ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЯЛИЦІ БІЛОЇ В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ПРИКАРПАТТЯ

  • Iurii Debryniuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Вміст пізньої деревини, вологість, щільність, поглинання води, всихання, об'ємна пористість

Анотація

Вивчали фізичні властивості деревини (кількість шарів в 1 см, вміст пізньої деревини, вологість, щільність, водопоглинання, всихання, об'ємну пористість) Picea abies [L.] Karst. та Abies alba Mill. в молодих та середньовіковому насадженнях штучного походження. Встановлено деяку перевагу деревини ялини європейської за фізичними показниками. Деревина ялиці білої інтенсивніше поглинає вологу, ніж деревина ялини європейської.

Посилання

1.Божок О.П., Вінтонів І.С. Деревинознавство з основами лісового товарознавства. – К.: НМК ВО, 1992. – 320 с.
2.Давлетшина Л.М. Исследования культур ели обыкновенной как прототипов целевых плантаций // Научн. тр. МЛТИ. – М., 1988. – Вып. 198. – С. 53-56.
3.Дебринюк Ю.М. Фізичні властивості деревини Larix decidua Mill. // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць: Лісівницькі дослідження в Україні (VI Погребняківські читання). – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.4. – С. 18-25.
4.Дебринюк Ю.М. Фізичні властивості деревини Pseudotsuga Menziesii Mirb. [Franco]. // Лісівництво та агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 4. – С. 46-53.
5.Дебринюк Ю.М. Фізичні властивості деревини Picea abies [L.] Karst. // Міжвідомчий наук.-техн. зб.: Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 34. – С. 24-35. – Лісовий форум
6.Доценко А.П. Плантационное выращивание ели обыкновенной в Белоруссии // Лесное хозяйство. – 1981. – № 4. – С. 26-28.
7.Морозов Г.Ф. Избранные труды. – М.: Лесн. пром-сть, 1970. – Т.1. – 559 с.
8.Мошкалев А.Г., Поюровская Р.И. Выбор пород и обоснование возраста главной рубки в плантационных лесах // Лесной журнал. – 1986. – № 6. – С. 13-16.
9.Полубояринов О.И., Федоров Р.Б. Проблема качества древесины при плантационном лесовыращивании // Развитие лесного хозяйства в западных областях УССР за годы Советской власти: Тез. докл. респ. научн.-техн. конф. – Львов: ЛЛТИ, 1989. – С. 196-197.
10.Степанов Р.С. Влияние густоты посадки сосны на физико-механические свойства древесины // Доклады ТСХА: Биология и растениеводство. – М., 1961. – Вып. 72. – С. 239-245.
11.Тышкевич Г.Л. Еловые леса Советских Карпат. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 175 с.
12.Цыбык Б.И. О свойствах древесины пихты европейской // Лесное хозяйство. – 1957. – №11. – С. 79.
13.Штукин С.С. Технология ускоренного выращивания сосны и ели в Белоруссии // Лесное хозяйство. – 1989. – № 12. – С. 28-31.
14. Sell J. Vergleich der praxisrelevanten Eigenschaften von Fichten- und Tannenholz // Schweiz. Z. Forstw, 1990. – № 11. S.883-891.
15. Senft J.F., Bendtsen B.A., Galligan W.L. Fast-grown trees make problem lumber. Weak wood // J.Forest. 1985. – № 8. P.477-482, 484.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ