ВИДАТНИЙ ЛІСІВНИК-ЕКОЛОГ – ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛАУРЕАТ МІЖНАРОДНОЇ ПРЕМІЇ IUFRO 2000 РОКУ

  • Stepan Stoyko Інститут екології Карпат Національної академії наук України
  • Leonid Kopiy Національний лісотехнічний університет України
  • Oleg Shabliy Національний університет Львівська політехніка
Ключові слова: Вчений, лісівництво, Українські Карпати.

Анотація

Вис­віт­ле­но життєвий шлях та на­уко­ві здо­бут­ки док­то­ра сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких на­ук, про­фе­со­ра С.А. Ген­сі­ру­ка. Ок­рес­ле­но ос­нов­ні нап­рям­ки його на­уко­вих за­ці­кав­лень та вне­сок у лі­сів­ни­чу на­уку.

Посилання

1. Ген¬сі¬рук С.А. Лі¬си Ук¬ра¬їни. – Львів, 2002. – 490 с.
2.Ген¬сі¬рук С. А. Лі¬си Ук¬ра¬їнсь¬ких Кар¬пат та їх ви-ко¬рис¬тан¬ня. – К.: Уро¬жай, 1964. – 290 с.
Опубліковано
2008-03-19