Моніторинг лісів Розточчя як системна складова поліфункційного сталого лісового господарства

  • O. Danchuk Національний лісотехнічний університет України
  • M. Korol Національний лісотехнічний університет України
  • O. Chaskovskyy Національний лісотехнічний університет України
  • A. Cunjak Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: Українське Розточчя, супутникові знімки Landsat, просторова структура лісових масивів, комплексний моніторинг лісів

Анотація

У рамках програми комплексного моніторингу лісів, що грунтується на основі використання  сучасних дистанційних і наземних методів збору та оброблення інформації, описано просторову структуру лісових масивів Українського Розточчя. Для цього використано супутникові знімки Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+, QuikBird Transnavikom Ltd. та Cnes/Spot. На їх основі побудовано карти розподілу лісових масивів, обчислено їх достовірність та зроблено висновки щодо структури. Розраховано растрову сітку розміщення пробних площ на досліджуваній території. Опрацьовано та доповнено методику збору й оброблення отриманої інформації.

Посилання

1. Букша І.Ф. Концептуальні положення моніторингу лісів України / І.Ф. Букша // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 100. – С. 13-16.
2. Данчук О.Т. Методические аспекты проведения работ по отбору и оценке плюсовых деревьев в лесном хозяйстве Украины / О.Т. Данчук // Lucrări ştiinţifice volumul 36, partera II. Horticultur, viticultură şi vinifikaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. Universitatea agrară de stat din Moldova. Chişinău, 2013. – С. 29-34.
3. Данчук О.Т. Особливості моніторингу лісів ПЗ «Розточчя» / О.Т. Данчук, М.М. Король, С.А. Гаврилюк / Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2007. – Вип. 17.7. – С. 55-61.
4. Дебринюк Ю.М. Лісокультурне районування західного Лісостепу України : моногр. / Дебринюк Ю.М. – Львів: Камула, 2003. – 248 с.
5. Лісівницькі дослідження на Розточчі : зб. наук.-техн. праць. – Львів: Каменяр, 1972. –312 с.
6. П’ясецький А. Про побудування і біологічний розвиток ряду типів українського лісу / А. П’ясецький // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 7. – С. 157-165.
7. Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя: моногр. / Сорока М.І. – Львів: Світ, 2008. – 434 с.
8. Тіннер P. Методичні вказівки зі статистичної інвентаризації Угольсько-Широколужанського букового пралісу / P. Тіннер, Б. Коммармот, П. Бранґ та ін. – Бірменсдорф : Вид-во WSL, 2010. – 65 c.
9. Токар О.І. Автоматизація збирання та оброблення даних при дослідженні лісових масивів / О.І. Токар, М.І. Густі, М.М. Король / Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – Вип. 598.– C. 171-175.
10. Часковський О.Г. Інвентаризація лісових насаджень Розточчя з використанням дистанційних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» / О.Г. Часковський. – К.: Вид-во "Проза-МП", 2001. – 18 с.
11. Buraczyński J. Glówne typy rzeźby Roztocza/ Kompleksowe badania środowiska przyrodniczego Roztocza // [materiały z konferencji w Krasnobrodzie, 14-15 listopada 1996] / pod red. Z. Michalczуka. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997. – S. 17-20.
12. Fijałkowski D. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny / Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1994. – T. I. – 389 s.
13. Fijałkowski D. Flora roślin naczyniowych Roztoczańskiego Parku Narodowego. Front Cover. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011. – 114 s.
14. Keller M. (Red). 2005. Schweizerisches Landesforstinventar / M (Red) Keller // Anleitung für die Feldaufnahmen der Erhebung 2004-2007. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt WSL. –393 s.
15. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN. – Warszawa, 2002. – 441 s.
16. Krynicki G., Soroca M., Gryniuk J., Huzij A., Czerniawski M. Monitoring roślinności na obszarze Roztocza / Kompleksowe badania środowiska przyrodniczego Roztocza // [materiały z konferencji w Krasnobrodzie, 14-15 listopada 1996] / pod red. Z. Michalczуka. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997. – S. 59-66.
17. Roztocze: Srodowisko przyrodhicze / Red. Buraczyński J. Lublin, 2002. – 341 s.
18. Jaszczak R. Monitoring lasow. – Poznan: Akademia Rolnicza, 1999. – 212 s.
Опубліковано
2018-01-14