Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у безверхівковому режимі

  • Ya. Fuchylo Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • V. Maurer Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • M. Sbytna Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • I. Odarchenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • D. Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: тополя, плантаційне лісовирощування, культивар, безверхівкове господарство, фітомаса, живці

Анотація

Охарактеризовано порослеву здатність та продуктивність 17-ти культиварів тополі в умовах плантаційного безверхівкового господарства. Встановлено, що 1 га енергетичної плантації тополі за відповідної технології культивування дає змогу за рік отримувати 8-15 т біомаси (сухої речовини), а на родючих ґрунтах окремі клони продукують до 16-20 тонн. Оцінено доцільність їх вирощування для отримання фітомаси та вихідного садивного матеріалу. Оптимальною висотою зрізу на пень маточних рослин є діапазон від 1,0 до 0,5 м. Виявлено високу продуктивність культиварів 'Ghoy' та 'I–214' і доцільність їх вирощування для отримання деревної фітомаси. Найпродуктивнішими за виходом живців з одного гектара є плантації культиварів 'Ghoy', 'Marilandika' та 'Ijzer-5'.

Посилання

1. Гелетуха Г.Г. Перспективи вирощування та використання енергетичних культур в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.В. Трибой // Аналітична записка БАУ, №10 від 12 вересня 2014 р.
2. Лісоматеріали та пилопродукція. Методи визначення вологості : ДСТУ 4922:2008. – [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 12 с. – (Національний стандарт України).
3. Маурер В.М. Парадигма вдосконалення відтворення лісів в умовах реформування лісової галузі України / В.М. Маурер // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2010. – Вип. 152. – Ч. 2. – С. 32-39.
4. Фучило Я.Д. Біологічні, екологічні та технологічні аспекти плантаційного вирощування тополі в умовах Київського Полісся: моногр. / Фучило Я.Д. , Літвін В.М., Сбитна М.В. – К.: Логос, 2012. – 214 с.
5. Фучило Я.Д. Особливості створення плантацій тополі в умовах вологого сугруду / Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, Д.Я. Фучило // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2014. – Вип. 125. – С. 144-147.
6. Шевченко С.В. Тополя та її культура в західних областях УРСР: моногр. / Шевченко С.В. – Львів, 1958. – 108 с.
7. Шилін І.С. Окремі питання щодо особливостей закладання тополевих плантацій у західному Поліссі та Опіллі / І.С. Шилін, В.М. Маурер // Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2015. – № 25.6 – С. 112-118.
8. Шилін І.С. Особливості стану та росту культиварів тополі у фазі приживлення на плантаціях Волинського Полісся та Опілля / І.С. Шилін // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2016. – № 26.1 – С. 122-128.
9. Boysen B. A Grower’s Guide to Hybrid Poplar / B. Boysen, S. Strobl/, Ontario Ministry of Natural Resources, 1991.
10. Cees van Oosten Crop Density for Hybrid Poplar in the Prairie Provinces, SilviConsult Woody Crops Technology Inc., Project № 20050, 31 March 2006.
11. Cees van Oosten Hybrid Poplar crop manual for the Prairie Provinces. SilviConsult Woody Crops Technology Inc., Nanaimo, B.C., 31 March 2006.
12. European Bioenergy Outlook 2013, AEBIOM statistical report, Brussels, December, 2013.
13. Klasnja B. (2006) ‘Poplar biomass of short rotation plantations as renewable energy raw material’ / B. Klasnja, S. Orlovic, Z. Galic, and M. Drekic // M. D. Brenes (ed) Biomass and Bioenergy Research, Nova Science Publisher, Inc.
14. Poplar short rotation coppice (SRC) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=75,18113&_dad=portal&_schema=PORTAL
Опубліковано
2018-01-13