатива з питань зміни клімату. – К., 2002. – С. 132 148.
12. Букша І.Ф. Інвентаризація та моніторинг парникових газів у лісовому господарстві : монографія / І.Ф. Букша, В.П. Пастернак. – Х. : Вид-во ХНАУ. – 2005. – 125 с.
13. Букша І.Ф. Лісорозведення на землях, що виводяться з інтенсивного обробітку і його внесок у зменшення ризику глобальних змін клімату / І.Ф. Букша, В.П. Пастернак // Збірник наукових праць Інституту землеробства. – К., 2003. – № 28. – С. 47 50.
14. Букша І.Ф. Можливості та перспективи реалізації проектів спільного впровадження згідно Кіотського протоколу в лісовому господарстві України / Букша І.Ф., Пастернак В.П // Україна – рік після 5-ої Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього природного середовища "Довкілля для Європи" : зб. наук. праць Всеукраїнської екологічної конф. – К., 2004. – С. 104 106.
15. Букша І.Ф. Роль лісового господарства у зменшенні ризику змін клімату / Букша І.Ф., Пастернак В.П., Корнієнко В.П. // Лісовий і мисливський журнал. – К., 2002. – № 1. – С. 28 29.
16. Букша І.Ф. Сценарне моделювання та прогноз динаміки лісових ресурсів при змінах клімату / Букша І.Ф., Пастернак В.П., Бондарук Г.В. // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : Вид-во "Оригінал". – 2000. – Вип. 98. – С. 44 52.
17. Букша І.Ф. Сценарний аналіз невиснажливого лісокористування при різних режимах управління лісами // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : Вид-во "Оригінал". – 2001. – Вип. 99. – С. 37 41.
18. Букша І.Ф. Україна та глобальний парниковий ефект: вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до зміни клімату / І.Ф. Букша, П.Ф. Гожик, Ж.Л. Ємельянова та ін. / за ред. В.В. Васильченка, М.В. Рапцуна. – К. : Вид-во Агентства з раціонального використання енергії та екології, 1998. – 210 с.
19. Букша І.Ф. Потенціал лісового господарства України щодо здійснення проектів спільного впровадження згідно Кіотського протоколу / І.Ф. Букша, В.П. Корнієнко // Інвестиції та зміна клімату: можливості для України : матер. Міжнар. конф., 10 11 липня 2002 р. – К., 2002. – С. 54 57.
20. Букша І.Ф. Прогноз динаміки лісових ресурсів при антропогенних змінах довкілля / І.Ф. Букша, В.П. Пастернак // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 2001. – № 39. – С. 157 162.
21. Бутрим О.В. Методологія оцінки викидів і поглинання парникових газів у ґрунтах на землях сільськогосподарського та лісогосподарського призначення / Бутрим О.В., Букша І.Ф., Пастернак В.П. // Вісник Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – Х. : Вид-во ХДАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2008. – № 1. – С. 227 231.
22. Воробъев Д.В. Лесотипологическая классификация климатов // Труды Харьковского СХИ. – Х. : Изд-во Харьковского СХИ. – 1960. – С. 235 260.
23. Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні / Шевчук В.Я., Іваненко Н.П., Кубланов С.Х. та ін. / за ред. В.Я. Шевчука. – К. : Вид-во "Геопринт", 2005. – 150 с.
24. Дидух Я. Глобальные изменения климата: что делать экологам? // Зеркало недели, № 43 (722). – 15 21 ноября 2008 г.
25. Дідух Я. Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 34 44.
26. Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату. – К. : Вид-во "Інтерпрес ЛТД". – 2006. – 80 с.
27. Єремєєв В. Регіональні аспекти глобальної зміни клімату / В. Єремєєв, В. Єфімов // Вісник Національної академії наук України. – 2003. – № 2. – С. 22 26.
28. Іваненко Н.П. Україна та глобальний парниковий ефект: джерела і поглиначі парникових газів / Н.П. Іваненко, М.М. Калетник, М.А. Козелькевич та ін. / за ред. В.В. Васильченка, М.В. Рапцуна. – К. : Вид-во Агентства з раціонального використання енергії та екології, 1997. – 96 с.
29. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу України / Бунь Р.А., Густі М.І., Дачук В.С. та ін. / за ред. Р.А. Буня. – Львів : Вид-во Українська академія друкарства, 2004. – 376 с.
30. Киптенко Е.Н. Оценка выбросов и поглощения парниковых газов в Украине в секторе "Изменение землепользования и лесное хозяйство" / Е.Н. Киптенко, Т.В. Козленко // Наукові праці УкрНДГМІ. – 2007. – Вип. 256. – С. 346 358.
31. Клімат України / за ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К. : Вид-во "Раєвського", 2003. – 345 с.
32. Кульбида Н. Чем грозит Украине и миру глобальное потепление / Н. Кульбеда. – 2003. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.javot.net/virtual/1.htm.
33. Лакида П.І. Зменшення ризику глобальної зміни клімату шляхом депонування вуглецю при лісорозведенні та лісовідновленні в Україні / П.І. Лакида, І.Ф. Букша, В.П. Пастернак // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ, 2004. – № 79. – С. 212 217.
34. Лакида П.І. Перспективи та напрямки діяльності у лісовому господарстві у зв'язку з ратифікацією Україною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміни клімату / Лакида П.І., Букша І.Ф., Пастернак В.П // Аграрна наука і освіта. – К. : Вид-во НАУ. – 2004. – Т.5, № 3 4. – С. 116 121.
35. Лакида П.І. Фітомаса лісів України / П.І. Лакида. – Тернопіль : Вид-во "Збруч", 2002. – 256 с.
36. Ліпінський В.М. Глобальна зміна клімату та її відгук в динаміці клімату України / В.М. Ліпінський // Інвестиції та зміна клімату: можливості для України : Міжнар. конф. – К., 10 11 липня 2002 р.: м-ли. – К., 2002. – 177 185.
37. Мешкова В.Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых / В.Л. Мешкова. – Х. : Вид-во "Планета-принт", 2009. – 396 с.
38. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в лісостепу України. – К. : Вид-во НАУ. – 2004. – 456 с.
39. Пастернак В.П. Методичні підходи до моніторингу динаміки вуглецю у лісових екосистемах / В.П. Пастернак, І.Ф. Букша // Науковий вісник УкрДЛТУ : Менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.2. – С. 177 181.
40. Пастернак В.П. Можливості оцінки динаміки вуглецю в лісах Харківської області на основі даних моніторингу / Пастернак В.П., Букша І.Ф // Вісник Харківського НАУ : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХНАУ. – 2003. – № 2. – С. 135 138.
41. Пастернак В.П. Обґрунтування напрямів діяльності у секторі землекористування та лісового господарства для забезпечення виконання вимог Кіотського протоколу в Україні / Пастернак В.П., Букша І.Ф // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 2007. – Вип. 106. – С. 124 134.
42. Перше національне повідомлення щодо питань зміни клімату. – К. : Вид-во Мінприроди України, АРЕНА-ЕКО. – 1998. – 61 с.
43. Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату / Шевчук В.Я., Трофимова І.В., Трофимчук О.М. та ін. / за ред. В.Я. Шевчука. – К. : Вид-во УІНСіР, 2001. – 96 с.
44. Савущик М.П. Рекомендації зі створення лісових насаджень на забруднених радіонуклідами сільськогосподарських землях полісся для реалізації проекту біокарбонового фонду в Україні / І. Савущик, М. Попков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Лісівництво. Декоративне садівництво. – К. : Вид-во НУБіП України, 2009. – Вип. 135. – С. 131 134.
45. Ситник К. Біосфера і клімат: минуле, сьогодення і майбутнє / К. Ситник, В. Багнюк // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 9. – С. 3 20.
46. Чорний С.Г. Сучасні зміни клімату на Херсонщині / Натураліст / С.Г. Чорний, Г.І. Тищенко, Н.С. Кувавіна. 2002. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.proeco.visti.net /naturalist/ecology/clim.htm
47. Boichenko S.G. Global warming and its effects over the territory of Ukraine / Boichenko S.G. – Voloschuk V.M., Doroshenko I.A. // Ukrainian Geographical Journal. – 2001. – № 3. – PP. 59 68.
48. Buksha I. Air Pollution and Climate Change Effects on Health of the Ukrainian Forests: Monitoring and Evaluation / Buksha I., Radchenko O., Sidorov A. et. an // Air Pollution and Climate Change Effects on Forests Ecosystems: Abstracts. – Riverside: California, USA. – 1996. – 1 р.
49. Buksha I. Prediction of carbon dynamics in forest ecosystems of Ukraine // Proceeding / Buksha I., Pasternak V. International Scientific Conference "Climate change and forest ecosystems"(22 23 Oct. 2008) Vilnius, Lithuania, Kaunas. – P. 37-41.
50. Buksha I.F. Assessment of Ukrainian Forests Vulnerability to Climate Change // Regional Aspects of Interactions in Non – boreal Eastern Europe. – Springer Science + Business Media B.V. 2009. – P. 143 156.
51. Holmgren, P., Marklund, L-G., Saket, M. & Wilkie, M.L. 2007. Forest Monitoring and Assessment for Climate Change Reporting: Partnerships, Capacity Building and Delivery. Forest Resources Assessment Working Paper 142. FAO, Rome.
52. Kaletnik M.M. Environmental factors and State of Ukrainian forests: Monitoring and Impact Assessment / Kaletnik M.M., Buksha I.F., Radchenko O.M., Sidorov O.S. Restoration of forests: environmental challenges in Central and Eastern Europe // (proc. of the NATO adv. res. Wshop in Saulberg, Ger. July 1996) (NATO 2/30) Netherlands: Kluwer Academic Publishers. – 1997. – 151 178 pp.
53. Lakyda P.I. Opportunities for fulfilling Joint Implementation projects in forestry in Ukraine / Lakyda P.I., Buksha I.F. and Pasternak V.P. // Unasylva 222. – Vol. 56. – 2005/3. – 32 34 pp.
54. Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests // United Nations Economic Commission for Europe, Convention on Long-Range Transboundary International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests. – Federal Research Centre for Forestry and Forest Products (BFH). – 2004. – 465 p.
55. Marhesinni B. Joint implementation projects: an opportunity for countries with economy in transition / B. Marhesinni, L. Perugini, S. Zibtsev et al. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Лісівництво. Декоративне садівництво. – К. : Вид-во НУБіП України. – 2009. – Вип. 135. – С. 255 265.
56. Mart-Jan Schelhaas, Igor Buksha, Martin Cerny. – Volodimir Pasternak et all. Scenarios on forest management in Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine // European Forest Institute Research report 17. Brill Lieden-Boston. – 2004. – 107 p.
57. Mykola Gusti / How mush additional carbon can be stored in forests if economic measures are used and how much could it cost? – Gusti V, Havlik P, Obersteiner M. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Лісівництво. Декоративне садівництво. – К. : Вид-во НУБіП України. – 2009. – Вип. 135. – С. 244 253.
58. Nijnik Maria To sustainability in forestry: The Ukraine's case / Maria Nijnik PhD-thesis. Wageningen: Wageningen University. – 2002. – 156 p.
59. Risto Seppälä, Alexander Buck and Pia Katila. (eds.). 2009. Adaptation of Forests and People to Climate Change. A Global Assessment Report. IUFRO World Series Volume 22. Helsinki. – 224 p.
60. Robert K. Dixon, Joel B. Smith, Sandra Brown, Omar Masera, Luis J. Mata, Igor Buksha Simulations of forest system response and feedbacks to global change: experiences and results from the U.S. Country Studies Program // Ecological Modelling 122 (1999) 289 305.
61. Shvidenko A. Non-boreal Forests of Eastern Europe in a Changing World: the Role in the Earth Systems // Regional Aspects of Interactions in Non – boreal Eastern Europe. – Springer Science + Business Media B.V. 2009. – P. 123 133.
62. Sidorov A. GIS in a study of potential climate changes effects on forests / Sidorov A., Radchenko O., Buksha I., Meshkova V // Proceedings 18th ICA/ACI International Cartographic Conference. – Stockholm, Sweden. – 1997. – 1541 1548 pp.
63. Trofimova I. Vulnerability and Adaptation Assessments for Ukraine, Article / Trofimova I., Koublanov S., Shmurak E., Buksha I., et. an // Vulnerability and Adaptation to Climate Change.  Kluwer Academic Publishers, the Netherlands.: 1996. – 21 p.
64. Voloschuk V.M. Impact of global warming on annual average intensity of atmospheric precipitations in Ukraine / Voloschuk V.M., Boichenko S.G // Scientific bulletin of NAS. – 1998. – № 6. – Kiev, 1998. – PP. 125 130. – in Ukrainian.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ