ЗАПАСИ РІВНИННИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ РІЗНОЇ ПОВНОТИ

  • Stepan Myklush Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: бук лісовий, рівнинні насадження, ріст, повнота, запас, лісогосподарські заходи.

Анотація

За матеріалами постійних пробних площ та таблиць ходу росту проаналізовано характер росту та динаміки запасів рівнинних бучняків. Рівнинні букові деревостани формують за зниженої відносної повноти, переважають деревостани з повнотою 0,7, що позначається на рості за основними таксаційними ознаками та відрізняє їх від характеристик високоповнотних деревостанів. Модальні рівнинні букові деревостани характеризуються запасами, що є близькі до запасів найпоширеніших бучняків Польщі та Швеції. Крім цього, модальні бучняки мають нижчі середні діаметри.

Посилання

1. Еколого-біологічні основи переходу на вибіркову систему господарювання в букових лісах України: Звіт про НДР (заключний) / Національний лісотехнічний університет України. – № держреєстрації 0105U009090. – Львів, 2008. – 102 с.
2. Давидов М.В. Иccледование хода роста буковых насаждений в западных областях УССР / М.В. Давидов // Научные записки Ленинградского СХИ. – Л. : Изд-во Ленинградского СХИ. – 1949. – Том. ІІ. – С. 171-190.
3. Дмитриев И.П. Ход роста буковых насаджений в западных областях УССР /И.П. Дмитриев // Ход роста лесообразующих пород СССР. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1967. – С. 203-205.
4. Миклуш С.И. Структура и рост буковых древостоев равнинной части запада Украины : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.02. "Лесоустройство и лесная таксация" / С.И. Миклуш. – Л. : Изд-во ЛТА, 1986. – 20 с.
5. Миклуш С.І. Продуктивність рівнинних букових лісів та особливості організації сталого господарства в них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03.02. "лісовпорядкування та лісова таксація" / С.І. Миклуш. – К., 2009. – 37 с.
6. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / под ред. А.З. Швиденко и др. – К. : Вид-во "Урожай", 1987. – 560 с.
7. Сабан Я.О. Ход роста карпатских буковых насаждений при применении рубок ухода разной интенсивности / Я.О. Сабан, А.А. Фелив // Строение, ход роста и динамика товарной структуры древостоев основных лесообразующих пород по типам леса и с лесоводственным районированием. – Львов, 1977. – С. 64-67.
8. Смаглюк К.К. Аборигенні листяні лісоутворювачі / К.К. Смаглюк. – Ужгород : Вид-во "Карпати", 1964. – 120 c.
9. Тшук А.О. Особливості росту букових насаджень Поділля / А.О. Тшук, М.С. Грицюк // Ліси Хмельниччини та їх народногосподарське значення. – Львів : Вид-во "Каменяр", 1974. – С. 15-23.
10. Carbonnier, C. Yield of beech in southern Sweden. Stockholm, Royal college of forestry, Studia forestalia, 1971. – № 91. – 68 p.
11. Szymkiewicz B. Tablice zasobnosci I przyrostu drzewostanow. Wydanie IV. – Warszawa, 1971. – S. 88 109.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ