SOFORA JAPONICA L. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ

  • Volodymyr Shlapak Уманський національний університет садівництва
  • Svitlana Pukas Уманський національний університет садівництва
Ключові слова: Ріст, розвиток, способи розмноження, екологічні фактори, перспектива інтродукції

Анотація

Досліджено біологічні й екологічні особливості Sofora japonica L., ритми сезонного росту та розвитку, особливості квітування, ставлення до вологості та родючості ґрунтів, зимо- та посухостійкість, світловибагливість, способи розмноження. Обстежене насаджень з участю S. japonica у полезахисних, придорожніх лісових смугах та на яружно-балочній мережі. Дано оцінку перспективності та успішності інтродукції у Правобережному Лісостепу та Степу України, декоративності та запропоновано практичні рекомендації щодо перспектив використання S. japonica для озеленення.

Посилання

1. Базилевская Н.А. Критический обзор и систематическое деление трибы Sophoreae L. // Известия Гл. бот. сада СССР. – 1930. – Т. 29, № 4. – С. 339 351.
2. Васильченко И.Т. Род Софора – Sophora L. // Флора СССР. – М.-Л. : Изд-во Акад. наук. – 1945. – Т. 11. – С. 23 28.
3. Ибрагимова B.C. Китайская медицина, методы диагностики и лечения. Лекарственные средства. – М. : Вид-во "Наук. думка", 1994. – 637 с.
4. Кохно Н.А., Курдюк A.M. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1994. – 258 с.
5. Линней Карл. Философия ботаники. – М. : Изд-во "Наука", 1989. – 454 с.
6. Марчук О.О. Перспективні інтродуценти у дендропарках Харківщини // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НАУ. – 2004. – Вип. 70. – С. 253 269.
7. Пукас С.С. Биология развития Sophora japonica L. в условиях Украины // Межвузовский сб. научных трудов. – Архангельск : Изд-во АГТОУ. – 2005. – Вып. 8. – С. 38 41.
8. Пукас С.С. Біологічні особливості діагностики фенологічних фаз у Sophora japonica L. в умовах Черкащини // Матеріали Міжнародної наук. конф. присв'яченої 150-річчю Ботанічного саду. – Львів : Унів-тет. імені Іана Франка, 2004. – С. 57 62.
9. Пукас С.С. Особливості інтродукції Sophora japonica L. в Україні // Матеріали IV Міжнародної наук. конф. молодих дослідників. – Тростянець, 2004. – С. 114 115.
10. Пукас С.С. Оцінка успішності інтродукції Sophora japonica L. в умовах Правобережного Лісостепу України // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 51 57.
11. Пукас С.С., Шлапак В.П. Особливості росту і розвитку сіянців Sophora japonica L. в умовах Правобережного Лісостепу України // Вісник Київського НУ імені Тараса Шевченка : інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К. : Київський НУ імені Тараса Шевченка. – 2005. – Вип. 9. – С. 50 51.
12. Шлапак В.П., Пукас С.С., Кульбіцький В.Л., Піскун Н.Л., Бабій Л.О., Мазуренко В.Д. Вплив критичної температури повітря на рослину // Сучасні проблеми фізіології рослин і біотехнології : тези наук. конф. молодих учених (Ужгород, 1 3 грудня 2005 р.). – Ужгород, 2005. – С. 132 133.
13. Шлапак В.П., Пукас С.С. Сезонна декоративність Sophora japonica L. Правобережного Лісостепу і Степу України // Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи (До 120-річчя з дня народження акад. М.І. Вавилова) : матер. Міжнар. наук. конф. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – С. 324 327.
14. Небиков М.В., Шлапак В.П., Пукас С.С., Колдар Л.А. Sophora japonica L. у культурі in vitro // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУУ. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 82 86.
15. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. – Л. : Изд-во "Наука", 1981. – 509 с.
16. Шапаренко К.К. Ископаемые Leguminosae и некоторые вопросы классификации палеоботанических находок // Ботанический журнал. – 1940. – Т. 25, № 2. – С. 102 121.
17. Яковлев Г.П. Дополнения к системе порядка Fabales Nakai (Leguminales Jones) // Ботанический журнал. – 1972. – Т. 57, № 6. – С. 585 595.
18. Яковлев Г.П. Заметки по систематике и географии рода Sophora L. и близких родов // Вопросы фармакогнозии. – 1967. – Т. 21, вып. 4. – С. 42 62.
19. Яковлев Г.П. Материалы к монографии рода софора : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.05/ ЛХФИ. – Л., 1964. – 16 с.
20. Яковлев Г.П. Новая система для родов, включавшихся в Sophoreae (Fabaceae) и некоторые вопросы систематики порядка Fabales Nakai : дисс. на соискание учен. степени д-ра биол. наук : спец. 03.00.05/ ЛХФИ. – Л., 1975. – 322 с.
21. Яковлев Г.П. Роды трибы Sophoreae (Bronn) // Новости систематики высших растений. – 1975. – Т. 12. – С. 225 232.
22. Яковлев Г.П., Сыровежко Н.В. Некоторые особенности строения семян рода Sophora L. и близких к нему родов в связи с их систематикой и филогенией // Вопросы фармакогнозии. – 1967. – Т. 21, вып. 4. – С. 90 98.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ