Захист довкілля, екобезпека та суспільна свідомість як системна функція соціуму

  • P. Hnativ Львівський національний аграрний університет
  • T. Dazko Львівський національний аграрний університет
  • A. Shovhan Національний лісотехнічний університет України
  • N. Lopotych Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: біогеосфера, свідомість, довкілля, екоетика, концепції виживання, сталий розвиток

Анотація

Проаналізовано теперішню ситуацію щодо поглиблення кризових процесів у навколишньому середовищі планети й акцентовано на актуалізації системного підходу людства до вирішення проблем довкілля і сталого (екобезпечного) розвитку. На основі системотвірної ролі свідомості, як головного дієвого важеля екологізації сфер людської діяльності, можлива консолідована функція соціумів щодо збереження навколишнього середовища та природних ресурсів біосфери. Окреслено світові тенденції та основні риси концепцій послаблення теперішнього кризового становища. Обґрунтовано потребу розроблення й прийняття на законодавчому рівні дієвої «Програми сталого розвитку України», виходу на світові стандарти оцінювання стану й захисту довкілля.

Посилання

1. Гайдеггер М. Бытие и время [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gumer. info/bogoslov_Buks/Philos/Haid_BtVr/index.php.
2. Гнатів П.С. Теорія систем і системний аналіз в екології: навч. посібн. / П.С. Гнатів, П.Р. Хірівський // Львів: Камула, 2010. – 204 с.
3. Гнатів П.С. Природні ресурси: проблеми збереження і використання // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2014. – Вип. 12. – С. 277-283. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nplanu_2014_12_42.pdf.
4. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Пер. з англ.: Інститут сталого розвитку / Дейлі Г. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.
5. Злупко С. Екосистеми і людина (М.А. Голубець. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000. – 316 c.) // Вісник НАН України. – №3. – 2001. – С. 65-68.
6. Злупко С. Космогенно-енергетична теорія розвитку економіки С. Подолинського / С. Злупко // Основи історії економічної теорії. – Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2001. – С.406-420.
7. Карась А.Ф. Єдність культури і природи з погляду семіотики (Передмова…) / Джон Ділі. Основи семіотики: Перекл. з англ. та наук. ред. Анатолій Карась. – Львів: Арсенал, 2000. – 232 с.
8. Китинг М. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Публикация центра «Наше будущее», 1993. – 70 с.
9. Медоуз Д.Х. Пределы роста. Доклад по проекту Римского клуба «Сложное положение человечества» / Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Й. Рендерс, В. В. Беренс. – М.: МГУ, 1991. – 208 с.
10. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития: моногр. / Моисеев Н.Н. – М.: Наука, 1998. – 304 с.
11. Наука в інтересах стійкого майбутнього // Доповідь з науки: на шляху до 2030 року, 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unesco.org/new /ua/celebrations /world-science-day-2015/.
12. Одум Ю. Экология: моногр. / Одум Ю. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 328 с.
13. Пащенко В.М. Екоеволюція від сталого розвитку / В.М. Пащенко // Супутник Київського географ. щорічника. – К.: КВ УГТ, 2005. – Вип. 5. – 112 с.
14. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 312 с.
15. Рассел Б. Історія західної філософії: пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука / Рассел Б. – К., 1995. – 759 c.
16. Туниця Ю. Ю. Екологічна конституція Землі: сутність і концептуальні засади // Вісник Національної Академії Наук України. – 2005, № 11. – С.32–42.
17. Doha Climate Gateway: Результати 18-ої Конференції Сторін Рамкової ї конвенції ООН зі зміни клімату та аналіз наслідків для України 12.02.2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://climategroup.org.ua /wp-content/uploads/2012/11/NECU.ResultsCOP18.ukr.pdf.
18. Ellenberg H. Ziele und Stand der Ökosystemforschung. Ökosystemforschung / Hrsg. H. Ellenberg. – Berlin, 1973. – S.1-31.
19. Karas A. Civil identity as ethical self-determination / A. Karas // Філософія освіти. – 2013. – № 2 (13). – С. 36-41.
20. Myers, David C. Social psychology (8th ed.). – Boston-Toronto: McGee, 2005. – 663 p.
21. Paris smart city 2050. 8 prototypes of positive energy towers eco-conceived to fight global warming. – Paris 2014-2015, France. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://animalworld. com.ua/news/Projekt-Zelenyj-Parizh-2050-The-2050-Paris-Smart-City).
22. Raven P.H. Evolution and ecology / P.H. Raven, G.B. Jonson // Biology (5th ed.). – Boston-Toronto: WEB McGraw-Hill, 1999. – P. 389-558.
23. Tanaka G. There is something extraordinary happening in the world. – Oct 13, 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://medium.com/the-global-future-of-work/there-is-something-extraordinary-happening.
24. The German Environmental constitutional law. Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.umweltbundesamt.de/en/the-german-environmental-constitutional-law
Опубліковано
2018-01-13