Державне регулювання та стан екологічної безпеки у Чернівецькій області

  • S. Robulets Державна Екологічна інспекція у Чернівецькій області
  • V. Sivak Чернівецький національний університет України ім. Ю. Федьковича
Ключові слова: екологічна безпека, надзвичайна ситуація, моніторинг довкілля, парникові гази, забруднення водних ресурсів, рівномірні поступові рубки

Анотація

Проаналізовано стан екологічної безпеки, вплив негативних чинників  на природні ресурси та навколишнє природне середовище. Наведено характеристику основних забруднювачів та заходів, проведення яких потрібне для запобігання та стабілізації ситуації у використанні водних, лісових, земельних, мінеральних ресурсів, зменшення забруднення атмосферного повітря. Охарактеризовано стан утворення та поводження з побутовими і промисловими відходами. Відзначено роль створення природно-заповідних територій, як пріоритетного напрямку збереження довкілля.

Запропоновано характеристику виконання деяких програм зі збереження екологічної безпеки та наукових розробок, що сприяли б зменшенню антропогенного навантаження на природні ресурси.

Посилання

1. Боков В.А. Основы экологической безопасности: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / В.А. Боков, А.В. Лущик. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.
2. Гошовський С.В. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів: моногр. / Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. – К.: Нічлава, 2002. – 624 с.
3. Гуцуляк Г.Д. Стан навколишнього природного середовища і його вплив на трудові ресурси Чернівецької області: моногр. / Гуцуляк Г.Д. – Чернівці, 1998. – 193 с.
4. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. [в 2 т.]. Т.1. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – 326 с.
5. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека / Зеркалов Д.В. – К., 2007. – 410 с.
6. Основы экологии и экологическая безопасность: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / Под ред. В.В. Шкарина, И.Ф. Колпащиковой. – Н. Новгород: изд-во Нижненовгородской государственной медицинской академии, 1989. – 358 с.
7. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник / Реймерс Н.Ф. – М.: Мысль, 1990. – 258 с.
8. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області у 2014-2015 роках. – Чернівці, 2015. – 208 с.
9. Робулець С.В. Значення захисних лісів і особливо захисних ділянок лісу Буковинських Карпат у вирішенні екологічних проблем регіону / С.В. Робулець // Наук. праці Національного лісотехн. ун-ту України: зб. наук-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 59-60.
10. Сівак В.К. Основи екологічної безпеки територій і акваторій: моногр. / Сівак В.К., Солодкий В.Д. – Чернівці: Зелена Буковина, 2000. – 250 с.
11. Солодкий В.Д. Управління техногенною та екологічною безпекою: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Солодкий В.Д. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – 400 с.
12. Солодкий В.Д. Основи екологічної безпеки: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Д. Солодкий, Л.Л. Товажнянський, Ю.Д. Сарака [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 176 с.
Опубліковано
2018-01-14