ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ М'ЯКОДЕРЕВИННИХ ЛИСТЯНИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

  • Petro Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Liubov Matushevych Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Roman Vasylyshyn Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: Українське Полісся, м'якодеревинні листяні деревостани, вікова структура, компоненти фітомаси, вуглець, відновлювальна енергія.

Анотація

Здійснено системне оцінювання структури основних лісотаксаційних показників, екологічного та енергетичного потенціалу м'якодеревинних листяних лісів Полісся України. Встановлено, що у фітомасі м'якодеревинних листяних лісів акумульовано 31,5 млн т вуглецю та 1124,8 ПДж енергії, з яких 60 % припадає на березові деревостани, 35 % – на вільхові і 5 %  на осикові деревостани. Пороте в умовах економічної кризи, яку переживає економіка України, постійно зростаючі потреби на енергетичні ресурси, забезпечення яких здійснюється переважно за рахунок викопних видів палива, використання біомаси деревини м'якодеревинних листяних лісів як енергетичного ресурсу є необґрунтовано низьким.

Посилання

1. Гелетуха Г.Г. Концепция развития биоэнергетики в Украине / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная, З.А. Марценюк // Промышленная теплотехника. – 1999. – Т.21, № 6. – С. 94 102.
2. Генсірук С.А. Ліси України // Наукове Товариство ім. Шевченка. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ, 2002. – 496 с.
3. Коржов В.Л. Значення біомаси дерев у процесі оптимізації енергетичного балансу України // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 20 24.
4. Короткий довідник лісового фонду України (за матеріалами обліку лісів станом на 1.01.2002 р.). – Ірпінь : Держкомлісгосп, 2003. – 149 с.
5. Лакида П.І. Перспективи використання біомаси лісів України для біоенергії / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 30. – С. 225 228.
6. Лакида П.І. Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся : монографія / П.І. Лакида, Л.М. Матушевич. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 228 с.
7. Матушевич Л.М. Структура розподілу площі м'яколистяних порід Полісся України // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 2007. – Вип. 113. – С. 188 193.
8. Матушевич Л.М. Перспективи енергетичного використання березових лісів Полісся України / Л.М. Матушевич, П.І. Лакида, Р.Д. Василишин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НУБіП України. – 2009. – Вип. 135. – С. 231 237.
9. Matthews G. The Carbon Contens of Trees / Forestry Commission. Tech. Paper 4. – Edinburgh, 1993. – 21 p.
10. Shvidenko A. Wood for bioenergy in Russia: Potential and Reality / A. Shvidenko, S. Nilsson, M. Obersteiner // Wood Energy. – May, 2004. – P. 323 340.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ