Використання енергетичного потенціалу деревини: еколого-економічний вимір

  • L. Maksymiv Національний лісотехнічний університет України
  • V. Klymovych Національний лісотехнічний університет України
  • L. Zahvoyska Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: деревина, деревні відходи, поводження з відходами, економічний аналіз, еколого-економічна ефективність

Анотація

Висвітлено сутність поняття деревних відходів, наведено класифікацію та чинники, які впливають на їх використання. Охарактеризовано потенціал використання деревних відходів для енергетичних цілей в Україні. Проаналізовано кількісні показники поводження з відходами, які утворились в результаті виробничої діяльності окремих підприємств Львівської області. Запропоновано інвестиційний проект із придбання спеціальної техніки для подрібнення деревних відходів. Розроблено рекомендації щодо раціонального використання підприємствами деревних відходів, які утворюються в результаті їхньої діяльності. Особливу увагу приділено виявленню джерел утворення деревних відходів, які виникають внаслідок реалізації програми Львівської області з енергозбереження. Розглянуто напрями використання таких відходів.

Посилання

1. Відходи деревини [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://lispromresurs.com.
2. Гайда С.В. Технології та рекомендації до використання вживаної деревини в деревообробленні / С.В. Гайда // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 39.1. – С. 48-67.
3. Деревина як джерело енергії у Карпатському регіоні. – Доступно з: http:/ /vgolos.com.ua/articles/derevyna_yak_dzherelo_energii_u_karpatskomu_regioni_107334.html?print.
4. Довкілля Львівської області. Статистичний збірник. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 140 с.
5. Екологічна декларація відповідно до вимог EMAS / За заг. ред. Л.І. Максимів. – К., 2016. – 40 с.
6. Енергетичне використання в Україні відходів деревини [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://bio.ukrbio.com/ua/articles/1892/.
7. Закон України «Про відходи», № 187/98-ВР, від 05.03.1998 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/187/98-%D0%B2%D1%80.
8. Климович В.П. Еколого-економічний аналіз сталого енергетичного розвитку в Україні / В.П Климович, І.А. Дубовіч // Матеріали 67-ї науково-технічної конференції студентів НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України, 2015. – С. 3-5.
9. Кредит на Енергозбереження від Банку Львів. [Електронний ресурс] / Доступно з: http://www.uden-s.lviv.ua/index.php?option=com_content& view= article&id=72.
10. Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://www.lvivlis.com.ua.
11. Матвеєв М.Е. Еколого-економічні основи комплексного використання ресурсів низькоякісної та уживаної деревини і деревинних відходів: дис. канд. екон. наук / М.Е. Матвеєв. – Львів, 2001. – 209 с.
12. Обласна програма з енергозбереження – плюси та мінуси [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://www.cdms.org.ua.
13. Особливості утворення, переробки та утилізації деревних відходів [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.derevo.info/ru/content/ detail/4810.
14. Пінчевська О.О. Актуальні напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні / О.О. Пінчевська // Національний університет водного господарства та природокористування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: goo.gl/POLbGO.
15. Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2009-2015 роки [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.lvivlis.com.ua/f ile/LL_ proekt.pdf.
16. Пуцентейло П. Р. Еколого-економічні аспекти використання відходів деревини / П.Р. Пуцентейло, М.Б. Свинтух // Інноваційна економіка. –2013. – № 2. – С. 135-139.
17. Стецюк Н. Деякі аспекти аналізу втрат сировини та використання відходів у деревообробній промисловості / Н. Стецюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2 (7). – С. 81-88. – [Електронний ресурс] Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua.
18. Bestimmung der Energieholzpotenziale in den ukrainischen Karpaten, / http://www.wsl.ch/fe/wisoz/projekte/Energieholzpotenzial_Ukraine/index_DE.
Опубліковано
2018-01-14