Нагромадження запасу різновіковим деревостаном: екскурс підходів та аналіз закономірностей

  • Ju. Kahanjak Національний лісотехнічний університет України
  • M. Goroshko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: різновіковий деревостан, теорія, запас, модель, динаміка, вікова структура, нормальний та природний ліс, нагромадження, вікове покоління лісу

Анотація

Досліджено перебіг нагромадження запасу різновіковими деревостанами. Проаналізовано основні теоретичні аспекти прогнозу запасу для різновікових та одновікових деревостанів. На прикладі різновікового букового деревостану запропоновано моделі та формули оцінення вікової структури, а також особливостей динаміки запасу.

З’ясовано, що наявність чотирьох вікових поколінь і рівномірного їх розташування не забезпечує рівномірності нагромадження деревного запасу. Важливим регулятором є вік головного рубання.

Модель природного різновікового лісу відображає два періоди: із надмірним нагромадженням стиглого та перестійного запасу, із його дефіцитом. Загальна величина стиглого та перестійного лісу в природному різновіковому лісі перевищує такий показник в експлуатаційному.

Зменшення амплітуди пульсування запасу в різновіковому експлуатаційному лісі реалізується збільшенням інтенсивності відтворення вікового покоління приблизно вдвічі.

Посилання

1. Анучин Н.П. Проблемы лесопользования: моногр. / Анучин Н.П. – М.: Лесная пром-сть, 1986. – 264 с.
2. Анучин Н.П. Таксация и устройство разновозрастных лесов: моногр. / Анучин Н.П. – М.: Лесн. пром-сть, 1969. – 64 с.
3. Верхунов П.М. Прирост запаса разновозрастных сосняков: моногр. / Верхунов П.М. // АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачёва. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1979. – 246 с.
4. Воропанов П.В. Ельники Севера: моногр. / Воропанов П.В. – М.-Л.: Гослесбумиздат, 1950. – 180 с.
5. Гірс О.А. Лісовпорядкування: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Гірс О.А., Новак Б.І., Кашпор С.М. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 435 с.
6. Голубець М.А. Основи відновлення функціональної суті Карпатських лісів: моногр. / Голубець М.А. – Львів: Компанія Манускрипт, 2016. – 144 с.
7. Гусев И.И. Продуктивность ельников Севера: моногр. / Гусев И.И. – Л.: Из-во Ленинград. ун-та, 1978. – 230 с.
8. Каганяк Ю.Й. Оптимізація лісокористування агрегованого на типологічній основі господарства / Ю.Й. Каганяк // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2006. – Вип. 16.2. – С. 31-38.
9. Комков В.В. Оптимизация воспроизводства лесных ресурсов: моногр. / Комков В.В., Моисеев Н.А. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 246 с.
10. Моисеев Н.А. Воспроизводство лесных ресурсов: моногр. / Моисеев Н.А. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 263 с.
11. Орлов М.М. Лесоустройство: учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / Орлов М.М. – М.: Лесн. хоз-во, лесопром-сть и топливо, 1927.  Т.1: Элементы лесного хозяйства. – 428 с.
12. Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини: навч. посіб. / [Г.Т. Криницький, М.В. Чернявський, Ю.Ю. Дербаль та ін.].; під ред. д.б.н., проф. Г.Т. Криницького і к.с.-г.н., доц. М.В. Чернявського. – Ужгород: Коло, 2014. – 278 с.
13. Свалов Н.Н. Моделирование производительности древостоев и теория лесопользования: моногр. / Свалов Н.Н. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 216 с.
14. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми: моногр. / Туниця Ю.Ю. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2002. – 298 с.
Опубліковано
2018-01-13