Оцінювання ефективності процесів відтворення букових гірських лісів Українських Карпат та обґрунтування шляхів її підвищення з позицій наближеного до природи лісівництва

  • Y. Brodovyc Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • R. Brodovych Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: бук лісовий, самосів, підріст, насіння, садивний матеріал, лісові культури, лісовідновлення

Анотація

Вивчено сучасну породну структуру і визначено частку головної породи у складі деревостанів букових типів лісу. Встановлено типи лісу, де типотвірна порода відсутня. Опираючись на матеріали досліджень, виявлено низку помилок, що наявні під час планування лісовідновних заходів у букових типах лісу. Обґрунтовано потребу завершення оцінювання селекційної структури і формової різноманітності кращих букових деревостанів у межах висотних поясів. Встановлено, що насіння кращих букових деревостанів за масою достовірно відрізняється між собою.  Запропоновано ефективну технологію забезпечення появи якісного вегетативного поновлення бука лісового й експериментально підтверджено можливість створення його культур без обробітку ґрунту на ділянках з-під високоповнотних деревостанів. Поглиблено та доповнено інформацію щодо напрямків динамічних змін породного складу деревостанів у букових типах лісу, рівня забезпеченості ділянок самосівом і підростом, їх якості як під наметом лісу, так і на зрубах, а також висвітлено особливості формування молодняків природного, штучного і комбінованого походжень.

Посилання

Проблеми відтворення букових лісів Карпат у контексті наближеного до природи лісівництва / Ю.Р. Бродович, Ф.Ф. Гербут, Р.І. Бродович та ін. // Лісівництво та агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 115. – С. 111-114.
Бродович Ю.Р. Оцінка практики планування та виконання лісовідновних заходів у формації букових лісів з позицій вимог лісової типології / Матеріали ХІІ Погребняківських читань: Перша всеукраїнська лісотипологічна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку лісової типології в Україні» [Львів, 10-11 червня 2010 р.] // Ю.Р. Бродович, Ф.Ф. Гербут. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – С.175-179.
Бродович Ю.Р. Сучасний стан та шляхи удосконалення процесів відновлення гірських букових лісів Українських Карпат: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» / Ю.Р. Бродович. – Львів, 2016. – 20 с.
Усовершенствовать технологию выращивания лесных культур в Украинских Карпатах / Тезисы докл. науч.-практ. конф. «Достижения и перспективы развития техники и технологии в лесной и деревообрабатывающей промышленности» // А.Н. Гаврусевич, Т.М. Порада, Р.И. Бродович и др. – Ивано-Франковск, 1978. – С. 33-34.
Каплуновский П.С. Естественное возобновление в букових лесах Закарпатья: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук / П.С. Каплуновский. – Харьков, 1965. – 18 с.
Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них: моногр. / Молотков П.И. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 222 с.
Парпан В.І. Структура, динаміка, екологічні основи раціонального використання букових лісів Карпатського регіону України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук: спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» / В.І. Парпан. – Дніпропетровськ, 1994. – 42 с.
Рекомендації з удосконалення лісовідновлення в букових гірських лісах Українських Карпат / Р.І. Бродович, Ф.Ф. Гербут, Ю.Р. Бродович та ін. / Зб. рекомендацій УкрНДІгірліс «Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні». Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 4. – С. 37-92.
Рекомендації з оптимальних систем, методів і способів лісовідновлення в розрізі лісових формацій Українських Карпат / Р.І. Бродович, А.М. Гаврусевич, Ф.Ф. Гербут та ін. / Зб. рекомендацій УкрНДІгірліс «Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні». – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 4. – С. 92-230.
Третяк Ю.Д. Поновлення бука і його супутників природним шляхом та культурами / Третяк Ю.Д. – Львів: ЛЛТІ, 1958. – 19 с.
Бродович Р.І. Типи лісових культур за лісорослинними зонами (Українські Карпати) / Р.І. Бродович, А.М. Гаврусевич, Ф.Ф. Гербут. – К.: Держкомлісгосп України, 2010. – 38 с.
Удосконалити систему лісокультурних заходів щодо оптимізації процесів відновлення та збереження біорізноманіття Українських Карпат. Підсумковий звіт за темою № 41, № держреєстрації 0105U007532. – Кер. Р.І. Бродович. – Івано-Франківськ: Укр НДІгірліс, 2009. – 298 с.
Suszka B. Nasione lesnych drzew lisciastych / B. Suszka, C. Muller, M. Bonnet-Masimbert. – Warszawa-Poznań: Wydawnictwo naukowe PWN. – 1994. – 300 s.
Опубліковано
2018-01-08