Екологізація економіки – основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав

  • I. Dubovych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологізація економіки, транскордонна екологізація економіки, прикордонні території, транскордонне співробітництво, сталий розвиток, європейська інтеграція

Анотація

Розглянуто сучасні еколого-економічні проблеми транскордонного співробітництва України і суміжних країн. Проалізовано теоретико-методологічні та практичні основи, спрямовані на реалізацію екологізації економіки та сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних країн. Розглянуто важливість і актуальність побудови ефективного транскордонного еколого-економічного співробітництва в Україні. Акцентовано на тому, що в найближчому майбутньому на прилеглих до кордону територіях України і суміжних держав небезпечні тенденції у сфері деградації екологічної системи будуть поглиблюватись. Зазначено, що перехід до сталого розвитку в прикордонних регіонах України та сусідніх країн неможливий без екологізації економіки та екологізації освіти з метою підготовки фахівців для сталого розвитку.

Посилання

1. Гринів Л.С. Екологічна економіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Гринів Л.С. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 358 с.
2. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку: пер. з англ. / Герман Дейлі. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.
3. Дубовіч І.А. Екологізація освіти та економіки – шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні / І.А. Дубовіч // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 13. – С. 155-159.
4. Дубовіч І.А. Транскордонна екологізація економіки – шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в євроінтеграційному процесі України / І.А. Дубовіч // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / Андерсон В.М., Балджи М.Д., Баркан В.І. [та ін. ] / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – C. 103-112.
5. Закон України «Про транскордонне співробітництво» (від 24.06.2004 р.) [Електронний ресурс]. – Доступний з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
6. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] – Вид. 2-ге, [перероб. і доп.] / Мельник Л.Г. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 348 с.
7. Парламентські слухання. Транскордонне співробітництво [Електронний ресурс]. – Доступний з https://www.youtube.com/watch?v=mgrxoTKEEeA.
8. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України”» (від 21 вересня 2016 року №1537-VІІІ) [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.golos.com.ua/article/277187.
9. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей: моногр. / Туниця Ю.Ю. – К.: Знання, 2006. – 314 с.
10. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Доступний з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
11. Costanza R. Goals, Agenda and Policy Recommendations for Ecological Economics / Costanza R., Daly H.E., Bartholomew J.A. / edited by Robert Costanza // Ecological Economics : the science and management of sustainability. – New York, Columbia University Press. – 1991. – P. 1-21.
12. Daly H.E. Ecological Economics : Principles and Aplications / Daly H.E., Farley J. – Island Press, 2003. – 428 p.
Опубліковано
2018-01-14