Електрометрична оцінка листкового апарату рослин культиварів Acer platanoides L. У насадженнях міста Києва з різним ступенем антропогенної трансформації

  • N. Oleksiychenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • M. Man’ko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • O. Kitaev Інститут садівництва Національної аграрної академії наук України
  • A. Sovakov Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: клен гостролистий, культивар, електропровідність, посухостійкість, міські насадження

Анотація

Методом вимірювання електролітичної провідності оцінено функціональний стан листкового апарату рослин виду Acer platanoides L. та його культиварів A. p. ‘Crimson King’, A. p. ‘Globosum’, A.p. ‘Schwedleri’ та A. p. ‘Reitenbachii’, що ростуть у насадженнях Києва із різним ступенем антропогенного навантаження – парках, скверах та вулицях. Відмічено кризовий стан рослин A. platanoides у насадженнях вулиць у кінці вегетаційного сезону. За результатами аналізу змін електропровідності тканин листків встановлено високий рівень стійкості рослин культиварів A. p. ‘Schwedleri’ та A. p. ‘Reitenbachii’ до атмосферної посухи впродовж вегетаційного сезону, що дає підстави стверджувати про доцільність їхнього ширшого використання у складних умовах міського середовища.

Посилання

Аксенова Н.И. Клены / Аксенова Н.И. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1975. – 96 с.
Букштынов А.Д. Клен / Букштынов А.Д. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 86 с.
Голикова М.М. Вплив промислового забруднення на елементи анатомічної структури пагонів кленів / М.М. Голикова // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 242-248.
Голикова М.Н. Роль кленов в озеленении промышленного центра в условиях юго-востока Украины / Материалы V научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития» [Ишим, 25-26 марта, 2010 г.] // М.М. Голикова, И.А. Зайцева. – Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. – Вып. 5. – С. 62-64.
Кохно М.А. Інтродукція кленів на Україні: моногр. / Кохно М.А. – К. : Наук. думка, 1968. – 171 с.
Курницька М.П. Життєвість міських зелених насаджень / М.П. Курницька // Наук. вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту: зб. наук.-техн. праць. – 2003. – Вип. 13.5. – С. 308-311.
Кучерявий В.П. Урбоекологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.
Кушниренко М.Д. Способы определения сроков полива и засухоустойчивости плодовых растений / М.Д. Кушниренко, Г.П. Курчатова. – Кишинев: Штиинца, 1979. – 40 с.
Лялин О.О. Электрические свойства клеточных мембран и межклеточных контактов высших растений: автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра биол. наук: спец. 03.01.05 «Физиолгия растений» / О.О. Лялин. – М., 1980. – 44 с.
Манько М.В. Порівняльне оцінювання водоутримуючої здатності листків рослин культиварів Acer platanoides L. в умовах м. Києва / М.В. Манько, Н.О. Олексійченко, О.В. Соваков // Наук. вісний Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2016. – № 26.3 – С. 131-136.
Плюто К.Б. Про деякі показники водного режиму кленів у зв’язку з їх посухостійкістю / К.Б. Плюто // УБЖ. – 1975. – Т. 32. – № 4. – С. 511-514.
Сенчишина І.О. Характеристика водного обміну у представників роду Acer L. / І.О. Сенчишина // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2005. – Вип. 40. – С. 166-173.
Тороп В.В. Застосування електрометричних методів у садівництві / В.В. Тороп // Проблеми моніторингу в садівництві – К.: Аграрна наука, 2003. – С. 145-154.
Ходаківська Ю. Визначення посухостійкості сортів груші методом електропровідності листків / Ю. Ходаківська, В. Копань // Вісник Львів. Національного аграр. ун-ту: Агрономія. – 2008. – № 12 (2). – С. 77-80.
Water Loss Estimates for Five Recently Translated Landscape Tree Species in a Semi-arid Climate / Th. Montague, R. Kjelgren, R. Allen, D. Wester // Environmental Horticulture, 2004. – Vol. 22 (4). – P. 189-196.
Опубліковано
2018-01-08