МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Blonska Valentyna Львівська комерційна академія
  • Kis' Halyna Львівська комерційна академія
Ключові слова: Економічна ефективність, торгівельне підприємство, автоматизована система

Анотація

Розглянуто сутність економічної ефективності торговельного підприємства. Запропоновано алгоритм побудови системи управління ефективністю його функціонування. Дано характеристику візуально-моніторингових програмних продуктів автоматизованої системи управління ефективністю підприємства.

Посилання

1. Гончарук А.Г. Методологические основы оценки и управления эффективностью предприятия : монографія / А.Г. Гончарук. – Одесса : Астропринт, 2008. – 287 с.
2. Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства / Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 66 71.
3. Кендюхов О.В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом / О.В. Кендюхов – Донецьк : ДонУЕП, 2008. – 363 c.
4. Кучер В.А. Визначення структури показників ефективності роботи підприємства як основа прийняття стратегічних рішень / В.А. Кучер // Економіка промисловості. – 2008. – № 1. – С. 71 77.
5. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій / К.Ф. Ковальчук, Л.М. Бандоріна, Л.М. Савчук та ін. – Донецьк : Вид-во "ІМА-прес", 2007. – 132 с.
6. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К. : Вид-во КНЕУ, 2001. – 528 с.
7. Прокопчук А.П. Теоретико-методологічні аспекти визначення ефективності діяльності підприємства торгівлі в сучасній науковій думці / А.П. Прокопчук // Вісник ЛКА : сер. економічна. – Львів : Вид-во ЛКА. – 2005. – Вип. 19. – С. 245 250.
8. Протопопова В.О. Економіка підприємства / В.О. Протопопова, А.Н. Полянська. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2002. – 220 с.
9. Рущишин Н.М. Ефективність функціонування торговельних підприємств в умовах розвитку національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. – Львів : Вид-во ЛКА, 2006. – 20 с.
10. Рущишин Н.М. Інтегральна оцінка ефективності функціонування комерційних систем / Н.М. Рущишин // Вісник ЛКА : сер. економічна. – Львів : Вид-во ЛКА, 2004. – Вип. 16. – С. 401 405.
11. Сагайдак Р.А. Внутрішній контроль в управлінні підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. – К. : Вид-во НАУ, 2008. – 23 с.
12. Удосконалення методів оцінки ефективності діяльності підприємств / С.Я. Салига, К.С. Салига, Л.І. Кирилова та ін. – Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. – 55 с.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ