ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ СОСНОВО-БУКОВИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

  • Myroslava Soroka Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Метод Браун-Бланке, рослинні асоціації, генетичні типи

Анотація

Унаслідок вивчення сосново-букових лісів Українського Розточчя еколого-флористичним методом Браун-Бланке встановлено, що в регіоні сформувалося їх шість генетичних типів. Вони належать до п'ятьох асоціацій двох класів рослинності– класу широколистяних лісів QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieg. 1937та класу хвойних лісів VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939. Здійснено фітоценотичний та екологічний аналізи виявлених асоціацій і встановлено, що лише один тип сосново-букових лісів формується природним способом. Ще один є наслідком вибіркових рубань у широколистянолісових ценозах. Усі інші формуються як природні чи штучні регенераційні стадії на вирубках букових лісів.

Посилання

1.АлехинВ.В.Растительность СССР в основных зонах.– М.: Сов. наука, 1951.– 512с.
2.БутейкоА.И.Сосново-буковые леса запада УССР: Автореф. дис…. канд. с.-х. наук.– Львов, 1975.– 28с.
3.ГорошкоМ.П., МиклушС.И. Островное местонахождение пихты белой на Украинском Расточье/ Изучение и охрана заповедных объектов.– Алма-Ата: Кайнар, 1984.– С.99 100.
4.ДанилківІ.С., ЛобачевськаО.В., МамчурЗ.І., СорокаМ.І. Мохоподібні Українського Розточчя.– Львів: І-нт екології Карпат, Препринт, 2002.– 318с.
5.Дебринюк Ю.Лісокультурне районування Західного Лісостепу України.– Львів: Камула, 2003.– 247с.
6.Лісівницькі дослідження на Розточчі.– Львів: Каменяр, 1972. – 312с.
7.Растительность европейской части СССР.– Л.: Наука, 1980.– 429с.
8.СорокаМ.І. Синтаксономія рослинності природного заповідника "Розточчя"// Праці Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка: Екологічний зб.– Львів, 1999, т.ІІІ.– С.105 113.
9.СорокаМ.І.Синтаксономія рослинності Українського Розточчя// Наук. вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць.– Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 7.– С.37 41.
10.СорокаМ.І.Флора судинних рослин Українського Розточчя.– Львів, 2002.– 154с.
11.Шеляг-СосонкоЮ.Р.Європейська широколистянолісова область/ Геоботанічне районування УРСР.– К.: Наук. думка, 1977.– С.44 73; 131 138.
12.Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie, Grundzuge der Vegetationskunde.– Wien-New York: Springer, 1964.– 3Aufl.– 865s.
13.Buraczyński J.Roztocze.– Lublin: Wyd-wo UMCS, 1997.– 189s.
14.Matuszkiewicz W.Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski.– Warszawa: PWN, 2001.– 536p.
15.MatuszkiewiczW., MatuszkiewiczJ.M.Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski (Synteza)// Phytocenosis.– 1996.– 8. – №5.– 79s.
16.MatuszkiewiczW., Polakowska M.Materiały do fitosocjologicznej systematyki borów mieszanych w Polsce// Acta Soc. Bot. Poloniae.– 1995.– 24. – №2.– S.65 74.
17.ScamoniA., Passarge H.Einführung in die praktische Vegetationskunde.– Jena: G.Fischer Ferlag, 1963.– 236S.
18.Soroka M.Flora Roztocza Ukraińskiego/ Roztoczanskie Spotkania. Wykłady otwarte w Ośrodku Edukacyjno– Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.– Zwierzyniec, 2005.– Tom IV.– S.227 237.
19.SwięsF., Soroka M.Aquatic plants and rush-plants of the upper Vereshitsa river valley in the region of Lvov Roztocze/ Annales UMCS.– 2000– Vol. LV.– Sectio C, Biologia.– S.73 105.
Опубліковано
2008-03-19
Розділ
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ