Регенераційні процеси в ялицевих борах Abietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.-Bl. et Vlieg. 1939 (Пуща Сольська, Польща)

  • M. Soroka Національний лісотехнічний університет України
  • A. Woźniak Університет природничий в Любліні
  • M. Kurylak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: ялиця біла, Abies alba Mill., флористична класифікація, метод Ж. Браун-Бланке, Abietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.-Bl. et Vlieg. 1939, Пуща Сольська

Анотація

Викладено результати лісівничих, флористичних, фітосоціологічних та созологічних досліджень фітоценозів з участю Abies alba Mill. на території Пущі Сольської (Польща). На основі геоботанічних описів, виконаних на засадах флористичної класифікації рослинності з використанням методу Ж. Браун-Бланке, встановлено, що описані різновікові фітоценози є регенераційними стадіями ендемічної для південно-східної Польщі асоціації Abietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.-Bl. et Vlieg. 1939. Як свідчать результати досліджень, на формування фітоценозів такого типу та їх синтаксономічну диференціацію найбільший вплив має тип грунту, зокрема, його механічний склад. У багатьох випадках існує явище «похованих грунтів», чим можна пояснити появу ялиці білої у місцях залягання глибоких шарів піску.

Посилання

Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя: моногр. / Сорока М.І. – Львів: Світ, 2008. – 432 с.
Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. – Wien-New York : Springer, 1964. – 3 Aufl. – 865 s.
Сorley M.F.V., Grundwell A.C., Dull R., Hilland M.O., Smith A.J.E. Mosses of Europa and the Azores; an annotated list of species, with synonyms from the recent literature // J. Bryol. – 1981. – II. – P. 609-689.
Council Directive 92/43/EEC, of 21 May 1992. On the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (Official Journal L 206, 22/07/1992 P. 0007 - 0050).
Dierschke H. Stand und Aufgaben der pflanzensoziologischen Systematik in Europa // Vegetatio. – 1971. – № 22 (4 5). – S. 255 264.
Ellenberg H. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in okologischer Sieht. – 3 Aufl. – Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1982. – 948 s.
Flora Europaea / Eds. Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A. et al. – Cambridge: Univ. Press, 1964 1980. – Vol. 1 5.
Grolle R., Long D.G. An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Europe and Macaronesia // J. Bryol. – 2000. – Vol. 22. – P. 103 140.
Lorens B., Soroka M., Cwener A., Wrzesień M. Świat roślin. Zbiorowiska roślinne // Roztocze – przyroda i człowiek. – Zwierzyniec: Wydawnictwo RPN, 2015. – S. 145-153.
Lorens B., Soroka M. Świat roślin. Flora naczyniowa // Roztocze – przyroda i człowiek. – Zwierzyniec: Wydawnictwo RPN, 2015. – S. 139-145.
Matuszkiewicz J. Bory świerkowe i jodłowe. Przegląd fitosocjologiczny Zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 4 // Phytocoenosis. – 1977. – 6 (3). – 149-227.
Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. – Warszawa : Wyd-wo PWN, 2001. – 536 p.
Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz I. – Warszawa: GIO , 2010. – 321 s.
Mróz W., Łabaj A. Jodłowy bór świętokrzyski // Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. – Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 2004. – Tom 5. – S. 274-280.
Scamoni A. Einführung in die praktische Vegetationskunde. – Berlin: Deutsche Verlag der Wissenschaften, 1955. – 222 s.
Soroka M. Szata roślinna Roztocza Ukraińskiego // Roztocze region pogranicza przyrodniczo kulturowego. – Zwierzyniec, 2009. – Tom II. – S. 75-86.
Szunke Z. Lasy Janowskie – Park Krajobrazowy Leśny Kompleks Promocyjny // Las Polski. – 1995. – № 18. – S. 4-7.
Turski R., Uziak S., Zawadzki S. Gleby // Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. – Lublin: LTN, 1993. – 106 s.
Uroczyska Puszczy Solskiej [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=295
Опубліковано
2018-01-13