НЕБЕЗПЕЧНІ СТИХІЙНІ ЯВИЩА В КАРПАТАХ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

  • Nestor Byblyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Ivan Kovalchuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Oleh Machuga Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Катастрофічні повені, гірські річки, гідроспоруди, технічна підтримка

Анотація

Виконано аналіз впливу природних чинників і господарської діяльності на виникнення катастрофічних повеней в Українських Карпатах та розглянуто шляхи попередження їх руйнівної дії. Подано порівняльний аналіз стану та геометричних параметрів окремих гідроспоруд на деяких ріках Чехії, Словаччини, Польщі та України. Виявлено певні закономірності між відносними геометричними параметрами гребель та водосховищ, витратою води в меженний період. На підставі аналізу результатів навантаженості гідроспоруд встановлено, що занедбаність та цілковите знищення гідроспоруд в Україні є наслідком відсутності догляду та технічної підтримки їх конструкцій. Наведено постановку задачі про взаємодію донних елементів із водою та руслом річки. Аналіз розв'язку такої задачі для часткових випадків дає змогу визначити залежність розмірів каменів, що котяться або пливуть річкою під час повені, від сили течії.

Посилання

1. Бегам Л.Г., Семенов Н.И. Защита от размывов переходов через водотоки. – М. : Транспорт, 1979. – 364 с.
2. Библюк Н.І. Екологічна сумісність наявних технологій лісозаготівлі з природнім середовищем: європейський досвід і українські реалії // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2004. – Вип. 3. – С. 118 132.
3. Библюк Н.І. Лісотранспорт в Українських Карпатах: головні етапи і тенденції розвитку // Науковий вісник УкрДЛТУ : Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.3. – С. 183 194.
4. Библюк Н., Ковальчук І., Стиранівський О. Екологічні проблеми Гуцульських Карпат та шляхи їх вирішення // Історія Гуцульщини. – Львів : Вид-во "Каменяр". – 2001. – Т. VI. – С. 540 570.
5. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. – М. : Изд-во "Наука", 1981. – 720 с.
6. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. – Т. ІІ. – М. : Изд-во "Наука", 1972. – 332 с.
7. Герасимчук В.О., Климпуш М.Д., Круцик М.Д. та ін. Річкові укріпні споруди. – Коломия : Вид-во "Вік", 2000. – 142 с.
8. Гірські автомобільні дороги України / за ред. В.О. Герасимчука. – Коломия : Вид-во "Вік", 1998. – 348 с.
9. Гірські автомобільні дороги Українських Карпат / за ред. В.О. Герасимчука. – Ужгород : Вид-во "Закарпаття", 2000. – 272 с.
10. Горшенін М.М., Пешко В.С. Ерозія гірських лісових ґрунтів та боротьба з нею. – Львів, 1972. – 148 с.
11. Гошко Ю.Г., Кіщук Т.П., Могитич І.Р., Федака М.П. Народна архітектура українських Карпат XV-XX ст. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1987. – 272 с.
12. Дебринюк Юрій. Причини і наслідки паводків у Західному регіоні: думки науковців // Освіта лісівнича : часопис НЛТУ України. – № 13 14. – 2008.
13. Екологічна ситуація на макросхилі Українських Карпат / за ред. М.А. Голубця. – Львів : Вид-во "Поллі", 2001. – 162 с.
14. Захист автомобільних доріг від зсувів / за ред. М.А. Круцика. – Коломия, 2003. – 425 с.
15. Історія Гуцульщини. – Львів : Вид-во "Логос", 1999. – Т. 4. – 568 с.
16. Калуцький І.В. Вплив будівництва доріг та інших господарських заходів на вітровальність лісу в Карпатах // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9. – С. 23-30.
17. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів : Ін-т українознавства, 1997. – 440 с.
18. Крагельский И.В. Трение и знос. – М. : Машиностроение, 1968. – 480 с.
19. Круцик М.А., Максименко С.Ф. Энциклопедия горных автомобильных дорог и окружающая среда. – К. : Будівельник, 1981.
20. Парпан В. Природоохоронне ведення господарства // Лісовий і мисливський журнал. – К. : 2000.
21. Парпан В.І., Олійник В.С. Водоохоронно-захисна роль гірських лісів Карпат і катастрофічні повені // Доповідь на розширеному засіданні ЛАН України 16 вересня 2008 р.
22. Пелех Б.Л., Максимук И.В., Коровайчук И.М. Контактные задачи для слоистых элементов конструкцій и тел с покрытиями. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1988. – 280 с.
23. Пелипейко І. Містечко над Рибницею. – Косів : Писаний камінь, 2004. – 572 с.
24. Проектування, будівництво та експлуатація річкових укріпних споруд на гірських автомобільних дорогах України : метод. вказівки. – Івано-Франківськ : Галдорпрогрес, 2002. – 165 с.
25. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. – Л. : Гидрометеоиздат, 1981. – 544 с.
26. Рудько Г.У., Консевич Л.М. Наукові основи екологічної оцінки та оптимального використання гідроресурсів Карпатського регіону України. – К. : Вид-во "Знання України". – 138 с.
27. Стойко С. Екологічні засади сталого розвитку лісового господарства в Карпатах // Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Ужгород. – 1998. – С. 93 99.
28. Тепловой и водный режим Украинских Карпат / под ред. д-р географ. наук, проф. Л.И. Сакали. – Львов : Гидрометеоиздат, 1985. – 366 с.
29. Male elektrownie wodne: Niekonwencjonalne zródka energii // Kuchkowski K. i inni. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.ely.pg.gda.pl.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ