ВЛАСТИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ ЛИСТКІВ ДЕРЕВ ЯК ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН У ТРАНСФОРМОВАНОМУ ДОВКІЛЛІ

  • Petro Hnativ Львівський національний аграрний університет
  • Daria Artemous'ka Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: листки і дерев, адаптація рослин, трансформоване середовище.

Анотація

 

На прикладі урбоекосистеми м. Львова досліджено показники мінерального живлення деревних рослин і фізико-хімічні наслідки проникнення зольних сполук у їхні листки. Проаналізовано зв'язок умов росту видів із внутрішніми змінами хімічного складу та окисно-відновними властивостями протопласту листків. Доведено, що умови зовнішнього середовища й мінерального живлення та підтримання сталості фізико-хімічних властивостей внутрішньоклітинного середовища спричинюють адаптивні реакції деревних видів, які проявляються у формуванні різних морфологічних параметрів листкового апарату залежно від екотопів насаджень.

Посилання

1. Гнатів П.С. Фізико-хімічні ознаки пристосування деревних рослин / П.С. Гнатів // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 2001. – Вип. 39. – С. 180-187.
2. Гнатів П.С. Буферні властивості живих листків деревних рослин в умовах екологічної деградації довкілля / П.С. Гнатів, М.Г. Мазепа, Д.В. Артемовська // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 8.1. – С. 6-11.
3. Гнатів П. Буферні властивості та морфо-анатомічні ознаки листків у техногенних умовах зростання дерев / П.С. Гнатів, М.Г. Мазепа, Д.В. Артемовська, Т.В. Ган // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.2. – С. 87-90.
4. Гнатів П.С. Природне й антропогенне середовища: їхня суть і значення, методологія наукового пізнання / П.С. Гнатів // Фальцфейнівскі читання : матер. ІV Міжнар. наук. конф., 24 26 травня 2007 р. – Херсон, 2007. – С. 68 71.
5. Гнатів П.С. Середовищезнавство: Екологічна енциклопедія. – у 3-ох т. – Т. 3: О – Я / П.С. Гнатів, М.А. Голубець. – К. : ТОВ "Центр екол. осв. та інф.", 2008. – 472 с. (С. 236-237).
6. Гнатів П.С. Середовище, антропогенні чинники й адаптація рослин / П.С. Гнатів // Науковий вісник Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки. Сер.: Біологічні науки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки – 2008. – Вип. 3. – С. 257 264.
7. Голубець М.А. Фундаментально про екологію, середовищезнавство, охорону природи, охорону довкілля та геосоціосистемологію / П.С. Гнатів, М.А. Голубець // Екологія та ноосферрологія. – Том. 18. – 2007. – № 1-2. – С. 7 15. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.uenj.cv.ua/Noo_2007_Vol 18 _No1 2_PDF/Golubets_Gnativ.pdf.
8. Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды / И.И. Коршиков. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1996. – 238 с.
9. Коршиков І.І. Урботехногенне середовище як інтегральний чинник пристосування рослин / И.И. Коршиков, П.С. Гнатів // Промышленная ботаніка : статті. – Донецк. – 2003. – Вып. 3. – С. 78-82.
10. Bergmann W. Farbatlas Ernährungsstörungen bei Kulturflanzen: Visuelle und analytische Diagnose / W. Bergmann; Jena. : VEB Gustav Fischer Verlag Jena, 1986. – 306 p.
11. Cunningham W.P. Environmental Science: a global concern. Eighth edition / Cunningham W.P., Cunningham M.A., Saigo B.W. – Boston-Toronto: Wm. C. Brown Publishers, 2005. – 600 p.
12. Enger E.D. Environmental Science: a stady of interrelationships. Ninth edition / E.D. Enger, B.F. Smith. – Boston-Toronto: Wm. C. Brown Publishers, 2004. – 477 p.
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА