Стан і структура природних ялинових лісів Покутських Карпат

Ключові слова: Українські Карпати; деревостан; мертва лежача деревина; природне поновлення; трав’яне вкриття; праліс; квазіпраліс.

Анотація

Природні ялинові ліси Покутських Карпат сформувались на площі 8,2 тис. га, що становить близько 21% площі всіх лісів досліджуваного регіону, займаючи висотні місцеположення понад 900 м н.р.м. Під час здійснення робіт використано новітні GIS-методи дослідження, багатоканальні супутникові знімки Lansat та інтерактивну карту поширення ялинових пралісів і квазіпралісів у Карпатському регіоні.

Основні таксаційні характеристики та динаміку сукцесій ялинових лісостанів проаналізовано на прикладі постійної пробної площі (ППП), закладеної в ялиновому природному лісі, за своїми характеристиками дуже близького до пралісового угруповання, в умовах вологої чистої високогірної сусмеречини. Польові дослідження здійснено з 2010 р. з п’ятирічним інтервалом відповідно до методики екологічного моніторингу ІІ рівня за програмою „ІСР-Forest”. Лісостан на ППП представлений корінним триярусним різновіковим чистим ялиновим деревостаном, який характеризується високою кількістю дерев, високим запасом стовбурової деревини, вагомим запасом мертвої лежачої деревини, високою кількістю благонадійного підросту різних висотних груп, близькою до середньої життєвістю дерев, високою їх товарністю, незначним антропогенним впливом. Розташування дерев у деревостані має груповий характер, зімкнутість крон змінюється в межах 0,8-1,0. Трав'яне вкриття представлено більш ніж 30 видами із загальним проективним вкриттям 85%. При цьому спостережено процеси трансформації рослинного покриву.

Наведено розташування та площу ялинових пралісів і квазіпралісів Покутських Карпат, які є еталонами природних екосистем і дають можливість прогнозувати розвиток природних ялинових лісів.

Посилання

1. Артемчук І. В., Барикіна Т. В. (1965). Геоботанічна характеристика природ-них кормових угідь Покутських Карпат. Флора і фауна Українських Кар-пат: матеріали доповідей міжвуз. ювілейн. конф., присвяч. 20-річчю Уж-городського держ. ун-ту, 12-13. Ужгород, Україна: Ужгородський держ. ун-т [Artemchuk, I. V., & Barikina, T. V. (1956). Geobotanical characteristic of natural feeds of the Pokutsky Carpathians. In Flora and fauna of Ukrainian Carpathians, 12-13. Uzhgorod, Ukraine: Uzhgorod State University] (in Ukrainian)
2. Артемчук І. В., Якимчук М. К. (1973). Луки Покутського Прикарпаття й шляхи їх поліпшення. Український ботанічний журнал, 31(5), 605-609. [Artemchuk, I. V., & Yakymchuk, M. K. (1973). Meadows of Pokutsky Prykarpattia and ways to improve them. Ukrainian Botanical Journal, 31(5), 605-609] (in Ukrainian)
3. Бойко С. В., Тарнопільський О. М. (2011). Типи розміщення дерев у природ-них сосняках. Науковий вісник НЛТУ України, 21(5), 71-74. [Boiko, S. V., & Tarnopilskyi, O. M. (2011). Types of tree placement in natural pines. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 21(5), 71-74. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_5/index.htm] (in Ukrainian)
4. Вайс А. А. (2007). Классификация деревьев и горизонтальная структура це-нозов Научный журнал КубГАУ, 31(7), 1-13. [Vais, A. A. (2007). Types of tree placement in natural pines Scientific Journal of the Kuban State Agrarian University, 31(7), 1-13. Retrieved from http://ej.kubagro.ru/2007/07/pdf/14.pdf] (in Russian)
5. Вицега Р. Р., Гриник Г. Г. (2004). Таксаційна будова смерекових деревостанів за діаметром. Науковий вісник НЛТУ України, 14(4), 55-58. [Vytseha R. R., & Hrynyk, H. H. (2004). Taxation structure of spruce stands according to diameter. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 14(4), 55-58. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2004/14_4/index14_4.htm] (in Ukrainian)
6. Герушинський З. Ю. (1996). Типологія лісів Українських Карпат. Львів: Пі-раміда. 208 с. [Herushynskyi, Z. Iu. (1996) Typology of Forests of the Ukrainian Carpathians. Lviv: Pyramida. ISBN 5-7763-9366-3] (in Ukrainian)
7. Голубець М. А. (2003). Геоботанічне районування Українських Карпат – ос-нова раціонального природокористування. Екологічний збірник: Екологічні проблеми Карпатського регіону. Наукове товариство ім. Т. Шевченка, ХІІ, 283-292. [Holubets, M. A. (2003) Geobotanical zoning of the Ukrainian Carpathians – the basis of rational using of nature. Ecological collection: Ecological problems of the Carpathian region. Scientific Society by T. Shevchenko, ХІІ, 283-292] (in Ukrainian)
8. Голубец М. А. (1967). О высотной зональности растительного покрова Украинских Карпат. Проблемы ботаники: Растительный мир высокогорий СССР и вопросы его использования, 9, 56-60. [Holubets, M. A. (1967). About the high-altitude zonality of the vegetation cover of the Ukrainian Carpathians. Problems of botany: The flora of the highlands of the USSR and questions of its use, 9, 56-60] (in Russian)
9. Горошко М. П., Миклуш С. І., Хомюк П. Г. (2004). Біометрія. Львів: Камула. 236 с. [Horoshko, M. P., Myklush, S. I., & Khomiuk, P. H. Biometrics. Lviv: Kamula. ISBN 5-7763-1486-0] (in Ukrainian)
10. Горошко М. П., Миклуш С. І., Король М. М., Білас М. Ю., Миклуш Ю. С. (2012). Теоретичні аспекти оцінки просторової структури насаджень. Нау-кові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: матеріали 62-ої наук.-техн. конф. професор-ського-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспі-рантів за підсумками наукової діяльності у 2011 р., 31-34. Львів, Україна: Національний лісотехнічний ун-т України. [Horoshko, M. P., Myklush, S. I., Korol, M. M., Bilas, M. Iu., Myklush, Yu. S. (2012). Theoretical aspects of assessment of spatial structure of plantations. In Scientific principles of improvement of productivity and biological stability of forest and urban ecosystems, 31-34. Lviv, Ukraine: Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
11. ГОСТ 56-69-83. Плошади пробне лесоустроительные. Метод закладки. [Введен в действие 1984-01-01]. Издание офиц. Москва: ЦБНТИ Гослесхо-за СССР [GOST 56-69-83. The trial areas of forest management areas. Bookmark method. [Effective from January 01, 1984]. Official edition. Moscow: CBNTI Gos-leskhoz of the USSR] (in Russian)
12. Гостюк З. В., Мельник А. В. (2017). Покутські Карпати в системі фізико-географічного районування Українських Карпат. Фізична географія та геоморфологія, 4(88), 12-21. [Hostiuk, Z. V., & Melnyk, A. V. (2017). Pokutski Carpathians in the system of physical and geographical zoning of the Ukrainian Carpa-thians. Physical geography and geomorphology, 4(88), 12-21. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/fiz_geo_2017_4_4] (in Ukrainian)
13. Гриник Г. Г. (2006). Дослідження впливу горизонтальної структури ялино-вих деревостанів на будову за відносними показниками морфологічних показників деревостанів ДП "Сколівське лісове господарство". Науковий вісник НЛТУ України, 16(6), 52-56. [Hrynyk, H. H. (2006). Researching of influence of horizontal structure of the spruce stands on structure according to relative indicators of morphological indicators of stands of DP "Skolе forestry". Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 16(6), 52-56. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2006/16_6/index.htm] (in Ukrainian)
14. Гром М. М. (2005). Лісова таксація. Львів: УкрДЛТУ. 416 с. [Hrom, M. M. (2005). Forest Taxation. Lviv: Ukrainian State Forestry University. ISBN 5-7763-0179-3] (in Ukrainian)
15. Клапчук В. М. (2006) Схема визначення пріоритетів антропогенного впливу на природні екосистеми. Наукові основи ведення сталого лісового госпо-дарства: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 92-94. Івано-Франківськ, Україна: Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва. [Klapchuk, V. M. (2006). Scheme for determination of the priorities of anthropogenic impact on the natural ecosystems. In Scientific bases of sustainable forestry management: materials of the international. scientific-practical conference, 92-94. Ivano-Frankivsk, Ukraine: Ukrainian Scientific-Research Institute of Mountain Forestry] (in Ukrainian)

16. Козий Г. В. (1950). Четвертичная история Восточно-Карпатских лесов: автореф. дис. … д-ра биолог. наук / Львовский научно-природоведческий музей АН УССР, Львов. [Kozyi, H. V. (1950) Quaternary history of the East Car-pathian forests: doctoral dissertation abstract. Lviv Museum of Natural History of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Lviv, Ukraine] (in Russian)
17. Комендар В. І. (1957). До питань про динаміку рослинних поясів у Східних Карпатах Український ботанічний журнал, 14(4), 15-25 [Komendar, V. I. (1957). To the questions about dynamic of plant belts in the Eastern Carpathians. Ukrainian Botanical Journal, 14(4), 15-25] (in Ukrainian)
18. Король М. М., Горошко М. П. (2000). Видове число та його зв’язок з іншими об’ємоутворюючими показниками. Науковий вісник національного аграрного ун-ту, 25, 351-356. [Korol, M. M., & Horoshko, M. P. (2000). Species number and its relation with other volume-forming indicators. Scientific Bulletin of National Agrarian University, 25, 351-356] (in Ukrainian)
19. Котов М. И., Чопик В. И. (1960). Основные черты флоры и растительности Украинских Карпат. Флора и фауна Карпат. Москва: Изд-во АН СССР, 3-33. [Kotov, M. Y., & Chopyk, V. Y. (1960). The main features of the flora and vegetation of the Ukrainian Carpathians. In Flora and Fauna of the Carpathians (pp. 3-33). Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences] (in Russian)
20. Методика визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралі-сів і природних лісів (2018). Затверджено наказом №161 від 18.05.2018 р. Київ: Міністерство екології та природних ресурсів України. 8 с. [Methods for determining the affiliation of forest areas to virgin, quasi-virgin and natural forests (2018). Approved by Order №161 of May 18, 2018. Kyiv: Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine] (in Ukrainian)
21. Миклуш С. І., Горошко М. П., Часковський О. Г. (2006). Геоінформаційні системи в лісовому господарстві. Львів: НЛТУ України. 128 с. ISBN 5-7763-0180-7. [Myklush, S. I., Horoshko, M. P., & Chastkovskyi, O. H. (2006). Geo-graphic information systems in Forestry. Lviv: Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
22. Парпан В. І., Стойко С. М. (1999). Букові праліси Українських Карпат: їх охорона і ценотична структура. Наукові записки УкрНДІгірліс, 4, 81-86. [Parpan, V. I, Stoyko, S. M. (1999). Beech virgin forests of the Ukrainian Car-pathians: their protection and coenotic structure. Scientific notes of Ukrainian Scientific-Research Institute of Mountain Forestry, 4, 81-86] (in Ukrainian)
23. Парпан В. І., Стойко С. М., Парпан Т. В. (2013). Екологічна та фітоценотич-на характеристики Fageta sylvaticae України: можливості розширення їх-ньої площі в контексті глобального потепління. Український ботанічний журнал, 70(3), 361-368. [Parpan, V. I., Stojko, S. M., & Parpan, Т. V. (2013). Ecologiсal and phytocoenotical characteristics of Fagetae sylvaticae of Ukraine and possibility to expand their areas due to global warming. Ukrainian Botanical Journal, 70(3), 361-368. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/UBJ_2013_70_3_14.pdf] (in Ukrainian)
24. Парпан В. І., Шпарик Ю. С., Лосюк В. П. (2003). Моніторинг лісів Косівсь-кого району. Еколого-методичні проблеми Гуцульщини: матеріали четвер-тої регіональної наук.-практ. конф. 39-43. Косів: НПП «Гуцульщина». [Par-pan, V. I., Shparyk, Yu. S., & Losiuk, V. P. (2003). Monitoring of forests of Kosiv district. In Ecological and methodological problems of Hutsulshchyna, 39-43. Kosiv, Ukraine: Hutsul National Nature Park] (in Ukrainian)
25. Парпан В. І., Шпарик Ю. С., Парпан Т. В. (2006). Перспективи розвитку гірського лісівництва. Лісовий і мисливський журнал, 4, 18-19. [Parpan, V. I., Shparyk, Yu. S., & Parpan, T. V. (2006). Perspectives of the development of mountain forestry Forest and hunting magazine, 4, 18-19] (in Ukrainian)
26. Пастернак П. С. (1961). Типы еловых лесов. Типы горных лесов. Ужгород: Карпати. C. 54-63. [Pasternak, P. S. (1961). Types of spruce forests. In Types of mountain Forests (pp. 54-63). Uzhgorod: Karpaty] (in Ukrainian)
27. Стойко С.М. (2018). Екологія, ценотична гетерогенність формації бука лісо-вого в Україні та збереження пралісових екосистем. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 17, 149-157. [Stoyko, S. (2018). Ecology, coenotic heterogeneity of the forest beech formation in Ukraine and the protection of pristine ecosystems. Proceedings of the forestry academy of sciences of Ukraine, 17, 149-157. https://doi.org/10.15421/411830] (in Ukrainian)
28. Трибун П. А. (1969) Предгорные леса Ивано-Франковской области и пути повышения их продуктивности: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук / Харь-ковский сельскохозяйственный институт, Харьков. [Trybun, P. A. (1969). Foothill forests of Ivano-Frankivsk region and ways to increase their productivity: PhD dissertation abstract. Kharkiv Agricultural Institute, Kharkiv, Ukraine] (in Russian)
29. Чернявський М. В. (2000). Букові праліси як еталони лісів майбутнього. До-слідження басейнової екосистеми Верхнього Дністра. Львів: Інститут еко-логії Карпат. С. 164-183. [Chernyavsky, M. V. (2000). Beech virgin forests as standards of forests of the future. In Research of the Upper Dniester basin ecosystem (pp. 164-183). Lviv: Institute of Carpathian Ecology] (in Ukrainian)
30. Шпарик Ю. С., Коммармотт Б., Беркела Ю. Ю. (2010). Структура букового пралісу Українських Карпат. Снятин: Прут принт. 144 с. [Shparyk, Yu. S., Kommarmott, B., & Berkela, Yu. Yu. (2010). Structure of beech virgin forest of the Ukrainian Carpathians. Sniatyn: Prut print. Retrieved from http://194.44.152.155/elib/local/3309.pdf] (in Ukrainian)
31. Шухевич В. О. (2019). Гуцульщина в 5 частинах. (Репринтне видання 1899-1908 рр.). Харків: Видавець Олександр Савчук. [Shukhevych, V. O. (2019). Hutsulshchyna in 5 parts. (Reprint edition 1899-1908). Kharkiv: Publisher Oleksandr Savchuk. ISBN 111-111-111-128] (in Ukrainian)
32. Besser W. (1809). Primitiae florae Galiciae austriacae utriusque. Pars 1. Viennae. [Besser, W. (1809). Flora of the Austrian Galicia. Part 1. Vienna (in Latin)]
33. Brändli, U.-B.; Dowhanytsch, J. (Red.) (2003). Urwälder im Zentrum Europas. Ein Naturführer durch das Karpaten-Biosphärenreservat in der Ukraine. Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL; Rachiw, Karpaten-Biosphärenreservat. Bern, Stuttgart, Wien, Haupt. 192 s. [Brändli, U.-B., Dowhanytsch, J. (Red.) (2003). Primeval Forests in Central Europe. A nature guide to the Carpathian Biosphere Reserve in Ukraine. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL; Rakhiv, Carpathian Biosphere Reserve. Bern, Stuttgart, Vienna, Haupt.] (in Germany)
34. Flora Polska: rosliny naczyniowe polski i ziem osciennych (1919-1980). Warszaw: Inst. Bot. Pol. Acad. Nauk [Flora of Poland: Polish vascular plants and neighboring lands (1919-1980). Warsaw: Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences] (in Polish)
35. Herbich F. (1865). Przyczynek do geografii roślin w Galicyi. Rocznik Towarzystwa nauk Kraków, 33, 70-129. [Herbich, F. (1865). Contribution to plant geography in Galicia. Yearbook of the Society of Sciences Krakow, 33, 70-129] (in Polish)
36. Jachno, J. (1884). Systematyczny przeglad galicyjskich roślin wedle systemu Linneusza ze szezególowym uwgylednieniem gatunkow rosnących w okolicy miasta Stanislawowa i Kolomyi. Stanislawow. [Jachno, J. (1884). A systematic overview of Galician plants according to the Linnaeus system with a specific attention to species growing in the outskirts of the cities of Stanisławów and Kolomyia. Stanislawow] (in Polish)
37. Kontny P. (1937). Z przeszłosci cisa (Taxus baccata L.). Sylwan: Organ Polskego Towarzystwa Lésnego. Rocznik Anneé LV., ser. A., 29-68. [Kontny, P. (1937). Yew from the past (Taxus baccata L.) Sylwan: Organ of the Polish forest Society. Yearbook Anneé LV., ser. A, 29-68] (in Polish)
38. Kozij G. (1936). Zapiski florystyczne z Karpat Pokuckich. Kosmos, 61, 515-523. [Koziy, G. (1936) Floristic notes from the Pokutski Carpathians. Kosmos, 61, 515-523] (in Polish)
39. Leibundgut H. (1959). Über Zweck und Methodik der Struktur-und Zuwachsanalyse von Urwäldern. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen, 110(3), 111-124. [Leibundgut, H. (1959). About the purpose and methodology of the structure and growth analysis of primeval forests. Switzerland. Journal of Forestry, 110(3), 111-124] (in Germany)
40. Raciborski M. (1886). Rośliny zebrane przez A. J. Śleńdzińskiego w r. 1880, oznazone przez M. Raciborskiego. Spraw. Kom. Fizyjogr, 20, 1-44. [Raciborski, M. (1886). Plants collected by A. J. Śleńdziński in 1880, identificated by M. Raciborski. Physiographic commission's report, 20, 1-44] (in Polish)
41. Sabatini, F. M., Burrascano, S., Keeton, W. S.,. Levers, Ch, Lindner, M., Pötzschner, F.,… Kuemmerle, T. (2018). Where are Europe’s last primary forests? Divers Distrib., 24, 1426-1439. https://doi.org/10.1111/ddi.12778
42. Śleńdziński A. J. (1875). Przyczynek do flory obwodu kolomyjskiego. Spraw. Kom. Fizyogr., 9, 49-71. [Śleńdziński, A. J. (1875). Contribution to the flora of the Kolomyia region. Physiographic commission's report, 9, 49-71] (in Polish)
43. Śleńdziński A. J. (1876). Wykaz roslin zebranych w obwodzie Kolomyjskim w roku 1876. Spraw. Kom. Fizyogr., 10, 91-112. [Śleńdziński, A. J. (1876). List of plants collected in the Kolomyia region in 1876. Physiographic commission's report, 10, 91-112] (in Polish)
44. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. (1924). Rośliny polskie: opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych rosnących w Polsce bądź dziko, bądź też zdziczałych lub częściej hodowanych. Lwow-Warszawa. [Szafer, W., Kulczyński, S., Pawłowski, B. (1924) Polish plants: descriptions and keys for marking all species of vascular plants growing in Poland either in the wild, or feral or more often bred. Lwiw-Warshawa] (in Polish)
45. Wajgl L. (1883) Flora miasta Kołomyi i jego okolicy. Spraw. c.k. dyrekcyiwyźn. Gymnaz. w Kołomyi za rok 1882. Kołomyja,. 1-47. [Wajgl L. (1883) Flora of the city of Kołomyja and its surroundings. Report of directorate of the Gymnazia in Kołomyja for 1882. Kołomyja. 1-47 (in Polish).]
46. Wittman N (1824a). Bemerkungen auf einer botanischen. Raise durch den südostlichen. Theil Galiziens nach der Bukowina und lands der Karpatischen Bergstrasse. (Im Jahre, 1823). Mnemosyne, 45-46, 50-51, 58-59, 62, 68, 75-76, 83-84. [Wittman, N (1824a). Notes of a botanical. Raise through the southeast part of Galicia to Bukovina and lands of the Carpathian Mountain Road. (in 1823). Mnemosyne, 45-46, 50-51, 58-59, 62, 68, 75-76, 83-84] ( in German)
47. Wittman N. (1824b). Spostrezenie w podrozy podjętej we względzie botanicznym r. 1823 przez poludniową-wschodnią czesc Galicyi do Bukowiny i drogą pod Karpaty idąca. Rozmaitoşci, 137-140, 145-150. [Wittman, N. (1824b). Summary trip taken in botanical terms in 1823 in the south-eastern part of Galicia to Bukovina and the road nearby Carpathians. Variety, 137-140, 145-150] (in Polish)
48. Wołoszczak E. (1888). Przyczynek do flory Pokucia. Spraw. Kom. Fizyogr., 21, 111-139. [Wołoszczak, E. (1888). Contribution to the flora of Pokuttya. Physiographic commission's report, 21, 111-139] (in Polish)
49. Wróblewski A. (1917). Kilka rzadszych roślin Pokucia i Wołynia galicyjskiego. Spraw. Kom. Fizyogr., 51, 89-99. [Wróblewski, A. (1917). Several rare plants of Pokuttya and Volyn Galician. Physiographic commission's report, 51, 89-99] (in Polish)
50. Zawadski A. (1835). Enumeracio Plantarum Galiciae und Bucovinie oder die in Galicien und der Bucovina wildwachsenden Pflanzen. Breslau, 24, 200. [Zawad-ski, A. (1835). Enumeracio Plantarum Galiciae et Bucovinie or the plants that grow wild in Galicia and Bucovina. Breslau, 24, 200] (in German)
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО