Поширення та ріст модрини європейської в умовах Кременецького горбогір’я

  • V. Zaika Національний лісотехнічний університет України
  • Е. Кerimov Кременецький лісотехнічний коледж України
  • R. Іvanytskii Кременецький ботанічний сад
Ключові слова: модрина європейська, поширення модрини, Кременецьке горбогір’я, формування деревостанів, модринові деревостани

Анотація

Досліджено ріст і формування деревостанів за участю модрини європейської в різних типах лісу Кременецького горбогір’я. Дослідження проведено в 12-109-річних деревостанах. Вивчено лісівничо-таксаційні показники деревостанів. Встановлено, що в умовах суборів сосна звичайна не поступається за інтенсивністю росту модрині європейській. У сугрудах і грудах модрина за висотою і діаметром перевищує аборигенні породи. В умовах грудів конкурентом модрини є ясен звичайний і дуб червоний. Не доцільно створювати лісові культури модрини європейської з ялиною європейською, яка вже в молодому віці істотно поступається в рості модрині та випадає зі складу деревостанів.

Посилання

Белеля С.О. Поширення модрини у лісових насадженнях Рівненської та Волинської областей / С.О. Белеля // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.6. – С. 10-17.
Белеля С.О. Культивування модрини у лісових насадженнях Західного Полісся: практичні рекомендації / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк. – Львів: Камула, 2016. – 64 с.
Дебринюк Ю.М. Розповсюдження модрини у лісових насадженнях України / Ю.М. Дебринюк, С.О. Белеля // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10. – С. 55-65.
Дебринюк Ю.М. Розповсюдження та формове розмаїття Larix decidua Mill. / Ю.М. Дебринюк // Праці наук. тов. ім. Шевченка. Еколог. зб. : Сучасні проблеми дослідження та збереження біорозмаїття. На пошану проф. І. Верхратського. – Львів, 2014. – Т. XХХІХ. – С.181-192.
Горошко М.П. Поширення різних видів модрин у штучних насадженнях Західного Лісостепу України / М.П. Горошко, В.М. Савчин // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 12-17.
Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні: Довідник [М.А. Кохно, В.І. Гордієнко, Г.С. Захаренко та ін.] / За ред. М.А. Кохна, С.І. Кузнецова. – К.: Вища шк., 2001. – 207 с.
Левкович Д.Б. Перспективи введення модрини європейської у лісові культури Західного Лісостепу України / Д.Б. Левкович // Тези доп. учасників міжнар. наук.-практич. конф. наук.-педагог. працівн., наук. співроб. та молодих вчених / Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва НУБіП України. – К.: НУБіП України, 2011. – С. 73-74.
СОУ 02.02-37-476:2006. «Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання». – К.: Мінагрополітики України, 2006. – 32 с.
Cіщук Н.М. Лісівничо-селекційна оцінка модрини європейської на північному мегасхилі Українських Карпат: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» / Н.М. Сіщук. – Львів, 2012. – 20 с.
Cіщук Н.М. Характеристика насаджень модрини європейської та досвід їх створення у лісах північного мегасхилу Українських Карпат / Н.М. Сіщук, Р.М. Яцик, М.М. Сіщук // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 20.6. – С. 64-70.
Seneta W. Drzewa i krzewy iglaste. Czesc II / W. Seneta. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 610 s.
Опубліковано
2018-01-08