Посівні якості насіння сосни звичайної у лісових насадженнях Житомирщини

  • Z. Yrkiv Вінницька лісова насінна лабораторія
Ключові слова: сосна звичайна, однорідні партії насіння, посівні якості насіння, постійна лісонасінна база, класи якості насіння

Анотація

Вивчено посівні якості однорідних партій насіння Pinus sylvestris L., заготовлених лісогосподарськими підприємствами Житомирської обл. за результатами аналізу середніх проб упродовж 2006-2015 рр. Посівні якості насіння аналізували за чистотою, масою 1000 шт., схожістю, енергією проростання та зараженістю фітопатогенами. Окремо здійснено аналіз посівних якостей насіння, яке заготовлено в межах об’єктів постійної лісонасінної бази.

Встановлено, що у лісових насадженнях Житомирщини посівні якості насіння сосни звичайної є високими, середнє значення технічної схожості становить 84,2-93,5%. Серед досліджених 653 однорідних партій насіння його якість є така: 40,6% – І класу; 44,2% – ІІ класу; 14,7% – ІІІ класу; некондиційне насіння серед досліджених однорідних партій займає лише 0,5%. Насіння, заготовлене на об’єктах постійної лісонасінної бази, відзначається ще вищими показниками посівної якості.

Посилання

1. Альбенский А.В. Селекция древесных пород и семеноводство: моногр. / Альбенский А.В. – М.-Л.: Гослесбумиздат. – 1959. – 306 с.
2. Білоус В.І. Лісова селекція: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Білоус В.І. – Умань, 2003. – 534 с.
3. Гиргидов Д.Я. Семеноводство сосны на селекционной основе / Гиргидов Д.Я. – М.: Лесн. пром-сть, 1976. – 64 с.
4. Дебринюк Ю.М. Лісове насінництво: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. – Львів: Світ, 1998 – 425 с.
5. Заячук В.Я. Дендрологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Заячук В.Я. – Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.
6. Краснов В. П. Структура лісового фонду житомирського Полісся / В.П. Краснов, О.В. Жуковський // Наук. вісник Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. − 2013. – Вип. 23.6. – С.27-35.
7. Культури сосни звичайної в Україні: моногр. / [Гордієнко М.І., Шлапак В.П., Гойчук А.Ф. та ін.]. – К.: ІАЕ УААН. – 2002. – 872 с.
8. Молотков П.І. Насінництво лісових порід: моногр. / П.І. Молотков, І.М. Патлай, Н.І. Давидова. – К.: Урожай, 1989. – 229 с.
9. Мякушко В.К. Сосновые леса равнинной части УССР: моногр. / В. К. Мякушко. – К.: Наук. думка, 1978. – 256 с.
10. Огиевский В.В. Лесные культуры и мелиорация: учебн. [для студ. высш. учеб. завед.] / Огиевский В.В., Родин А.Р., Рубцов Н.И. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – 376 с.
11. Осадчук Л.С. Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її підвищення в умовах України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» / Л.С. Осадчук – Львів, 2013. – 44 с.
12. Правдин Л.Ф. Сосна обыкновенная: изменчивость, внутривидовая систематика и селекция: моногр. / Правдин Л.Ф. – М.: Наука, 1964. – 192 с.
13. Проказин Е.П. Отбор плюсовых деревьев и создание семенных плантаций сосны / Проказин Е.П. – М.: Лесн. пром-сть, 1961. – 15 с.
14. Ткачук В.І. Проблеми вирощування сосни звичайної на Правобережному Поліссі: моногр. / Ткачук В.І. – Житомир: Волинь, 2004. – 464 с.
Опубліковано
2018-01-08