Актуальні питання стану і ведення мисливського господарства в Україні та можливі напрямки їх вирішення

  • V. Bondarenko Національний лісотехнічний університет України
  • E. Rizun Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: мисливське господарство України, копитні тварини, хутрові звірі, перната дичина, динамічні тенденції, облік мисливських тварин

Анотація

Упродовж 1995-2014 рр. загальна чисельність мисливських звірів в Україні зменшувалася, а щільність окремих груп тварин змінювалася по-різному. Максимальної щільності поголів’я копитних тварин досягло в 2014 р., а мінімальної – у 2000. Найбільшу щільність хутрових звірів зареєстровано у 2000 р., а найменшу – у 2013.

Щільність пернатої дичини впродовж 1995-2005 рр. зменшилася на 16%, а в наступному п’ятиріччі збільшилася на 14%. З 25 видів пернатої дичини, чисельність якої представлена в Статистичному бюлетені, масове полювання можливе на 21 вид. Незважаючи на охоронний статус, загальна чисельність глушця, орябка і сірої качки виявляє постійну тенденцію до зменшення, а позитивну динаміку відзначено лише для тетерука. Регіональні відмінності в динаміці чисельності мисливських тварин пов’язані з природно-кліматичними особливостями.

Посилання

1. Бондаренко В.Д. Облік диких тварин: практичні рекомендації / В.Д. Бондаренко, І.В. Делеган, І.П. Соловій, М.П. Рудишин. – Львів, 1989. – 66 с.
2. Ведення мисливського господарства у 2010 році. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – К.: Державний комітет статистики України, 2011. - 14 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_misl_bl.htm.
3. Ведення мисливського господарства у 2011 році. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – 16 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_misl_bl.htm.
4. Ведення мисливського господарства у 2012 році. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 17 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_misl_bl.htm.
5. Ведення мисливського господарства у 2013 році. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 17 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_misl_bl.htm.
6. Ведення мисливського господарства у 2014 році. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 17 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_misl_bl.htm.
7. Власюк В.П. Прогнозування чисельності козулі європейської (Сapreolus Capreolus L.) для різних природно-кліматичних районів Житомирщини / В.П. Власюк // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2015. – Вип. 25.1. – С. 49-55.
8. Гузій А.І. Прогноз динаміки чисельності мисливських тварин Житомирщини на 2013–2015 роки (на прикладі зайця сірого) / А.І. Гузій, В.П. Власюк // Наукові читання – 2014: наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – Т. 2. – С. 48-50.
9. Дейнека А.М. Стан і перспективи розвитку мисливського господарства / А.М. Дейнека, В.Р. Бурмас // Наук. вісник Національного лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць.. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 78-94.
10. Домніч В.І. Динаміка чисельності популяції лисиці в Україні / В.І. Домніч, А.Г. Вязовська, А.В. Домніч [та ін.] // Наук. вісник Національного лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 22-32.
11. Домніч В.І. Динаміка зміни чисельності лисиці та зайця в системі «хижак–жертва» / В.І. Домніч, І.В. Делеган, А.Г. В’язовська [та ін.] // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія Біологія. – 2011. – Вип. 30. – С. 64-81.
12. Загороднюк І. Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви / І. Загороднюк, І. Дикий // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 58. – С. 21-44.
13. Загороднюк І.В. Таксономія і номенклатура ссавців України / І.В. Загороднюк, І.Г. Ємельянов // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2012. – Том 10. – С. 5-30.
14. Закон України “Про мисливське господарство та полювання” // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 18. – С. 132.
15. Мисливствознавство: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]/ В.Д. Бондаренко, І.В. Делеган, К.А. Татаринов [та ін.]. – К.: НМК ВО, 1993. – 200 с.
16. Мироненко М.О. Проект моделі реформування і розвитку мисливського господарства України / М.О. Мироненко, І.М. Шеремет, О.Р. Проців [та ін.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/enpifleg/ss-65435331.
17. Панов Г. Динаміка ареалів та чисельності напівводяних хутрових звірів в Україні в другій половині ХХ століття / Г. Панов // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 30. – С. 119-132.
18. Раціональне ведення мисливського господарства: моногр. / [М.П. Рудишин, Г.М. Мурський, К.А. Татаринов та ін.]. – Львів: Каменяр, 1987. – 184 с.
19. Ризун Э.Н. Динамика численности пернатой дичи в охотничьих угодьях Украины / Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Facultăţii de Horticultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi 75 de ani ai invăţămantului superior horticol din Republica Moldova [Chişinău ,1-2.10.2015] // Э.Н. Ризун. – Chişinău, 2015. – Vol. 42(2). – P. 446-449.
20. Смаголь В. Інвентаризація мисливської фауни України / В. Смаголь, І. Давиденко // Полювання та риболовля. – 2014. – №8. – С. 2.
21. Смірнова І. О. Динаміка популяцій і аналіз чинників, що впливають на чисельність хижих і копитних на сході України / І.О. Смірнова, О.Д. Бугло, А.В. Домніч [та ін.] // Вісник Запорізького національного університету. – 2011.–№ 1. – С. 61-68.
22. Червона книга України. Тваринний світ [за ред. І.А. Акімова]. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
Опубліковано
2018-01-13