Динаміка опаду в сосново-букових деревостанах та її зміни за впливу поступових рубок в умовах Львівського Розточчя

  • Volodymyr Yakhnytskyi Національний лісотехнічний університет України
  • Hryhoriy Krynytskyy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: сосна; бук; супутні деревні породи; річні цикли; опадання фітомаси; фракції опаду; рівномірно поступова і групово-вибіркова рубки.

Анотація

Висвітлено особливості річної динаміки нагромадження опаду, його структурних фракцій (хвоя сосни, листя бука, листя супутніх порід, гілки, кора, шишки сосни, горішки бука, пліски горішків бука, насіння супутніх порід) та їхніх змін після проведення перших прийомів поступових рубок головного користування – рівномірних поступових і ґрупово-вибіркових в унікальних за складом та обмежених за поширенням сосново-букових лісостанах Львівського Розточчя. Залежно від лісівничо-таксаційних показників стиглих сосново-букових деревостанів, річна маса опаду становить, зазвичай, 5-6 т∙га-1  в абсолютно сухому стані. Найбільшу частку опаду в річному циклі становить листя бука (29,5-36,8%), значно меншу – хвоя сосни (20,8-25,6%). Достатньо значимою в складі опаду є маса гілок (12,4-14,7%), шишок сосни (10,5-11,7%), кори дерев (6,6-9,0%) і плісок горішків бука (3,6-10,6%). Невеликою часткою опаду представлені горішки бука (1,7-4,3%) та листя супутніх порід (0,4-1,7%) і найменшою – насіння супутніх порід (0,01-0,13%).

Найбільша маса опаду формується в жовтні (35,6-44,6%). Значна кількість мертвої фітомаси опадає також у вересні (14,1-16,2%) та в осінньо-зимово-весняний період (листопад – березень, 19,3-19,7%). Невелике збільшення опаду в сосново-букових деревостанах Львівського Розточчя є характерним і для травня (8,4-14,3%).

Найменша кількість фітомаси опадає в квітні (близько 2,0%). Невелику частку опаду спостережено також у липні (2,9-3,7%) і в серпні (2,7-3,7%).

Річна динаміка нагромадження окремих фракцій опаду в сосново-букових лісостанах є неоднозначною. Найбільша маса хвої сосни опадає у вересні (29,0-33,2%) або у жовтні (26,4-40,2%), листя бука та супутніх порід – у жовтні (відповідно, 84,5-87,4% і 81,0-81,2%), гілок – у зимовий період (38,9-63,6%) або у травні (13,1-45,3%), кори – у зимовий період (39,7-43,1%), шишок сосни – в травні і червні (відповідно, 26,7-38,0% і 28,7-38,8%), горішків бука – у вересні (54,2-58,7%), плісок горішків бука – у вересні і зимовий період (відповідно, 17,9-23,2% і 40,7-53,0%), насіння супутніх порід – у жовтні (57,1-70,7%).

Після проведення першого прийому рівномірної поступової рубки річна маса опаду зменшилась до 44,3%, а групово-вибіркової – до 62,1% порівняно з контролем. При цьому річна динаміка опаду і його фракцій після рубок істотно не змінилася  

Посилання

Бондар, І. П. (2000). Кількісні та якісні показники опаду в різних типах умов місцезростання лісостанів Київського Полісся та їх вплив на ґрунт. Науковий вісник Національного аграрного університету: Лісівництво, 27, 94-103. [Bondar, I. P. (2000). Quantitative and qualitative indicators of litter-fall in different types of habitat conditions of forest stands in Kyiv Polissya and their impact on the soil. Scientific Bulletin of National Agrarian University: Forestry, 27, 94-103 (in Ukrainian)]
Бутейко, А. И. (1975). Сосново-буковые леса запада Украинской ССР: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.03.03/ Львовский лесотехн. ин-т. Львов [Buteiko, A. I. (1975). Pine-beech forests of the West of the Ukrainian SSR: PhD dissertation abstract. Lviv Forestry Institute, Lviv, Ukraine (in Russian)]
Высоцкий, Г. Н. (1950). Учение о влиянии леса на изменение среды его произрастания и на окружающее пространство. Курс лесоведения. Ч. ІІ. Москва-Ленинград: Гослесбумиздат [Vysotskyi, H. N. (1950). The doctrine of the influence of forests on changes in their growth environment and the surroundings. Forestry course. P. II. Moscow-Leningrad: Hoslesbumyzdat (in Russian)]
Горшенин, Н. М., Швиденко, А. И. (1977). Лесоводство. Львов: Вища школа [Horshenyn, N. M., & Shvydenko, A. I. (1997). Silviculture. Lviv: High School (in Ukrainian)]
Зонн, С. В. (1954). Влияние леса на почву. Москва: АН СССР [Zonn, S. V. (1954). Impact of forest on soil. Moscow: Academy of Sciences of the Union of Soviet Socialist Republics (in Russian)]
Ковалевський, А. К. (1952). Річний опад листя в дібровах. Праці Інституту лісівництва АН УРСР, 3, 21-24 [Kovalevskyi, A. K. (1952). Annual leaf fall in oak groves. Scientific works of Forestry Institute Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 3, 21-24 (in Ukrainian)]
Кременецька, Є. О. (2000). Лісівницькі особливості корінних лісостанів зеленої зони м. Києва та наукові основи покращення їхнього стану: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Національний аграр. ун-т, Київ [Kremenetska, Ye. O. (2000). Silvicultural peculiarities of indigenous forests of Kyiv green zone: PhD dissertation abstract. National Agrarian University, Kyiv, Ukraine (in Ukrainian)]. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
Криницька, О. Г. (2015). Формування опаду і підстилки в грабово-сосново-дубових деревостанах Львівського Розточчя. Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: матеріали 65-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2014 р., 74-76. Львів, Україна: Національний лісотехнічний ун-т України [Krynytska, O. Н. (2015). Formation of litter-fall in hornbeam-oak-pine stands in the Lviv Roztoche region. In Scientific principles of improvement of the productivity and biological stability of forests and urban ecosystems, 74-76. Lviv, Ukraine: Ukrainian National Forestry University (in Ukrainian)]
Криницька, О. Г. (2015). Особливості нагромадження опаду в грабово-сосново-дубових деревостанах, сформованих на зрубах поступових рубок в умовах Львівського Розточчя. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 13, 76-82 [Krynytska, O. Н. (2015). Peculiarities of accumulation of litter-fall in hornbeampine-oak stands formed after gradual felling in the conditions of Lviv Roztocze. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 13, 76-82 (in Ukrainian)]. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/100
Криницький, Г. Т. (2015). До питання про принципи та механізми функціонування лісових екосистем. Виклики ХХІ століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 63-64. Київ, Україна: Національний ун-т біоресурсів і природокористування України [Krynytskyy, H. T. (2015). On the question of principles and mechanisms of functioning of forest ecosystems. In Abstracts of the International Scientific and Practical Conference Challenges of the XXI century and their solution in the forest complex and environment, 63-64. Kyiv, Ukraine: National University of Life and Environmental sciences of Ukraine (in Ukrainian)].
Мелехов, И. С. (1980). Лесоведение. Москва: Лесная промышленность [Melekhov, I. S. (1980). Forestry. Moscow: Forest Industry (in Russian)]
Морозов, Г. Ф. (1949). Учение о лесе. Москва: Гослесбумиздат [Morozov, G. F. (1949). The concept of the forest. Moscow: Hoslesbumyzdat (in Russian)]
ОСТ 56-69-83 (1984). Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки. Москва: ЦБНТИлесхоз [IS 56-69-83 (1984). Sample plots forest inventory. Methods of establishing. Moscow: Central Bureau of Scientific and Technical Information Forestry (in Russian)]
Остапчук, О. С. (2012). Лісовий опад та підстилка в культурах дуба звичайного в умовах Правобережного Лісостепу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 171, 186-192 [Ostapchuk, O. S. (2012). Forest litter-fall in common oak stands in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe zone of Ukraine. Scientific bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 171, 186-192 (in Ukrainian)]
Погребняк, П. С. (1968). Общее лесоводство. Москва: Колос [Pohrebniak, P. S. (1968). General Forestry. Moscow: Kolos (in Russian)]
Похитон, П. П. (1957). Влияние древесных и кустарниковых пород на физико-химические свойства черноземной почвы. Почвоведение, 3, 40-47 [Pokhyton, P. P. (1957). Influence of tree and shrub species on the physicochemical properties of chernozem soil. Soil science, 3, 40-47 (in Russian)]
Похитон, П. П. (1958). Влияние различных древесных пород на почву. Почвоведение, 6, 49-55 [Pokhyton, P. P. (1975). The influence of various tree species on the soil. Soil science, 6, 49-55 (in Russian)]
Рибак, В. О. (2004). Вплив мішаних лісостанів на процеси ґрунтоутворення у свіжих соснових суборах. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 71, 27-33 [Rybak, V. O. (2004). Influence of mixed forest stands on soil formation processes in fresh pine stands. Scientific bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 71, 27-33 (in Ukrainian)]
Шумаков, В. С. (1963). Типы лесных культур и плодородие почвы. Москва: Гослесбумиздат [Shumakov, V. S. (1963). Types of forest crops and soil fertility. Moscow: Hoslesbumyzdat (in Russian)]
Яхницький В. Й. (2015). Таксаційна характеристика науково-виробничого стаціонару «Великопільський», закладеному в сосново-букових деревостанах Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату НЛТУ України. Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: матеріали 65-ї наук.-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2014 р., 138-142. Львів: Україна: Національний лісотехнічний ун-т України [Yakhnytskyi, V. Y. (2015). Taxation characteristics of the scientific stationary «Velikopilskiy», established in the pine-beech tree stands of the Stradchiv wood-packing facility of the Ukrainian National Forestry University. In Scientific principles of improvement of the productivity and biological stability of forests and urban ecosystems”, 138-142. Lviv: Ukraine: Ukrainian National Forestry University (in Ukrainian)]
Krynytska, O., Bondarenko, T., Capuliak, J., & Trenčiansky, M. (2017). Quantitative analysis of litter-fall in hornbeam-oak-pine stands in the Lviv Roztoche region. Central European Forestry Journal, 63 (1), 35-41. https://doi.org/10.1515/forj-2017-0004
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО