У збір­ни­ку на­уко­вих праць опуб­лі­ко­ва­но ре­зуль­та­ти дос­лід­жень, у яких вис­віт­ле­но вагомі на­уко­ві до­сяг­нен­ня лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су, їх ак­ту­аль­ні проб­ле­ми сього­ден­ня, на­ве­де­но передові роз­роб­ки що­до від­тво­рен­ня та пок­ра­щен­ня лі­со­вих ре­сур­сів, збі­ль­шення середовищно захисного значення лісів, захисту лісів від негативної дії біотичних, абіотичних та антропогенних чинників, про­ана­лі­зо­ва­но проб­ле­ми еко­ло­гії дов­кіл­ля та ра­ці­ональ­но­го при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня, на­ве­де­но но­ві тех­но­ло­гії га­лу­зі, а у сто­рін­ках пам'яті зга­да­но ви­дат­ні на­уко­ві пос­та­ті су­час­нос­ті.

Приз­на­че­ний для на­уко­вих пра­ців­ни­ків, вик­ла­да­чів зак­ла­дів ос­ві­ти, ши­ро­ко­го ко­ла фа­хів­ців лі­сів­ниц­тва та лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су.

Опубліковано: 2010-12-30

РЕСУРСООЩАДНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ