ПОЛІМОРФІЗМ ТА СЕЛЕКЦІЯ ГОРІХА ГРЕЦЬКОГО

  • Mykola Huz Національний лісотехнічний університет України
  • Ruslan Нrethanyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: горіх грецький, форма вузьколиста, плакуча, широколиста, смугаста

Анотація

ПОЛІМОРФІЗМ ТА Селекція горіха грецького

Охарактеризовано біологічні та екологічні особливості горіха грецького та його використання як сировини. Проаналізовано доступні літературні джерела, які стосуються біологічних, морфологічних, фенологічних, фізіологічних, біохімічних, екологічних та ін. форм. Запропоновано перспективні напрямки селекції горіха на Україні, яка передбачає створення горіхових плантацій (садів) для отримання плодів, лісових плантаційних культур для отримання цінної деревини, полезахисних або придорожніх смуг, протиерозійних і меліоративних насаджень на схилах та терасах, використання його в зеленому будівництві тощо.

Посилання

1. Білоус В.І. Лісова селекція : підручник [для ВНЗ]. – Умань: УВПП, 2003. – 534 с.
2. Баранецький Г.Г., Бодлок З.І. Лісова селекція : конспект лекцій. – Львів : РВВ УкрДЛТУ, 1996. – 100 с.
3. Любавская А.Я. Лесная селекция и генетика : учебник [для ВУЗов]. – М. : Лесн. пром-сть, 1982. – 288 с.
4. Пятницкий С.С. Практикум по лесной селекции. – М. : Сельхозиздат, 1961. – 271 с.
5. Булыгин Н.Е. Дендрология. – 2-е изд. [перераб. и доп.]. – Л. : Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. – 352 с.
6. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Лісова дендрологія : навч. посібник. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001. – 228 с.
7. Жизнь растений. – в 6-ти т. – Т. 5.4.1. Цветковые растения / под ред. А.Л. Тахтаджяна. – М. : Изд-во "Просвещение", 1980. – 430 с.
8. Титов Е.В., Улюкина М.К. Гибридизация в роде Juglans // Генетика и селекция в лесоводстве : сб. научн. тр. – М. : ЦНИИЛ ГиС, 1991. – С. 150 158.
9. Смирнов И.А., Сушко М.Т., Каледа В.М., Орлов Б.П., Ширнина Л.В., Улюкина М.К., Омельяненко Н.И., Долгова Т.П., Котлярова Т.И. Научные основы промышленного ореховодства на Северном Кавказе // Генетика и селекция в лесоводстве : сб. научн. тр. – М. : ЦНИИЛ ГиС, 1991. – С. 168 176.
10. Альбенский А.В. Селекция древесных пород и семеноводство. – М.-Л. : Изд-во ГЛБИ, 1959. – 305 с.
11. Яблоков А.С. Селекция древесных пород. – М. : Лесн. пром-сть, 1962. – 486 с.
12. Генетика, селекция, семеноводство и интродукция лесных пород. – М. : Лесн. пром-сть, 1975. –275 с.
13. Древесные породы мира : пер. c англ. / под ред. Г.И. Воробьева. – М. : Лесн. пром-сть, 1982. – Т. 1. – 328.
14. Древесные рестения Главного ботанического сада АНСССР. – М. : Изд-во "Наука", 1975. – 547 с.
15. Орехоплодовые лесные культуры / Щепотьев Ф.Л., Рихтер А.А., Павленко Ф.А. и др. – М. : Лесн. пром-сть, 1978. – 256 с.
16. Щепотьев Ф.Л. Дендрология : учебн. пособие. – К. : Изд-во "Выща шк.", 1990. – 287 с.
17. Горіхи / Щепотьев Ф.Л., Павленко Ф.А., Ріхтер О.А. – 2-ге вид. [перероб. і доп.]. – К. : Вид-во "Урожай", 1987. – 184 с.
18. Булыгин Н.Е. Дендрология : учебн. пособие [для ВУЗов]. – М. : Агропромиздат, 1985. – 280 с.
19. Дендрология : учебн. пособие [для ВУЗов] / Смоляк Л.П., Антипов В.Г., Гуняженко И.В. – Минск : Изд-во "Выща шк.", 1990. – 160 с.
20. Бродович Т.М., Бродович М.М. Деревья и кустарники запада УССР. Атлас. – Львов : Изд-во "Выща шк.", 1979. – 251 с.
21. Лісове насінництво / Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. – Львів : Вид-во "Світ", 1992. – 432 с.
22. Колесников А.И. Декоративная дендрология. – М. : Лесн. пром-сть, 1974. – 703 с.
23. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.1 k.com.ua.
24. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.orehi.net.ua.
25. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.myjane.ru.
26. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.uk.wikipedia.org.
27. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.lekmed.ru.
28. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.1september.ru.
Опубліковано
2009-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ