Селекційно-формова структура культурфітоценозів за участю Psevdotsuga Menziesii (Mirb.) Franko у Карпатському регіоні

  • R. Yatsyk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • A. Shtohryn Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: псевдотсуга Мензіса, насадження, селекційна структура, формова різноманітність, плюсові дерева

Анотація

З’ясовано взаємозв’язки між селекційними категоріями та формовими ознаками дерев у насадженнях псевдотсуги Мензіса з метою розроблення системи прямих і опосередкованих фенотипових критеріїв плюсових біотипів – селекційної основи розвитку плантаційного насінництва породи. Встановлено, що найвищою продуктивністю в Україні характеризуються чисті карпатські насадження псевдотсуги або із незначною домішкою у її складі бука лісового чи ялиці білої, які не створюють конкуренції головній породі. Бонітет таких стиглих насаджень переважно різниться від Іb до Іf, а запас деревини на 1 га змінюється від 1100 до 2255 м3.

У різних деревостанах показники селекційної структури істотно різняться. Якщо у нормальних насадженнях загальна кількість плюсових дерев не перевищує 20%, то у деяких плюсових – вона доходить до 33%. У середньому, виявлено 14,8% плюсових дерев, з них 1,5% першої категорії, а 13,3% – другої. Майже половину усіх дерев насаджень становлять біотипи, які віднесено до ІІ класу росту за Г. Крафтом (48,1 %). Для них характерні крони двох типів – конусоподібні та ширококонусоподібні, а також властивий середньотріщинуватий і сильнотріщинуватий ритидом коричнювато-сірого забарвлення.

Посилання

1. Бродович Т.М. Опыт внедрения дугласии зеленой в западных областях УССР / Т.М. Бродович // Лес. хоз-во. – 1955. – № 5. – С. 36-38.
2. Бродович Т.М. Исследование насаждений псевдотсуги тиссолистной в западных областях УССР / Т.М. Бродович // Лесн. журн. – № 4. – 1967. – С. 42-44.
3. Бродович Т.М. Про розведення псевдотсуги в лісових насадженнях УРСР / Т.М. Бродович // Господарство лісових підприємств: зб. наук. праць. – Ужгород: Карпати, 1968. – С. 15-19.
4. Бродович Т.М. Культура псевдотсуги в лесных насаждениях / Бродович Т.М. – К.: Буква, 1969. – 56 с.
5. Бродович Т.М. Методические рекомендации по технологии создания промышленных культур дугласовой пихты в Карпатах / Т.М. Бродович, Я.М. Шляхта. – Львов, 1979. – 26 с.
6. Вересин М.М. Лесное семеноводство / Вересин М.М. – М.: Гослесбумиздат, 1963. – С. 40-49.
7. Гайда Ю.І. Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині: моногр. / Ю.І. Гайда, І.М. Попадинець, Р.М. Яцик та ін. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 288 с.
8. Гузь М.М. Генетичні ресурси псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franсo) в Україні / М.М. Гузь, Р.А. Ярощук, Р.М. Гречаник // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 15-22.
9. Гунчак Н.С. Рекомендации по выращиванию высокопродуктивных и устойчивых древостоев дугласии в Карпатах / Н.С. Гунчак, Н.Н. Боринский. – Ивано-Франковск, 1987. – 20 с.
10. Гунчак Н.С. Дугласия зеленая в Карпатах/ Н.С. Гунчак, Н.Н. Боринский // Експресс-информация Гослесхоза СССР, 1988. – С. 18-24.
11. Гунчак М.С. Дугласія зелена в Україні: моногр. / М.С. Гунчак, Р.М. Яцик, Ю.Є. Андрушків. – Івано-Франківськ, 1998. – 122 с.
12. Дебринюк Ю.М. Деякі аспекти інтродукції Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco в Західному Лісостепу України / Ю.М. Дебринюк // Наук. вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту: зб. наук.-техн. праць. – 1999. – Вип. 9.9. – С. 81-88.
13. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franсo в лісових культурах Українського Розточчя / Ю.М. Дебринюк / Наук. вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту: зб. наук.-техн. праць. – 2003. – Вип. 13.2. – С. 21-32.
14. Дебринюк Ю.М. Псевдотсуга Мензіса в Україні: розповсюдження, лісівничо-таксаційна характеристика та перспективи культивування / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – № 122. – С. 24-31.
15. Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них: моногр. / Молотков П.И. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 224 с.
16. Смаглюк К.К. Лжетсуга в Прикарпатье / К.К. Смаглюк // Бюллетень ГБС АН СССР, 1970. – Вып. 22. – С. 17-20.
17. Смаглюк К.К. К вопросу об высотно-екологическом диапазоне лжетсуги тиссолистной на северных склонах Украинских Карпат / К.К. Смаглюк // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1971. – Вып. 25. – С. 21-26.
18. Смаглюк К.К. Інтродуковані хвойні лісоутворювачі: моногр. / Смаглюк К.К. – Ужгород: Карпати, 1976. – 92 с.
19. Шляхта Я.М. Селекционная характеристика насаждений дугласии в Закарпатье / Я.М. Шляхта // Лесн. журн. – 1979. – № 2. – С. 7-9.
20. Шляхта Я.М. Итоги интродукции и перспективы семеноводства дугласии зеленой в Закарпатье: автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.01. «Лесные культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов» / Я.М. Шляхта. – Львов, 1982. – 21 с.
21. Ярощук Р.А. Особливості відтворення псевдотсуги Мензіса насінним шляхом у Західному Лісостепу України: практичні рекомендації / Р.А. Ярощук, М.М. Гузь. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – 39 с.
22. Ярощук Р.А. Лісівничо-екологічні особливості відтворення та росту псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco) у лісових культурах Західного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття. наук. ступ. канд. с.-г. наук: спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» / Р.А. Ярощук. – Львів, 2013. – 20 с.
23. Яцик Р.М. Проблеми відновлення та розведення лісів у Карпатському регіоні України та прилеглих територіях / Яцик Р.М., Бродович Р.І., Гаврусевич А.М. – Івано-Франківськ, 1997. – 46 с.
24. Яцик Р.М. Лісові генетичні ресурси та селекційно-насінницькі об’єкти Львівщини / Р.М. Яцик, А.М. Дейнека, В.І. Парпан та ін. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 312 с.
25. Яцик Р.М. Генетико-селекційні та насінницькі об’єкти у лісах Буковини / Р.М. Яцик, В.Д. Воробчук, В.І. Парпан та ін. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 288 с.
26. Яцик Р.М. Лісівничо-таксаційна характеристика лісових культур псевдотсуги тисолистної на північному мегасхилі Українських Карпат / Р.М. Яцик, А.С. Штогрин, Н.М. Сіщук, М.М. Сіщук // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук-техн. праць. – 2013. – № 23.11– С. 24-30.
27. Яцик Р.М. Характеристика плюсових дерев псевдотсуги Мензіса в культурбіоценозах Українських Карпат / Р.М. Яцик, А.С. Штогрин В.С. Феннич // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.12.– С. 84-91.
Опубліковано
2018-01-13