Thuja plicata Donn ех D. Don та її культивари у Правобережному Лісостепу України

  • V. Shlapak Уманський національний університет садівництва
  • I. Ivashchenko Уманський національний університет садівництва
Ключові слова: Thuja plicata, інтродукція, фенологія, ріст і розвиток, зимостійкість, посухостійкість, розмноження, культивари, декоративність

Анотація

Досліджено біологічні та екологічні особливості росту і розвитку інтродукованого виду Thuja plicata в умовах Правобережного Лісостепу України. З’ясовано, що ритми розвитку вегетативних та генеративних органів Thuja plicata відповідають ґрунтово-кліматичним умовам Правобережного Лісостепу України. Висвітлено питання зимо- та посухостійкості. Опрацьовано способи насіннєвого та вегетативного розмноження, проведено дослідження щодо інтенсивності укорінення живців виду та його культиварів із застосуванням різних стимуляторів коренеутворення. Оцінено перспективність та успішність інтродукції досліджуваного виду в Правобережному Лісостепу. Здійснено оцінювання декоративності виду.

Посилання

1. Воробьев Г.И. Лесное хозяйство мира / Воробьев Г.И., Мухамедшин К.Д., Девятник Л.М. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 352 с.
2. Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України / [під ред. С Ю. Поповича]. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 800 с.
3. Каплуненко М.Ф. Туї і біота східна в озелененні на Україні / Каплуненко М.Ф. – К.: Наук. думка, 1968. – 88 с.
4. Кармазин Р. В. Формовой состав Thuja occidentalis L. в западных областях Украины и вопросы его классификации / Р. В. Кармазин // Бюллетень Главного ботанического сада. – 1968. – Вып. 70. – С. 60-73.
5. Кохно Н.А. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений на Украине / Н.А. Кохно, А.М. Курдюк. – К.: Наук. думка, 1994. – 186 с.
6. Кушниренко М.Д. Методы оценки засухостойчивости плодовых растений / М.Д. Кушниренко, Г.П. Курчатова, Е.В. Крюкова. – Кишинев: Штиница, 1975. – 22 с.
7. Липа О.Л. Визначник хвойних рослин: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Л. Липа, І.С. Івченко, Т.А. Решетняк. – К.: Вища шк., 1993. – 187 с.
8. Маринич І.С. Ріст і розвиток шпилькових Північної Америки в умовах Лісостепу України / І.С. Маринич // Наук. вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту: зб. наук.-техн. праць. – 1998. – Вип. 9.2. – С. 63-66.
9. Маурер В.М. Методичні рекомендації з розмноження деревних декоративних рослин Ботанічного саду НУБіП України / В.М. Маурер, А.І. Кушнір. – К. : НУБіП України, 2008. – 55 с.
10. Перепадя И.П. Туя гигантская в ландшафтах Тростянецкого парка / И.П. Перепадя // Бюл. ГБС. – 1971. – Вып. 82. – С. 104-107.
11. Редько Г.И. Лесные культуры пород-интродуцентов северо-американского происхождения / Г.И. Редько, Е.А. Федоров. – Л.: Изд-во ЛТА, 1982. – 52 с.
12. Смаглюк К.К. Інтродуковані хвойні лісоутворювачі: моногр. / Смаглюк К.К. – Ужгород : Карпати, 1976. – 96 с.
13. Соловьева М.А. Методы определения зимостойкости плодовых и ягодных культур: метод. пособ. / Соловьева М.А. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 36 с.
14. Уханов В.В. Деревья и кустарники СССР / Уханов В.В.– Л.: Флора СССР, 1949. – Т. 1. – 639 с.
15. Федоров Е.А. Особенности роста туи гигантской в культурах Калининградской области / Е.А. Федоров // Лесная геоботаника и биология древесных растений: сб. науч. тр. – Тула : [б.и.], 1979. – С. 137-140.
16. Country V. Distribution and ecological characteristics of woody plants and shrubs of British Columbia / V. Country, К. Blade, J. Worrall. – Vancouver : University of British Columbia, 1982. – 131 p.
17. Krussman G. Manual of cultivated broad leaved Trees and Shurbs / Krussman G. – London : Batsford Timber Press, 1986. – 448 p.
18. Minorе D. Thuja folded Donn ex D. Don Western cedar. Silvics of North America. Coniferous trees / D. Minor. – Vol. 1.– Washington. – 1990. – 654 р.
19. Oliver С. Coastal stand silvicultural potential for western redcedar / С. Oliver, N. Michael, S. Dean. – Vancouver : Comp. Conference proceedings, 1988. – Р. 39-46.
20. The International Plant Names Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=60443333-2
Опубліковано
2018-01-13