Формова різноманітність і життєвий стан модрини у насадженнях Західного Полісся

  • Iu. Debryniuk Національний лісотехнічний університет України
  • S. Belelya Державне підприємство Сарненське лісове господарство
Ключові слова: Західне Полісся, формова різноманітність, життєвий стан, Larix decidua Mill., Larix kaempferi Carr., Larix eurolepis Henry

Анотація

Найбільш високопродуктивні насадження Західного Полісся за участю Larix decidua Mill. мають середньої щільності крону з тонкими або середньої товщини сучками, добре очищені стовбури від сучків та вузькогребінчасту кору. Високопродуктивні насадження за участю Larix kaempferi Carr. характеризуються щільними кронами із сучками середньої товщини, задовільно очищеним стовбуром та вузьколускатою корою. Високопродуктивні насадження за участю Larix eurolepis Henry мають щільну крону з тонкими сучками, задовільно очищені стовбури з широколускатою корою.

Життєвий стан досліджуваних видів модрини у молодняках до 20-річ­ного віку визначається ступенем диференціації дерев у насадженнях. У середньовікових модринових культурах конкурентні відносини між деревами послаблюються, внаслідок чого життєвий стан у дерев Larix decidua та Larix kaempferi високий і досить подібний: близько 90% дерев віднесено до категорій повністю здорових та відносно здорових особин.

Посилання

1. Альбенский А.В. Селекция древесных пород и семеноводство : моногр. / Альбенский А.В. –М.-Л.: Гослесбумиздат, 1959. – 306 с.
2. Белеля С.О. Культивування модрини у лісових насадженнях Західного Полісся: практичні рекомендації / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк. – Львів: Камула, 2016. – 64 с.
3. Белеля С.О. Модрина у лісових насадженнях Рівненшини // Матеріали доповідей І Міжнарод. наук.-практ. конф. 19-20 травня 2012 р. «Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан та перспективи розвитку» / С.О. Белеля. – Березне: ВНЗ «Надслучанський інститут», 2012. – С. 13-14.
4. Белеля С.О. Особливості культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» / С.О. Белеля. – Львів, 2015. – 22 с.
5. Белеля С.О. Поширення модрини у лісових насадженнях Рівненської та Волинської областей / С.О. Белеля // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.6. – С. 10-17.
6. Белеля С.О. Розповсюдження модрини у лісових насадженнях західного регіону України // Тези доповідей міжнарод. наук.-практ. конф. «Лісове і садово-паркове господарство ХХІ сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 13-14 березня 2014 р. / С.О. Белеля. – К.: НУБіП України, 2014. – С. 69-70.
7. Гром М.М. Лісова таксація : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Гром М.М. – Львів: Укр. держ. лісотехн. ун-т, 2005. – 352 с.
8. Дебринюк Ю.М. Життєздатність та особливості росту гібридних модрин у штучних насадженнях Західного Лісостепу України / Ю.М. Дебринюк // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 7-14.
9. Дебринюк Ю.М. Життєздатність та особливості росту Larix leptolepis Gord. у штучних насадженнях Західного Лісостепу України / Ю.М. Дебринюк / Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2008. – Вип. 18.10. – С. 7-18.
10. Дебринюк Ю.М. Лісові культури за участю сосни і модрини як приклад високопродуктивних насаджень Західного Полісся // Тези доповідей 63-ої наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, наук. працівників, докторантів та аспірантів НЛТУ України за підсумками наук. діяльності у 2012 р. «Наукові основи підвищення продуктивності і біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем» 21-22 травня 2013 р. / Ю.М. Дебринюк, С.О. Белеля. – Львів: НЛТУ України, 2013. – С. 33-37.
11. Дебринюк Ю.М. Розповсюдження модрини у лісових насадженнях України / Ю.М. Дебринюк, С.О. Белеля // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10. – С. 55-65.
12. Дебринюк Ю.М. Розповсюдження та формове розмаїття Larix decidua Mill. / Ю.М. Дебринюк // Праці наук. тов. ім. Шевченка. Еколог. зб.: Сучасні проблеми дослідження та збереження біорозмаїття. На пошану проф. І. Верхратського. – Львів, 2014. – Т.XХХІХ. – С. 181-192.
13. Живицкий З.Н. Лиственница в Украинских Карпатах: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук: спец. 562 / З.Н. Живицкий. – М., 1968. – 17 с.
14. Никитин К.Е. Лиственница на Украине: моногр. / Никитин К.Е. – К.: Урожай, 1966. – 332 с.
15. Никончук В.Н. Генетическая структура культур лиственницы европейской в лесной и лесостепной зонах европейской части СССР / В.Н. Никончук // Сб. научн. тр.: Лесная геоботаника и биология древесных растений. – Тула, 1981. – Вып.7. – С. 79-82.
16. Никончук В.Н. Изменчивость вегетативных органов у лиственницы европейской / В.Н. Никончук // Сб. научн. тр.: Лесная геоботаника и биология древесных растений. – Брянск: БТИ, 1984. – С. 57-60.
17. Никончук В.Н. Отбор ценных форм и организация семеноводства лиственницы / В.Н. Никончук // Труды Брянск. техн. ин-та: Вопросы лесного хоз-ва Центр. Зоны Европейской части СССР. – Брянск, 1972. – Т.10. – С. 107-114.
18. Олійник І.Я. Рекомендації по створенню і вирощуванню промислових культур модрини японської плантаційного типу на Львівщині / І.Я. Олійник // Зелена хвиля. – Золочів, 1994. – № 5-6. – С. 3-6.
19. Пешко В.С. Лиственница в культурах западных областей Украинской ССР: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук / В.С. Пешко. – Харьков, 1965. – 24 с.
20. Ромедер Э. Генетика и селекция лесных пород: моногр. [Пер. с нем.] / Э. Ромедер, Г. Шенбах. – М.: Сельхозиздат, 1962. – 268 с.
21. Свириденко В.Є. Лісівництво: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. – К.: Арістей, 2005. – 544 с.
22. Смаглюк К.К. Інтродуковані хвойні лісоутворювачі / Смаглюк К.К. – Ужгород: Карпати, 1976. – 94 с.
23. Щепотьев Ф.Л. Разведение быстрорастущих древесных пород / Ф.Л. Щепотьев, Ф.А. Павленко. – М.: Лесн. пром-сть, 1975. – 232 с.
24. Haasemann W. Untersuchungen zur Ökologie der Europaerlärche, Japanerlärche und ihrer Hybriden im Naß-Trockenfeld // Beitr. Forstwirtsch. – 1986. – Bd.20. – № 4. – S. 184-188.
25. Piovarči J. Niektoré dôležité kritériá hospodársko-fenotypovej klasifikácie fyzicky zrelých porastov smrekovca slovenského (Larix decidua Mill. slovacica Šim) // Les. – 1977. – R.33. – № 4. – S. 162-165.
Опубліковано
2018-01-13