ПОТЕНЦІЙНА ТА СИТУАТИВНА СТІЙКІСТЬ РОСЛИН ДО НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ЗИМІВЛІ

  • Volodymyr Sobchenko Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії наук України
Ключові слова: Деревні рослини, пошкодження однорічних пагонів, морозостійкість, зимостійкість.

Анотація

 

Визначено класи індексів ушкодження однорічних пагонів різних деревинних рослин низькими температурами залежно від рівня потенційної та ситуативної стійкості. Встановлено, що досліджений матеріал має досить високі показники морозостійкості та зимостійкості, причому кількість рослин із ситуативною стійкістю (зимостійкістю) дещо переважає над кількістю із потенційною стійкістю (морозостійкістю).

Посилання

1.Антонюк Н. Є. Інтродукція рослин лісів рівнинної частини України // Інтродукція на Україні корисних рослин природної флори СРСР. – К.: Наук. думка, 1972. – С. 6-39.
2.Базилевская Н. А., Мауринь А. М. Интродукция растений: Теории и практические приемы. – Рига: Изд. Латв. ун – та, 1984. – 91 с.
3.Бекетов А. Н. Акклиматизация растений // Тр. Вольного эконом. общ-ва. – СПб., 1886. Т. 1. – С. 15-128.
4.Вехов Н. К. Методы интродукции и акклиматизации древесных растений // Интродукция растений и зеленое строительство. – М.-Л.: Изд. АН СССР, Труды бот ин-та им. В. Л. Комарова, 1957. Сер. VI. – Вып. 5. – С. 93-106.
5.Кохно М. А. Про теоретичні основи інтродукції рослин в Україні // Наукові доповіді з інтродукції та акліматизації рослин на сесії ботанічних садів України 25 березня 1994 р.
6.Кохно М. А. Районування території України для інтродукції кленів // Інтродукція та акліматизація рослин. – К.: Наук. думка. 1966. – С. 80-91.
7.Кохно М. А. Цифровий палітомічний ключ для визначення інтродукованих на Україні видів клена по зимуючих пагонах // Інтродукція деяких екзотів і політомічний метод їх визначення (Матер. теоретичної конф., 1968 р.). – К.: Наук. думка. 1969. – С. 29-33.
8.Кохно М. А., Дорошенко О. К., Чуприна П. Я. Інтродуковані дерева та кущі лівобережних частин Полісся та Лісостепу України. – Інтродукція та акліматизація рослин на Україні, 1975. – Вип. 7. – С. 27-41.
9.Кохно М. А., Кузнецов С. І. Про концепцію мобілізації світових дендрологічних ресурсів для інтродукції в Україні // Інтродукція і зелене будівництво: зб. наук. праць. – Біла Церква: Мустанг, 2000. – С. 83-89
10.Кохно М. А., Шиман Л. М., Денчик В. П. Сезонний розвиток інтродукованих в умовах Києва видів клена // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – К.: Наук. думка, 1968. – Вип. 3. – С. 183-190.
11.Кохно Н. А. Интродукция видов клена на Украине // Бюлл. ГБС, 1967. – Вып. 65. – С. 23-29.
12.Кохно Н. А. Итоги и теоретические основы интродукции на Украине видов рода A. L /: Автореф. дис.... докт. с.-х. наук. – К., 1970. – 28 с.
13.Кохно Н. А. Об оценке успешности интродукции древесных растений // Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.
14. Кохно Н. А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине // Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.
15. Кохно Н. А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности // Всесоюзн. конф. по теорет. основам интродукции растений. – М.: Наука, 1983. – С. 37-39.
16. Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. – К.: Наук. думка, 1994. – 186 с.
17. Лапин П. И., Калуцкий К. К., Калуцкая О. Н. Интродукция лесных пород. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 224 с.
18. Логгинов В. Б. Интродукционное обогащение видового состава лесных культур (На примере Правобережной Лесостепи Украины): Дис… д-ра биол. наук в форме научного доклада. 06.08.01. – К., 1989. – 48 с.
19. Лыпа А. Л. Некоторые данные из истории акклиматизации растений и ступенчатая акклиматизация // Интродукция растений и зеленое строительство. – М.-Л.: Изд АН СССР, Труды бот ин-та им. В. Л. Комарова, 1957. Сер. VI. – Вып. 5. – С. 131-137.
20. Лыпа А. Л. Ступенчатая акклиматизация растений или метод географических ступеней // Тез. совещ. по теории и методам акклим. растений. – М.-Л., 1953. – С. 121-123.
21. Малеев В. П. Теоретические основы акклиматизации. – М.: Сельхозгиз, 1933. –168 с
22. Собченко В.Ф. Інтродукція клена величавого (Acer velutinum Boiss.) в дендропарку "Софіївка" НАН України // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Біологія: зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2002. – Вип. 145. – С. 150-153.
23. Собченко В.Ф. Клен цукристий (сріблястий) Acer saccharinum L. (Acer dasycarpum Ehrh.) та його різноманіття в розвитку квіткових бруньок // Матер. сесії Ради ботанічних садів України та міжнар. наук. конф., присвяченої 45-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду 9-12 вересня 2003 року: "Роль ботанічних садів та дендропарків в науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин". – Запоріжжя, 2003. – С. 106-111.
24. Собченко В. Ф. Клен оксамитовий (Acer velutinum Boiss.) та його форми у ландшафтному будівництві // Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні / Матер. наук. конф. 23-26 травня. – Сімферополь: Изд-во "ДиАйПи", 2006. – С. 201-205.
25. Соловьева М. А. Методы определения зимостойкости плодових культур (Метод. пособ.). – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 36 с.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ