ДИНАМІКА БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ТА СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ДОВКІЛЛЮ: УКРАЇНА І СВІТОВИЙ ДОСВІД

  • Petro Hnativ Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: Екологічні системи, біота, загрози, адвентивні види

Анотація

Проаналізовано чинники динаміки біотичних компонентів у штучно створених або спонтанно зруйнованих господарською діяльністю екологічних системах. Акцентовано увагу на загрозах для довкілля, зумовлених непередбачуваними змінами у складі біоти у зв'язку з проникненням адвентивних видів у ландшафтні екосистеми, особливо у депресивних регіонах України.

Посилання

1. Васюта С.І. Радянський екоцид в Україні: історичні витоки, труднощі подолання. – Тернопіль : СМП Астон, 2000. – 536 с.
2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М. : Изд-во "Наука", 1989. – 261 c.
3. Гнатів П.С. Гіркокаштан звичайний у Львові й питання його екологічної стійкості в міських насадженнях // Наукові записки Держ. природозн. музею НАН України. – Львів : НТШ. – 2007. – Вип. 23. – С. 75 84.
4. Гнатів П.С. Природне й антропогенне середовища: їхня суть і значення, методологія наукового пізнання / Фальцфейнівскі читання. – Херсон : ПП Вишемирський, 2007. – С. 68 71.
5. Гнатів П.С., Крок Б.О., Полив'яна Г.В. Антропогенна трансформація рослинного покриву в гірських районах Львівщини // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку. – Донецьк, 2007. – С. 105 109.
6. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів : Вид-во "Поллі", 2000. – 316 с.
7. Голубець М.А., Гнатів П.С., Козловський М.П. та ін. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / за ред. акад. М.А. Голубця. – Львів : Вид-во "Поллі", 2007. – 288 с.
8. Гор А. Неудобная правда: Кризис глобального потепления. – М. : Амфора СПб, 2008. – 192 с.
9. Дідух Я.П. Теоретичні проблеми еволюції рослинного покриву / Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – С. 12 26.
10. Заставний Ф.Д. Проблеми депресивності в Україні. – Львів : Вид-во ЛНУ, 2006. – 348 с.
11. Івченко А.І., Гнатів П.С., Мельник А.С., Ган Т.В. Акліматизація деревних інтродуцентів у Ботанічному саду УкрДЛТУ // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.9. – С. 39 44.
12. Киселев Г.Н., Попов А.В. Эволюционные и революционные события в экосистемах прошлого / Роль высшей школы Санкт-Петербурга в реализации концепции устойчивого развития. – Санкт-Петербург : Санкт-Пет. гос. ун-т, 2003. – С. 106 115.
13. Климишин О.С., Коржинський Я.В., Інкін Є.Д. Демутаційні зміни рослинності на межі лісового і субальпійського поясів у Чорногорі (Українські Карпати) // Наукові записки Держ. природознавч. музею. – Львів, 2007. – 23. – С. 17 24.
14. Левченко В.Ф., Старобогатов Я.И. Физико-экологический подход к анализу эволюции биосферы / Эволюционная биология: история и теория / под ред. Э.И. Колчинского. – М. : СПб, 1999. – С. 37 46.
15. Пономаренко А.Г. Ценотическое управление эволюционным процессом (континентальные экосистемы мезозоя) / Микро- и макроэволюция. – Тарту, 1980. – С. 110 114.
16. Протопопова В.В., Шевера М.В. Фітоінвазії/ Екологічна енциклопедія. – у 3-ох т. // А.В. Толстоухов та ін. – Т. 3: О-Я. – К. : ТОВ "Центр екол. oсв. та інф.", 2008. – С. 330 331.
17. Ситнік О.І. Ризики харчування генетично модифікованими продуктами // Екологічний вісник. – 2008. – № 4. – С. 31 32.
18. Слынько Ю.В. Генетические последствия биологических инвазий / Чужеродные виды в Голарктике (Борок-2). – Борок : Ин-т биол. внутр. вод РАН, 2005. – С. 28.
19. Тохтарь В.К. Флори техногенних екотопів та їх розвиток (на прикладі південного сходу України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.05/ Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К., 2005. – 35 с.
20. Третяк П.Р. Cвітове біорізноманіття: інтеграція знань в мережі інтернет // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3. – С. 20 29.
21. Bachmann K. Introduction // Proceedings of the VIIth Intern. IOPB Symp. "Plant Evolution in Man-made Habitats". – Amsterdam: Hugo de Vries Lab., 1999. – P. 7 9.
22. Cohen A.N., Carlton J.T. Accelerating invasion rate in a highly invaded estuary // Science. – 1998. – 279. – P. 555 558.
23. Cunningham W.P., Cunningham M.A., Saigo B.W. Environmental Science: a global concern. Eighth edition. – Boston-Toronto: Wm. C. Brown Publishers, 2005. – 600 p.
24. Enger E.D., Smith B.F. Environmental Science: a stady of interrelationships. Ninth edition. – Boston-Toronto: Wm. C. Brown Publishers, 2004. – 477 p.
25. Gnativ P. The Conservation of Biodiversity in the Botanical Garden of Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology/ M. von den Driesch, W. Lobin. Botanische Gärten und Erhaltung Biologischer Vielfalt. Ein Erfahrungsaustausch. – Berlin: Bundesamt für Naturschutz, 2001. – P. 105 106.
26. Günther K. Über Evolutionfaktoren und die Bedeutung des egriffs "Ökologische Lizenz" für die Erklärung von Formenerscheinungen in Tierreichs/ Ornithologie als biologische Wissenschafl. – Heidelberg: C. Winter-Universitätsverlag, 1949. – P. 23 54.
27. Naylor R.L., Williams S.L., Strong D.R. Aquaculture – a gateway for exotic species // Science. – 2001. – 294. – Р.1655 1666.
28. Neuffer B., Linde M. Capsella bursa-pastoris – colonisation and adaptation; a globe-trotter conquers the world/ Proceedings of the VIIth Intern. IOPB Symp. "Plant Evolution in Man-made Habitats". – Amsterdam: Hugo de Vries Lab., 1999. – P. 49 72.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ