АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДОВКІЛЛЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Lyudmyla Maksymiv Національний лісотехнічний університет України
  • Mykola Matveev Національний лісотехнічний університет України
  • Roman Koshla Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Міжнародні стандарти, екологічний баланс, життєвий цикл продукції

Анотація

 

Розглянуто питання аналізу життєвого циклу продукції, виробництва та підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO 14000. Наведено приклади такого аналізу для конкретного деревообробного підприємства у вигляді еко-балансів виготовленої продукції, виробництва, підприємства та його місця розташування.

Посилання

1. Зб. нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів : Екоправо-Львів, 2004. – 192 с.
2. ISO 14001:1996 "Environmental management systems – Specification with guidance for use.
3. Положення № 761/2001 Європейського парламенту і Ради Європи EMAS (Environmental Management and Auditing Scheme).
4. ДСТУ ISO 14001:1997 "Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх використання".
5. Екологічна декларація ПІІ ТзОВ "Укршпон" відповідно до вимог Положення (ЄК) № 761:2001 Європейського Парламенту і Ради Європи EMAS за 2006 р. / за ред. Л.І. Максимів // ukrshpon@citiustele.com.
6. Кошла Р.М. Удосконалення системи екологічного менеджменту на ПІІ ТзОВ "Укршпон" : магістерська кваліфікаційна робота / наук. керівник доц. Л.І. Максимів. – Львів, 2007. – 90 с.
7. Максимів Л.І. Роль еко-балансів як добровільного інструменту для оцінки впливів на довкілля у лісовому господарстві, лісовій та деревообробній промисловості // Лісове господ., лісова, паперова і деревообр. пром-сть : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 33. – С. 6 8.
8. Максимів Л.І., Матвеєв М.Е. Система екологічного менеджменту підприємств // Вісник ДУ "Львівська політехніка" : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НВП "Мета", 1998. – № 329. – С. 132 138.
9. Hopfenbeck, W. Lexikon des Umweltmanagements/ Hopfenbeck, W., Jasch, K., Jasch, A. – Ladesberg/Lech: Verl. Moderne Industrie, 1996.
Опубліковано
2008-11-27
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ