Біологічна наука – інструмент до пізнання законів функціонування лісових екосистем (сторінки пам’яті на пошану професора, доктора біологічних наук Василя Григоровича Коліщука – до 95-річчя з дня народження)

  • Myroslava Soroka Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0002-1037-6904
  • Anatoliy Shovgan Національний лісотехнічний університет України
  • Hryhoriy Krynytskyy Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0001-7020-9991
  • Stepan Myklush Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0002-9762-1190
  • Iurii Debryniuk Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0002-0994-349X
  • Taras Yuskevich Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Вегетативне поновлення бука в Карпатах; продуктивність букових пралісів; верхня межа лісу в Карпатах; природне поновлення і ріст ялини; морфогенез сланких рослин; дендрохронологічні шкали.

Анотація

Василь Григорович Коліщук – видатний український ботанік, основоположник української школи дендрохронології, автор наукового відкриття у галузі дендроекології та еволюційної морфології рослин. Учений вперше у світі встановив факт морфологічної еволюції рослин від дерев до трав через сланкі форми, на основі чого розробив унікальну методику вивчення динаміки приросту сланких деревних рослин. Ця методика до сьогодні є базовою для досліджень екоморфогенезу та еволюції рослин, біотичної продуктивності та екології сланких деревних рослин і їх угруповань. Результатом багаторічної праці професора стали також тисячолітні дендрохронологічні шкали для сосни і дуба рівнинних районів України, які до сьогодні цитують міжнародні біологічні видання. Вчений заклав підвалини базових біологічних дисциплін та гербарної справи у Лісотехнічному університеті, піднявши їх до академічного рівня.

Посилання

Коліщук, В.Г. (1955). Вегетативне поновлення бука європейського (Fagus silvatica L.) в Карпатах. Наукові записки Природознавчого музею Львівського філіалу АН Української РСР, Київ: Вид-во АН УРСР, ІV, 129-138.
Коліщук, В.Г. (1956). Букові праліси Закарпаття. Наукові записки Природознавчого музею Львівського філіалу АН Української РСР, Київ: Вид-во АН УРСР, 150-166.
Коліщук, В.Г. (1958). Сучасна верхня межа лісу в Українських Карпатах. Київ: Вид-во АН УРСР, 48 с.
Коліщук, В.Г. (1958). Природне поновлення і ріст ялини у високогір’ї Карпат. Наукові записки Природознавчого музею Львівського філіалу АН Української РСР, Київ: Вид-во АН УРСР, VІ, 29-44.
Колищук, В.Г. (1960). Верхняя граница леса в Украинских Карпатах, ее современное состояние и динамика. Автореферат дисс. канд. биол. наук. Киев, 16 с.
Коліщук, В.Г. (1962). До характеристики типів ялинових і букових лісів Карпат за вологістю ґрунту. Наукові записки Природознавчого музею Львівського філіалу АН Української РСР, Київ: Вид-во АН УРСР, Х, 33-44.
Коліщук, В.Г. (1963). До екології зеленої вільхи (Alnus viridis DC.) в умовах високогірʾя Українських Карпат. Екологія та систематика рослин Карпат і прилеглих територій, Київ: вид-во АН УРСР,24-33.
Колищук, В.Г. (1965). Морфогенез и динамика прироста зеленой ольхи (Alnus viridis D.C.) в Украинских Карпатах. Бюллетень Моковского общества испытателей природы. Отдел биологии, 70 (1), 103-110.
Коліщук, В.Г. (1966). Динамические тенденции растительных сообществ Карпат у верхнего предела лесов. Растительный мир высокогорий СССР и его освоение. Проблемы ботаники, 8, 164-172.
Коліщук, В.Г. (1966). Деревно-чагарникова рослинність високогірʾя Українських Карпат, особливості її росту, народногосподарське значення і підвищення захисної функції. Охорона природи в західних областях УРСР, Львів: Вид-во Львів ун-ту, 57-65.
Колищук, В.Г. (1966). Динамика прироста горной сосны (Pinus mugus Scop.) в связи с солнечной активностью. Доклады АН СССР, 167 (3), 710-713.
Колищук, В.Г. (1967). Методика исследований динамики прироста стланников на примере горной сосны Pinus mughus Scop. Ботанический журнал, 52 (6), 852-859.
Коліщук, В.Г. (1968). До класифікації життєвих форм сланких деревних рослин. Український ботанічний журнал, 25 (3), 59-66.
Коліщук, В.Г. (1968). О продуктивности древесных ценозов в крайних климатических условиях на примере криволесья горной сосны в Карпатах. Лесоведение, 4, 28-38.
Колищук, В.Г. (1968). О морфологической эволюции от деревьев к травам в ряду стелющихся форм растений. Ботанический журнал, 53 (8), 1029-1042.
Колищук, В.Г. (1971). Стелющиеся древесные растения (эколого-морфологический анализ). Автореферат дисс. доктора биол. наук (03.094 ботаника), Львов, 41 с.
Колищук, В.Г. (1974). Эколого-морфологические особенности и жизненные формы стелющихся древесных растений Карпат. Растительный мир высокогорий СССР и его освоение. Проблемы ботаники, 12, 222-227.
Колищук, В.Г. (1977). Стланики. Большая советская энциклопедия, с. 24.
Коліщук, В.Г. (1979). Дендрохронологические и дендроэкологические исследования в высокорьях Украинских Карпат. Проблемы ботаники, XIV (2), 11-17.
Колищук, В.Г. (1981). Дендрошкалы ели европейской в Украинских Карпатах. Дендроклиматические шкалы Советского союза. Каунас: Институт ботаники АН Лит. ССР, І, 79-81.
Колищук, В.Г. (1981). Дендрошкалы кедровой сосны европейской в Украинских Карпатах. Дендроклиматические шкалы Советского союза. Каунас: Институт ботаники АН Лит. ССР, ІІ, 47-49.
Kolischuk, V.G. (1982). Dendroscales of Swiss stone pine in the Ukrainian Carpathians. Tree-Ring Society, Laboratory of Tree-Ring Research, Tucson, Arizona, 171.
Колищук, В.Г, Шовган, А.Д. (1987). Дендроряды прироста сосны обыкновенной Украинского Полесья и Карпат. Дендроклиматические шкалы Советского союза. Каунас: Институт ботаники АН Лит. ССР, IV, 42-49.
Колищук, В.Г. (1988). Некоторые методические вопросы дендрохронологии. Эскпериментальные исследования астрофизических и геофизических явлений. Ленинград: Физико-техн. Институт АН СССР, 56-66.
Kolischuk, V.G. (1990). Dendroclimatological Study of Prostrate Woody Plants. Methods of Dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Boston, London: Kluver Academic Publichers, 51-55.
Kolischuk, V.G. (1990). Climate and tree vegetation. Dendrochronolo-gical Studies of Coniferous and English Oak in the Ukraine. Approcci Metodologici per la Definizione dell’Ambiente Fisico e Biologico Mediterraneo. Lecce (Italia), 1-5.
Коліщук, В.Г., Сорока, М.І., Юськевич, Т.В. (2011). Ботаніка. Львів: Світ, 507 с.
The main works of professor V.G. Kolishchuk
Kolishchuk, V.G. (1955). Vegetative regeneration of European beech (Fagus silvatica L.) in the Carpathians. Scientific Notes of the Natural History Museum of the Lviv Branch of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 129-138. (in Ukrainian)
Kolishchuk, V.G. (1956). Beech virgin forests of the Transcarpathian region. Scientific notes of the Natural History Museum of the Lviv Branch of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 150-166. (in Ukrainian)
Kolishchuk, V.G. (1958). Present day tree line in the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 48. (in Ukrainian)
Kolishchuk, V.G. (1958). Natural regeneration and growth of spruce in the highlands of the Carpathians. Scientific Notes of the Natural History Museum of the Lviv Branch of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 29-44. (in Ukrainian)
Kolishchuk, V.G. (1960). The tree line in the Ukrainian Carpathians, its current state and dynamics. Abstract diss. PhD. biol. science. Kiev, 16. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1962). To the characteristics of the types of spruce and beech forests of the Carpathians by soil moisture. Scientific Notes of the Natural History Museum of the Lviv Branch of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 33-44. (in Ukrainian)
Kolishchuk, V.G. (1963). To the ecology of green alder (Alnus viridis DC.) In the highlands of the Ukrainian Carpathians. Ecology and taxonomy of plants of the Carpathians and adjacent territories, Kyiv: Published by the USSR Academy of Sciences, 24-33. (in Ukrainian)
Kolishchuk, V.G. (1965). Morphogenesis and growth dynamics of green alder (Alnus viridis D.C.) in the Ukrainian Carpathians. Bulletin of the Moskow Society of Naturalists. Department of Biology, 70 (1), 103-110. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1966). Dynamic tendencies of plant communities of the Carpathians at the upper limit of forests. The flora of the highlands of the USSR and its development. Problems of Botany, 8, 164-172. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1966). Tree-shrub vegetation of the highlands of the Ukrainian Carpathians, features of its growth, economic importance and increased protective function. Nature protection in the western regions of the USSR, Lviv: Lviv University Press, 57-65. (in Ukrainian)
Kolishchuk, V.G. (1966). Dynamics of growth of mountain pine (Pinus mugus Scop.) depending on the solar activity. Reports of the USSR Academy of Sciences, 167 (3), 710-713. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1967). Methods for sdudying the dynamics of growth of prostrate trees in the case of the mountain pine Pinus mughus Scop. Botanical Journal, 52 (6), 852-859. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1968). Concerning the classification of life forms of creeping woody plants. Ukrainian Botanical Journal, 25 (3), 59-66. (in Ukrainian)
Kolishchuk, V.G. (1968). On the productivity of tree cenoses in extreme climatic conditions on the example of mountain pine crooked forests in the Carpathians. Forestry, 4, 28-38. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1968). About the morphological evolution from trees to grasses in a number of creeping plant forms. Botanical Journal, 53 (8), 1029-1042. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1971). Creeping woody plants (ecological and morphological analysis). Abstract dissertation. Dr. Biol. Sciences (03.094 Botany), Lvov, 41 p. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1974). Ecological and morphological features and life forms of creeping woody plants of the Carpathians. The plant world of the highlands of the USSR and its development. Problems of Botany, 12, 222-227. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1977). Creeping plants. The Great Soviet Encyclopedia, 24.
Kolishchuk, V.G. (1979). Dendrochronological and dendroecological studies in the highlands of the Ukrainian Carpathians. Problems of Botany, XIV (2), 11-17. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1981). Dendroscales of Norway spruce in the Ukrainian Carpathians. Dendroclimatic scales of the Soviet Union. Kaunas: Institute of Botany, Academy of Sciences of Lithuania. SSR, I, 79-81. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1981). Swiss pine dendroscales in the Ukrainian Carpathians. Dendroclimatic scales of the Soviet Union. Kaunas: Institute of Botany, Academy of Sciences of Lithuania. SSR, II, 47-49. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1982). Dendroscales of Swiss stone pine in the Ukrainian Carpathians. Tree-Ring Society, Laboratory of Tree-Ring Research, Tucson, Arizona, 171.
Kolishchuk, V.G., Shovgan, A.D. (1987). Dendrological rows of Scots pine growth of the Ukrainian Polesie and the Carpathians. Dendroclimatic scales of the Soviet Union. Kaunas: Institute of Botany, Academy of Sciences of Lithuania. SSR, IV, 42-49. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1988). Some methodological issues of dendrochronology. Experimental studies of astrophysical and geophysical phenomena. Leningrad: Physico-Tech. Institute of the USSR Academy of Sciences, 56-66. (in Russian)
Kolishchuk, V.G. (1990). Dendroclimatological Study of Prostrate Woody Plants. Methods of Dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Boston, London: Clover Academic Publichers, 51-55.
Kolishchuk, V.G. (1990). Climate and tree vegetation. Dendrochronological Studies of Coniferous and English Oak in the Ukraine. Methodological Appropriations for the Definition of the Physical and Biological Environment. Lecce (Italy), 1-5.
Kolishchuk, V.G., Soroka, M.I., Yuskevich, T.V. (2011). Botany. Lviv: Svit, 507. (in Ukrainian)
Опубліковано
2021-12-29